Váci Hirlap, 1916 (30. évfolyam, 3-53. szám)

1916-11-26 / 48. szám

HarmincadiK évíolyam 48 azáa. Vác 1916. november 26 váci hírlap PcslitiKai lap, megjelenüli szerdán es vasárnap. Előfizetési árak: helyben egy evre 12 K, felevre 6 K, negyedévre 3 K. Vidéken : egy évre 14 K, félévre 7 K. Egyes szóm ára 12 fillér. Felelős szerkesztő és , Dercsényi laptuiajcionos: Dezső. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Gróf Csáky Károly-út 4. sz. (Iparudvar.) Nyilttér so a 64 filler. Telefon-szám 17. Hegitalt a király. Irta: Gróf Csák]; Károly. Á megpróbáltatások nehéz nap­jainak közepette méiy gyász borult sokat szenvedő hazánkra: jóságos öreg királyunk, I. Ferenc Józsei őfel­sége, í. évi november 21-én vissza­adta lelkét Teremtőjének, u, ki őszintén szerette és évtizedeken át nagy gondossággal ápolta a békét, harci zaj csattogása és vérfolyamok özöne között mondott búcsút az égő világnak; mint egykoron Mózes próféta, úgy ő sem érhette meg a napot,' hogy népeinek megszilárdult boldogulását szemlélhesse a győzel­mes békének édes gyümölcseiben, — csupán látnoki szemmel vethetett egy pillantást ahajnaiodó,szebb jövő­be, melyet vitéz hadseregeink dicső tettei már-már biztosítottak birodal­ma részére : mielőtt a győzelem gyümölcsei megérlelődtek, ő meg­tért minden halandó lénynek útján a jobb hazába, hol mély vallásos­ságának, lelkiismeretes kötelesség­tudásának, nagy fáradalmainak és sok szenvedésének jutalmául az örök békességnek és világosságnak országa várja. Fájó szivvel érezzük mindannyian, mit vesztettünk a legjobb fejedelem­ben, ki hosszú uralkodása alatt mindenkor az igazság szeretetét ápolta és népeinek javát kereste ; éppen ezért sikerült egyenes jellemé­vel, bölcs és tapintatos eljárásával ieküzdenie mindazon nehézségeket, melyek uralkodásának elején fogad­ták, a kölcsönös megértés elérésével a kedvező fejlődés medrébe terelte az ellentétes törekvéseket és az igazságnak következetes gyakorlá­sával kiérdemelte nemcsak saját alattvalóinak, de a külföld fejedel­mei s a világ csaknem összes népei­nek osztatlan tiszteletét és nagyra­becsülését. Majdnem hét évtizedre terjedő uralkodásá bővelkedett dicső és nagy tettekben, de nagy mértékben kiju­tott része a nehéz gondokból és súlyos megpróbáltatásokból is s midőn most megjelenik a Királyok Királyának itélőtrónusa előtt érde­mekben gazdagon és a szenvedések tüzében megtisztult lélekkel, kétsé­gen felül elnyeri a legigazságosabb Örök Biró kezéből az igazaknak soha el nem enyésző koronáját. Szeretett királyunk ezen örök meg­dicsőüléséért szánjanak a Minden­hatóhoz buzgó imáink és állhatatos könyörgéseink; mély gyászunk és gyermeki igaz kegyeletünk kifeje­zéseid pedig vegyünk részt mind­annyian a megboldogultért tartandó gyász-isteniiisztélétekén és ünnepé- ' lyeken, melyek a következő rend szerint végeztessenek: A felséges halott temetésétmegelő- ző három napon valamennyi temp­lomnak összes meglévő harangjai naponkint háromszor: reggel, dél­ben és este huzamosabb ideig szól­janak. A királyi temetéssel és vele kap­csolatos gyászistentiszteletekkel lehetőleg ugyanazon napon, (ha pedig ez lehetséges nem lenne, akkor a legközelebbi alkalmas napon) tartassák egyházmegyém minden templomában, hol rendes istenitisz­telet tartatni szokott, a kifejthető legnagyobb gyászpompával énekes Requiem Liberával, mely alkalom­mal az összes harangok ismét meg- húzandók s mely gyászistentiszte­letre az összes hatóságok, hivatalok, tanintézetek és testületek meghívan­dók s a nép minél nagyobb számú megjelenésre buzdítandó. A temetés napján az összes isko­lákban szüneteljenek az előadások; a tanuló ifjúság tanítóinak s hitok­tatóinak vezetése alatt a Requiemen vegyen részt; ezután pedig minden tanintézet tartson gyaszünnepélyt, melyen az igazgató, hitoktató vagy atantestületvalamely tagja a szomorú alkalomnak megfelelő módon kegye- letes szavakkal örökítse meg az elhunytnak dicső emlékezetét Egyházmegyémnek minden papja ismerje kötelességénekelhúnyt apos­toli királyunk lelkiüdveért Szentmise­áldozatot felajánlani. A legalkotmányosabb királynak, a bölcs és nagyszivű államfőnek,' az uralkodói erények fényes minta­képének emléke maradjon fenn és legyen áldott az idők végezetéig. ^ Sk ¥oröskeneszt Őfelsége koronás királyunk elhunyta következtében a Vöröskereszt kórház javára tervbe vett előadás elmaradt. Tekintettel azonban a jótékony célra az alább felsorol­tak a már befizetett jegyek árát, illetve felüi- fizetéseiket a kórház javára felajánlották, kiknek ezúton is hálás köszönetét fejezi ki akórházi bizottság. Honvéd Hadikórház 84 K. özv. Péts Sándorné 53 K, gróf Crouy Károlyné 40 K, Szalay Tesfv. 33 K, N. N. 32 K, Hirschfeld Adolf, Kállay Ubul 30—30 K dr. Morlin Zsiga 29 K, Hitzigrád Lajos 25 K, Pauer Imre, Roller Gusztáv, Szarnék Testv., Hirmann István, dr. Magas Árpád 20—20 K, Tragor Károly 19 K, Farkas J-né 16 K, Szigvárt gyógyszertár 15 K, Scheffer András, dr. Rapcsák Imre 14— 14 K, Kol- mann Lipót, Bézay Jenő 12 —12 K, Polgár Pálné 11 K, dr. Vadas József, Sáfár Béla, dr. Farnek L., Winkler Ignác, Dach Adolf, Wohl Henrik, Torday Jenő, K J. N. Intzédy Soma, Nagy S. kir. tan-, br. Jeszenszky M. , dr. Zádor János, dr. Freys inger L.-né 10 —10 K, Hirmann István, Farkas József, Ursziny Arnoldné, Matzenauer Teréz, dr. Höli Péter, dr. Göndör S., Geiger Miksa, dr. Lencsó Ferenc 9 — 9 K, Zalánffy Károlyné 8 K, Kálmán Józsefné, Olló József, Wein­berger József, Nagy Sándor, Haraszti Ernő, özv. Majlényi Petemé, Borsos Ferenc, dr. Szlacbányi B., Borbély Sándor, Teszák Gyula, Jeszenszky Imre, dr. Schmidt A., dr. Baksay Károly, dr. Majer J., Szalay Testv., Tóili Kálmán, Pápa Lipót, Kondra Mihály, Haas Izidor 6—6 K, N. N., Meiszner Rudolf, N. N., Pápa Manó 5—5 K dr. Galcsek Gy. 4 K, dr. Kesztler István, Lengyel Sándorné 3 K, Hoffmann A. 240 K, Krizsek György, Neumann H, Schneller Miksa, N. N., Sziger N.-né 2—2 K, N. N., Rosenthal I„ Neumann Kálmán 1—1 K. értesítés ss király üiaSáláréfh Fazekas Ágoston, Pestvármegye alispánja az alábbi távirattal értesítette hivatalosan dr. Zádor Jánosi, Vác város polgármeste­rét: Belügyminiszter úr mélységes meg­rendüléssel közli velem a lesulytó gyá­szos hirt, hogy hőn szeretett királyunk, 1. Ferenc József ő császári és apostoli ki­rályi felsége Schönbrunnban folyó évi no­vember hó 21-én este 9 órakor csendesen elhunyt. Történelmi időkben száll sírba a nagy király, a kinek példátlanul kimagasló uralkodó bölcsessége csodálattal löltöííe el a világot. Nemzeti életünk újjáalakítá­sának nagy munkájával legdicsőbb feje­delmeink sorába emelkedett. Mint jóságos atyját, mint boldogulásának megalapítóját rajongó hűséggel, bensőséges szereteltel környezte öt a nemzet, mely gyászba bo­rulva áldja örökké élő dicsőséges ernlé' két! Alispán. Az egyházmegye főpásztora a király ha­láláról vett értesítés után azonnal püspöki körlevelet küldött szét nagy egyházmegyé­jének, melyben méltatva az elhunyt király uralkodását, az egyházi teendőkről intéz­kedik. Ezí a magas szárnyalású körlevelet lapunk vezető helyén közöljük. 23 hónapra jelentkezett az orosz fogságból. Horváth Jánosné levelet irt a Váci Hírlap­nak, melyben nagy örömmel tudatja, hogy férje, Horváth János, kit már közel két éve elveszettnek hitt, 23 hónapi hallgatás után értesítette őt, hogy orosz fogságban él és egészséges. Ez is vigasztaló azoknak, a kik oly régen nem tudnak szereletteikről, még ne hagyjanak fel minden reménnyel, hirt kaphatnak arról, mint Horváthné esete is bizonyítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom