Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-01 / 1. szám

VÁCI HIRLA P o Hisz a képviselőt úgysem ők válaszlják. | Elbizakodolfság nagy baj, ha elkapaf, Iqv let! idén a VÁC Vácon bajnokcsapat, j Az adóknál jobban érdekli tán kendet, Ipartársulatban feilépefi egy Dzsez-bend. i Oly nagy volt sikere — hisz sokan is volíak i Másnapra macskáink mind elvándoroltak. Nagytemplomóra ad okot panaszszóra, Mert kevesebbet ül, mint ahány az óra Telhetetlen nép ... vaj róla ki mit sütne Ha holnaptól kezdve eggyel többet ütne? f$iájj&ss Városatyák vígan fújják már a füstöt, Ott fenníről elküldték végre a kisüsíöí. Nagy halottja van ma a szövetkezetnek, Eltemettük szegény Donoviíz Ferencet. Legényegyletben „Józsi" sok csínt követ el, Együttesük ismét sok babért követel. No költő uraink, már ezután szüret 1 Alakul csecsemővédő egyesület. Egy jó ügyvéddel több mindig ráfér kendre, Ügyvédi vizsgát tett dr. Csuka Endre. Képviselőjelölt mindennap születik, Annyi már, hogy minden polgárra egy esik. A legújabb jelölt egy közismert váci, Vicceiről Ihres Saníhó Miklós bácsi Elmondhatja, ha a parlamentbe került: Nem volt még oly vicce, a mi nem sikerüli. A forgalmi adó a legújabb aggály, Ez nem is adó, ez forgalmi akadály. Váci Műkedvelők gyakran szerepelnek, Több közönséget is megérdemelnének. Schepácz Gyula dokiort súlyos csapás érte, Fiatalon hunyí el ifjú felesége. Apponyi Albert gróf Vácra látogat ki A Hornyánszky Zoltán doktort támogatni. Összeszedtek minden ajánlási ivet, Három jelölt szerzett csupán elég niveí Krakker 2000 né! nagyobb számmal vezet Utána Hornyánszky s Bárdos következet! S végre leáldozott a választás napja, Legtöbb szavazatot Krakker Kálmán kapja A nagy harcban senki biz meg nem ütközött, Hogy pótválasztás lesz Krakker s Bárdos között. Hornyánszky veszt, mivel rá nem szavaz­tak le, Hanem leszavazták sHornyánszky igy veszte. Rossz nyelvek, újságok bár nagyban sug­dosták, Hogy a választókat Krakkerék „fogdosták“, Ha férfiről van szó, hitel e humbugnak! De már az asszonyok ki kérnék magúknak ! Június Pótválasztás megvolt, Krakker Kálmán győzött, Sok bors nem tört fel, mit az ellenzék főzött. Műkedvelőinknél megy a Búzavirág, Gurszky Rezsőt lassanfj„dok!orrá“ avatták. Ámor istennőnek akad elég dolga Bokor Rob arája a szép s fess Neth Olga. Kovács-Brunn pokoli terveket kovácsol, Lenn a dunaparíon egy nagy kabint ácsol. Odaát fürdik ma Vác apraja, nagyja, De csak mert a Duna húsét ingyen adja» Szép,fess trikó annyi lányon,asszonyon van, Négerekkel állnak konkurrens viszonyban. Folyton drágul minden, de föképen két fa, Drágul a tűzifa, drágább lett a kofa. Göndör Sándor doktor uj irodái nyita, Legfrissebb menyasszony Légrádi Kornélba, Jó üzletlel llepte Csányi meg a város!, 8 millióért megvette a Kertvárost. Megnézni e vételt személyem kilohol, Kertet nagyol láttam, de várost azt sehol Valakinek szólok: Ez városnak kevés! No hisz — szól — hogy város, ez csak oly kertelés. Mozit is vásárolt olcsón még a város, Csak az u!ca hozzá ne volna oly sáros. Leopold Andi szép hangversenyt rendezett, Lobi Stefibe és dr. Gergely jegyesek. JuGius Izgalmas városi közgyűlésre mentem, Össze is gyűltek, vagy hányán, tizenkeíten. Az antant-bizottság Vácon is kutatott, Ócska nadrágszijaí talált is, vagy hatol. Polgári Dalárda nagy hangversenyt rendez, Fökép Hungária viszi nagy sikerhez. Borbély Bandi tartja fényes esküvőjét, Görgey leánya bírja benne vőjéí. Az egyetemiek matinét rendeznek, Uj igazgatói kap már a fegyintézet. Itteni oroszok nagy ünnepélyt adnak, Már a Kodakban is erősen sztrájkolnak. Vác nemsokára gyárvárossá fejlődik ABodenlósz vasgyár már nagyban működik Felment a sör ára, drágább már, mint abo*’, Lógó orra! járkál a sörivó tábor. Én nem! Most, hogy drágák a sörös italok, Legalább ezután már bort is ihatok. Söhiány megdobbant sok öreg szivecskéf, Aliért vájjon mit nyalnak ezlán a vén kecskék? Villamosáramot fél kellet! emelni. (Legalább az adói le lógják száliiíni.) Lenn a Dunakorzén csodájára járnak Csónakházhoz épült nagy látványosságnak S azóta járok e madárdalos partra, 5 hallgatom mélázva, mini mesél egy szarka. Egyedül hallgatom a viz mormogásáí, A viz habjaiba tárgyak loccsanását. !>■ Äugusastus Pesten a kormányzó vitézeket avat, És a szép rangból pár vácinak is juhai. Kutya jő dolguk van már az embereknek, A feisővárosban már kulyahúsí mérnek! A Máv. felemeli a viteJdijakat, Reményiem hamar sok növelője akad. Mily emelésekkel járulnak ma elő, Ez még látványnak is direkt felemelő. A VSL vizen s szárazon versenyez, S kisült, hogy szárazon sokkal jobban evez. Pintér Imre ismét eljött hozzánk Vácra, Kissé ám sovány volt a váci hurkája. Ismét új bizottság, a testnevelési, Vaj’ milyenek lesznek a sporl-nevelési ? V5E meghívást kapott Spanyolhonból, Csak azért nem mentek : féltek a spanyoltól. Szepiesnlber VSE kihívta az angol lövőket, S aztán angolosan meg is verte őket. Hiába, mit sem ér egyedül az élet, Légrádi Kornélba dr. Mandlerné !eü. Bittera Kálmánhoz egy éjjel betörtek, S fűtőház főnöknek jói be is füleitek. Parcellázták immár a nagy Vásárteret, Vevőkön a város vág is ám nagy eret. A Polgári Dalkör zászlészeníelése Sziveinkbe örök emíékéí bevéste. Tagjaik önzetlen, nagy, szent célt szolgálnak, (Uj erőket azért még szívesen látnak!) Október Világítás, árát ismét felemelik, Túlzsúfolt zsebünkből erre még csak telik! Nagy tehetségének emléke iíí él a sziveinkben, meghall jó Juracsek Béla. Mert, hogy októberben a hidegek nagyok, Csuka gőzfürdője csendesen befagyott. Pályaválasztóknak felhívom figyelmét, Hallgassák meg egy vén róka nagy intelmét: Válasszanak nálunk bármiféle pályát, Csak ne válasszák a váci új sportpályát, Mer! evvel nem iehel semmire sem menni, Az új sportpályából sohasem lesz semmi. A VAC a VSL-Í tavasszal is verte, Váci bajnokságot most is csak ő nyerte. Hogy nagy az olcsóság, ez már nem is vitás, Ismét drágább leit a villanyvilágítás. Weiszbar! Lajos, János új foíballba kezdtek Házasság kapuján által ceníereztek. Kúria mozgóban elloptak egy lencsét, Keresték a leitest, hogy majd feljelentsék. A bizonyos lencsét fölfedeztettem én Egy alkalmazottnak a hála közepén. lovember Santhó mester fényes Schubert.estét rendez Művészetén díszes publikum örvendez. Pintér i, eljegyzi a Gyürki Máriát, Zwiliinger Aifréd meg a Perczián Mártát, Ismét szaporodóit a halotti lista, Öngyilkos lett szegény dr. Bánó Miksa. Szegény Fürgénk oly rossz volt már min­denképen, Hogy egy szombaton elsülyedt szégyenében. Fenn a Pannónián már Sajó alakit, Váró Bandi pedig uj lapot alapit. Kassai bácsinak ifjúkori kedve, Visszajött egy verőfényes szép reggelre. Blahánéval játszik Nemzeti Színházban, Nem hiába ah ma tout Budapest lázban. Sőí egy rossz nyelv már is diszkrét titkot súgott. Hogy egy kóristalányt már el is csábitoü. Decembes' A városi mozi kitűnően bevált, Kúriának csinál nagy konkurenciát. Sajó direktornak annál rosszabbul megy, 0;y rosszul megy, hogy már rövidesen elmegy. Gyermek is született ép elég ez évben, Tudom, mert nekem is volt benn elég részem. Óesztendő napján pontosan éjfélre Nagy ünnepet ülünk, ekkor lesz 100 éve Hogy egy nagy magyar szív elkezdett do­bogni, Forradalmon, csatán keresztül robogni. Ekkor jött világra egy nyugtalan vándor, Messze földön hires nagy Feíőfi Sándor. És hogy ez. ünnepből ki is vegyük részünk’, Egy csodaszép álmot róla elmesélünk: Az Oíympuson ünnepnapot ülnek Víg jókedvükben fenn az istenek. Van nóta, dal, még táncos zeneszó is, A vig kacajtól minden megremeg. Talán Apolló üli nevenapjáí? Vagy Zeus apánk született e nap? Ott nem hajnalig tart csupán a cécó, Határt a dainax ott a nap se szab. A nektár csöppje gyöngyöz a pohárban, Nehéz ital . . . isteni fejbe szál! . . . Már gőze is van ... lassan hömpölyög fel ... Mégis csak újból telik a pohár. It! költeményt szava! egy koszorús fej, Olt búst dalt ont egy rezgő, méla lant S száz istennői kacajra fakad fel A sok mosolygó, halvány rózsahaní. Ott vad csatáknak krónikása lantok A diadalnak szent mámora van . . . Itt száz huncut kalandot súg egy ifjú, Szemében égő láng ül, csintalan. A zajban elvész minden és a szellő Egy eltévedt szót ritka, hogyha hoz, Mámoros itt a lég, még a virág is, Az Olympus egy szent mámor-káosz. S az egyik percben, mint a nyári éjjel Frissen támadt zúgó zivatar, Elül a zaj .. . egy ifjú lép a csöndbe . . . A teste, lelke, szive fiatal . . . Szemében szive dacos tűié játszik', Kezében poros vándorbot remeg . . . Csodálkozó morajjal néznek össze A megzavart jókedvű istenek. S az egyik szól: „— Ki vagy te, földi ember ? S mily jusson vagy ez égi trónuson ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom