Váci Hirlap, 1924 (38. évfolyam, 1-53. szám)

1924-01-01 / 1. szám

* J _ _ : ___= ___________ Este városunkra igen korán csend ü!, A „kakaó“-gyárfás im máris fellendül. A kőkért is megszűnt, immár ez is csak volt. Ez a hely, a hol annyiszor apáink bora folyt!“ Drágaság dühöngöíí a váci vásáron Egy pepita nadrág is elkelt nagy áron, Egy ismeri sakkozó vette sakktáblának, Felső része jó lesz szűrőnek, teának. Április Bár az eső esik, a sár mint a tenger, A Bolgár ^eseíe mégis nagy port ver fel. Mindenki benne van, ki valamit számit, Nem felejtve ki belőle Goldstein Számit. A károsultakért hangversenyt rendeznek S emléket emelnek az elvérzetteknek, Sírfeliratuk: így jön derűre ború, lit nyugszik sok ifjú és idősebb korú Hős, kiket levert a nagy Bolgár-háború. Egyleteink között leggyakrabban mulat, Színpadot is épít az íparfársulaí. Fenn a városházán nagy a sírás, rivás, Mos? van a forgalmi adóösszeirás. E sok adó gondba már bele kell halni, S akkor ez az adó inkább: fölforgalmi. Tragor egy Bédekkert ad át a sajtónak, Remélem, hogy ehhez nincs köze Saníhónak. Váci kéményseprők elégedetlenek, Alacsony árakért ismét felebbeznek Feiebbezni bizony igen könnyű annak, Kik reggeltől estig mindig fésül vannak. Hires váci kofák ötlettel dolgoznak Legújabban csakis „reklámból“ drágiinak. Megbüntetik őket, nem törődnek velük, Reklámból „plakátra" kerül így a nevük. Pár régi sportegyleí lám hiába harcolt, Hosszú évek folytan pályát ki nem sarcolt, De jött a Reménység s máris van pályája, Ez a váci sportnak szomorú nótája. Még ma sincs vége a háborús blokádnak, Jó kereskedőink már tüzet, blokádnak Itt van a blokkrendszer, keli felette sírni, S hánynak kell miatta megtanulni Írni! Az ember a télből még alig, hogy kiért, Szent István gyógyfürdő Pokol helyén kisért, Nagyszabású tervek, kíváncsian várom. Hány kabinnal lesz több az idei nyáron? Memento: Hogy is volt a villannyal tavaly? Mindig rajtuk volt a drágitási nyavaly! Mióta a város kezelésbe vette, Drágábbá eddig csak négy hetenkiní (ette. Május Földi mindenük van, hisz a földünk kerek, Tömörülnek nálunk is már a cipserek. Testnevelésiek nemcsak veszekszenek, Futó- és kerékpár-versenyt is rendeznek. Gyengeelméjűek elméjére vész ül, Már gyengeelméjű iskola is készül. Sok szegény ember ma gondol reá félve, Mert hisz ma sokaknak gyenge a kelméje. Kodak tetején a zászló gyászra hil most, Elparrentálíák a jó Henderson Vilmost. Nemzeti Társaskör, úgy hírlik, hogy válik Adósságban ülnek körülbelül álig." A hol a magyarok heten összeülnek S politikái űznek, mindjárt összedűlnek. Az antant bizoítság Vácra is kirándult Dühös nagy mérgében, mint egy hörcsög, dúlt, fúlt, Mindenki őszinte örömére volna, Ha nemcsak dúlt volna, de inkább fűlt volna, Bele is szagoltak minden egérlukba, Hát ha egy vasuli kocsi van bedugva. Adóról nem esik sző a közgyűlésbe’?!? Fel kellene írni egy magas kéménybe, De a kéményseprők sztrájkolnak,úgylátszik, Harminc krónért oda föl biz egyse mászik A főiskolai hallgatóknak neve _______ó - V A C I HÍR LAP__________ ATegválaszfva bizony kissé rosszul leve, | Mert hogy „hallgatnának?“ Ilyet ritkán tesznek, Nagy zenekarukkal vígan koncerteznek. A főgimnázium szintén hangversenyez, i A Váci Sport Egylet már is vígan evez. Június j Zsidó nőegylet felhangolja a kedélyt. Gimnázium rendez nagy Madách-ünnepéiyí. Eltűnt alakokról ír a Náci bácsi, Ha eltűntek, hagyjuk, ne keresse senki, Mer! a keresésért, könnyen megeshetik A kereseti adót ie is fizettetik. Anyakőnyvvezető kimutatást mutat, Egyszerre nagy lett a patkányszaporulat. Az emberben úgyis annyi a sok méreg, Elhull e méregtől az a pranta féreg. Meg kellett menteni sok-sok diák-éltet, Volt váci diákok szövetségbe léptek. A nagy gimnázium rég edzett falait Rég nem látott jókedv fűtötte egy napig. Városi közgyűlés, hárman összeülnek, S a Szent Istvón-íéren már házak épülnek. Dr. Forgó Kálmán ügyvédi vizsgát tett. A Tárnái Olga doktor Zeitemé lett. A zajos utcákon új ifjak sétálnak, Piros arcú, huncut kislányokra várnak. Szemükön monokli, kezeikben pálca, Vígan jár egymásközt a cigarettatárca. Hat óra után is az utcákon vannak, Sőt már éjfél felé szerenádot adnak. Intőre, rovóra már régen nevetnek Ok most a legifjabb érettségizőitek. Július Nagy muzsikus halt meg, szegény Sipos bácsi, I Emlékét megőrzi híven minden váci. Több pizlí keressenek, kik csizmában járnak, A csizmadiák e hóban jubilálnak. A váci sport-egylet új evezősei Nem nyertek oiy gyakran, mint e sport ősei, j Mert hogy künn a vizen gyengébben eveznek, Mától szárazföldi evezősök lesznek. Deficitjük is volt, válság fenyegetett Csináltak egy szárazföldi épületet. Regattadijakról lemondtak vagy tízről, De legalább végre künn vannak a vizbőí. i A Ganz Danubiust, kik a tőzsdét járták, A nagy bessz idején Pokolba kívánták. A Ganz pedig hajlóit a szives hívásra S ki jött a Pokolba egy nagy mulatságra. Műkedvelő gárda jó bonvivání vészit, Már papucsban látjuk a fess Vogi Misit. I Régi szép világnak iassan már nincs nyoma, i Sok barátot hagyott itt Intzédy Soma. Panaszkodnak sokan, hogy a Dunakorzó, Kellemetlen hely, mert állandóan porzó. Ám én a „porzónak“ csak kegyelmet kérek, „Korzóra“ másképen hogy találok rímet ? A folbál hívei forró lázban égtek, VSE fiai Franzstadlól leégtek. Hiába, hiába, a pénz ma nagy zsarnok, Régi szép emlékünk: megszűnt a Műcsarnok A fekete kávés, csendes délutánok, Dominózás, alsós, most már csupán álmok. Hol fogunk mi eztán dohányfüstben élni, A segédszerkesztő két króní kölcsön kérni, Káríyaparíi közben X nejétől félni, S Kassay bácsi a vicceit mesélni ? Megszűnik így Vácon a szép bohémélet! A Hencsey Magda Kwasny Eduárdné lett. Eljegyzés az idén mért olyan ritkaság ? Geiger i. eljegyzi a fess Glück Sárikát. Fajdalomtól nulió könny borul szemünkre, Meghalt egy jó barát, a Babaniís Imre. Lesz a kurtának is, hogy ha sokat kapar, Szerényből lesz naggyá majd az Agyagipar. Sztrájkba kezdenek a hires váci pékek, — " ■ ■•-===---------------------- •-—■ Bé nődnek kenyeret eztán e! ki éget ? Az evezőseink Esztergomban jártait, Mert hogy Pesten dijat hiába is vártak. Orrhösznyi győzelmi reményük az megvolt, De még a Rassovszky orra is rövid volt. Augusztus Vasutassztrájk tombol, az „elv“ ismét rombol, /Mégse lett belőle egyszer se karambol. Jő mánkéba tépett a munkavédelem, Végén még is győzött a jobbik értelem. Fölfelé megy borban a gyöngy, ezt jól teszi, Tőle ezt a példát a villanyár veszi. Neki olyan mindegy egyen-e vagy váltó, Csakhogy a zsebemben legyen elég vaiíó. Anyakönyvvezető szaporodást jelent: Szaporodnak egyre a tőzsdés emberek. No és hogy a számuk végre teljes legyen. Közöttük a Bolgár Tivi is megjelen. Täuber Franci bátyánk nagy ünnepet üli, Huszonöt éve már, hogy buzgón viseli A tűzoltó sapkát. S az az ő érdeme, Hogy Vácnak rég volt már tisztességes tüze, Jóbaráíai a jő Istentől kérik, Oltson is csak tovább, még vagy ötven évig. Szeptember* Megyéspüspökünknek áldozatkészsége Szemináriumot bővebbé tétette. Boldog vőlegény leit a Tomecskó Misi, Bajos menyasszonya Zsarnóczay Iri. Fenn a városházán oly sokat iktatói!, Mig a férjek közé egy sorszámot kapott. A Váci Sport Egylet új szezonba kezdett A Vaccal az első helvert versenyeznek. Az új adók miatt iskolaszékeinek, A politikusok egyre veszekszenek. A sportpálya épül, havonta olvassuk, Csak építőik ne volnának oly lassúk. A Társaskör iéte még mindég nefyfcfloli el. A Vadkeriy Annust Rausch A. jegyzi eT A Reménység fényes sportünnepélyt rendez, VSE sikerén sok ember lelkendez. Emelkedik már a nap a hegyek fölé, A villany is emel a többi ar fölé, Feltalál a város új városi adót, Megadóztatja a beíévő falatod. Mielőtt a malac a szájadba kerül, Jól meggondold, mert már adózva lesz belül. De ha rosszul esne adózott hús sütve Ne zsenirozd magad, hányjad a szemükre. Adók közöit hymen-hir is van ez egyszer : A Hirmann Mancikát eljegyezte Becker. Mit eddig nem tudott meghozni a tavasz, VSE-tól őszre kikapott a VÁC. Október Uj mennyasszony akad, Lendáczky Mancika, A boldog vőlegény a Majer Lacika. Muzsikusainkat egy nagy csapás érte Jó Borbély Sándornét az isten elkérte. Törekvés-sportegylet egyre jobban halad, A Reménység íöiöü szép győzelmet arat. Ismét összeül a városi közgyűlés, Bábaügyek lesznek, nagy az érdeklődés. Täuber bábákat nagy védelmébe vette (Nein tudom, ezt nem-e a sok gyerek tette ?) Lgy ember a korzón, nyakán kender lógott, Szakasztott olyan voll akár egy akasztott. Ezentúl reggeli világítást kapunk, Érte alighanem magasabb árt adunk. Nevemben* Sporlegyletben vígan íeaestélyeznek, Tüdőbetegeknek százezreket gyűjtnek. A lyceum esték újra felélednek, Egy kis szint adnak e szomorú életnek. Egy új állatorvos települt meg nálunk, Hát állatokban biz elég rosszul állunk, Van egy pár ökrünk és szamarunk is akad, /Miért is ez utón kérem ez urakat, Ha netán valami állatbajuk esnék, urnámé - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom