Váci Hirlap, 1916 (30. évfolyam, 3-53. szám)

1916-11-26 / 48. szám

VÁCI HÍRLAP 2 Vigyáiats Ä fekete fiimid és kiütéses tífusz fellépett a károsban» A város lakosságát nagy veszedelem fe- nyegeli: a fekete himlőben, mely a valódi himlő, több megbetegedés fordult elő, sőt a napokban egy kiütéses tifuszos beteg is akadt. A fekete himlői, mint ismeretes, Erdély­ből a menekültek hozták és azóta több esetben konstatálták. Eddig a felsőváros­ban fordult elő, de tegnapra már az alsó­városon, a hattyú-utcában is történi meg­betegedés. A nem kevésbbé igen vesze­delmes kiütéses tifuszos beteget pedig Nógrádverőcéről kaptuk. Óit egy katona betegedett meg és a váci honvédhadikór- házba szállították, a helyett, hogy Budapest valamelyik fertőző betegeket ápoló kórhá­zába vitték volna. A városi hatóság, nagyon helyesen, nem akarja a veszedelmet eltitkolni, sőt egye­nesen a közönséghez fordul, hogy véde­kezzék. A polgármester dr. Hörl Péter vá­rosi főorvosnak meghagyta, hogy a város minden áldozatra képes, csak a veszede­lemnek tudjon gátat vetni. Egyúttal felhí­vással is fordul a lakossághoz, melyben a védekezés módját ismertetve felhívja a fi­gyelmet a baj megelőzésére. A polgármes­ter közérdekű felhívása így szól: Városom közönségének jól felfogott ér­dekében tudomására adom, hogy a város területén a valódi himlő (hólyagos, fekete himlő) fellépett. Az esetek ez időszerűit még szórványosak és miután a legszigo­rúbb óvintézkedések ellene foganatosítva lettek, reményiem, hogy ezen életveszélyes betegség nem fog nagyobb mérvben el­terjedni, Felhívom azonban városom minden la­kóját, hogy a legtöbbnyire rázó hideggel beköszöntő nagy láz, végtag, de különösen deréktáji fájdalmak esetén s főleg ha mär az arcon, a törzs és végtagokon lencse nagyságú vörös foltok keletkeznek, azon­nal orvoshoz forduljon. Legfontosabb a betegségnek megelőzése, a mire nézve legbiztosabb a himlő elleni oltás, miért is felhívom a város közönsé­gét, hogy himlő ellen oltássá be magát s e célból intézkedtem, hogy a városi orvo­sok folyó hó 25-től számítva egy héten át d. u. négy órától kezdve a városháza ta­nácstermében díjtalanul himlőoltásokat vé­gezzenek. Aliuíán pedig a himlővei való fertőzésnek jelenben leginkább a Hunyadi- és Király-utca tájékán lakók vannak kitéve, különösen felhívom a Hunyadi-, Király-, Árpád- és Zrinyi-utcák, Vöröskereszt-sor és Krakkóban lakókat, hogy saját érdekük­ben a himlő ellen lehetőleg mindnyájan sürgősen olíassák be magukat. Elvárom mindenkitől, hogy felhívásom­nak mindenki úgy a saját, mini főleg a város nagy közönségének érdekében kész­ségesen meg fog felelni. Nincs ok a megijedésre, de van ok a félelemre és óvakodásra. — Vác, 1916. évi november hó 24-én. — Dr. Zádor János polgármester. A város ragály-kórházában, mely a Bubi­ban van, jelenleg hat valódi himlős bete­get ápolnak. Nagyon természetes, hogy minden megbetegedésről azonnal távirati értesítést kapott a belügyminiszter. Való­színű tehát, hogy e hét folyamán a minisz­ter megbízásából a közegészségi felügye­lőség orvosai fognak Vácra jönni és meg­vizsgálják az óvrendszabályokat és eset­leg újabb, a veszedelmet megelőző rend­szabályokat rendelnek el. intézkedések a király halálakor. Csak a szerda reggeli napilapok hozták hírül városunkba, hogy a király meghalt. A templomokra, a középületekre s több magánházra rögtön kitűzték a gyász- zászlókat. Az iskolák legtöbbjében a szer­dai napon az előadások szüneteltek. Kalló rendőrkapitány felhívással fordult a város közönségéhez, hogy minden nyilvános, he­lyiségben, kávéházakban, vendéglőkben és színházakban a zenét három napra eltiltja s a gyász jeléül a vendéglőket esti 10 óra­kor, a kávéházakat pedig 11-kor be kell -zárni. Vác város tanácsa a szerda délelőtti ülésében foglalkozott a gyászesetről s a tanács tagjai elhatározták, hogy a legköze­lebbi közgyűlést a megboldogult király em­lékének fogják szentelni. Csütörtökön reg­gel úgy a honvéd hadikórházban, mint a külső laktanyában a Vácon tartózkodó ka­tonák (tisztek és legénység) felesküdtek az új királyra. A város a csütörtöki teme­tésen képviseltetni fogja magát. Visszajött menekülitek. Örömtől könnyes szemekkel mentek el városunkból vagy negyvenen még az előző héten, mindmegannyian brassóiak’, hogy viszontlássák elhagyott tűzhelyeiket. Öt napig utaztak a waggonokban, de csak Szolnokig jutottak el, mert ott érte őket a min. rendelet, hogy Brassóba niég nem szabad visszatérniük. Éhezve, fázva jöttek tehát vissza Vácra 39-en szerdán délután s azóta is várják minden nap, hogy mikor lesz szabad az út városukba. Jung püspök üdvözlése. Az elhunyt uralkodónak egyik utolsó in­tézkedése volt Jung János felszentelt püspöknek kitüntetése a Ferenc József- renddel. Vác város közönsége nevében vasárnap délelőtt üdvözölték dr. Zádor Já­nos polgármester és dr. Göndör Sándor főjegyző a kitüntetett püspököt a királyi kegy kiérdemelt megnyilvánulása alkal­mából. ü menekültek konyhája. Vác városának egyik legérdekesebb hadi látványossága — a miről csak oly keve­sen tudnak — az Iparudvarban lévő me­nekültek konyhája. A Herczog-féle hatal­mas csónaképitő helyiséget alakíttatta át a város a mostani praktikus, csinos, Ízléses és tiszta, nagy konyhává, mely Milíényi Aurél tervei szerint 800—1000 ember szá­mára létesült s a hol innen-onnan két hó­napja főznek már az erdélyi menekültek­nek és az internáltaknak. Bajkó Vilmos városgazda a felügyelője ennek a nagy­arányú intézménynek s Perlusz Mártonnal együtt kettőjüknek a gondja az oda való bevásárlások nagy munkája. A múlt héten az erdélyi menekülteket gyámolitó országos bizottság részére, de hogy a városnak (múzeumunknak) is legyen róla mara­dandó emléke, lefényképezték a menekül­tek konyháját, a mikor az ebédet osztják. Most, hogy erdélyi véreink mind keveseb­ben lesznek városunk lakói s fogy az ét­kezők nagy száma, felmerüli a kérdés hogy mi legyen majd a konyhával, ha nem lesznek kosztosok ? Ügy halljuk, hogy szó van róla, hogy maradjon meg továbbra is közös konyhának s mint a hogy már egy pár magyarországi városban megvan, ná­lunk is fog a város úgynevezett „polgári konyhát“ létesíteni, a hol mérsékelt ára­kon étkezhetnek, majd a város lakói, illetve hazahordhatják onnan a nagy kvantumban mindig izletesebben elkészített s mégis ol­csóbb, jó házi kosztol. Lisst Ferenc emíékesete. A váci zeneiskola szép, lélekemelő együt­tesben . ünnepelte meg Liszt Ferencnek 105 éves születésének évfordulóját. A növen­dékek és nagyszámú hallgatóság épülé­sére Halászy Elvira és Erzsiké játszották Liszt F. Szózat és Himnuszát, melyet a közönség állva hallgatott meg és a szép,, szabatos előadással mintegy ünnepies han­gulatba lépett. Ezt követte Farkas Annus prológusa, melyet a díszesen megkoszo­rúzott Liszt F. arcképe előtt mondott el. Ságh József, a zeneiskola igazgatója ez­után hatásos emlékbeszédet mondott Liszt Ferencről, melynek befejezíekor ifj. Farnek László szavalta el Vörösmarty Mihálynak Liszt Ferenchez irt kasszikus költeményét. A közönség nagy érdeklődéssel kísérte Laub István zongoraművész, az orsz. magy. kir. zeneakadémia tanárának zongorajáté­kát is, a kis Virágvölgyi Rózsika pedig Laub Istvánhoz irt költeményt szavalt, mely után átadta a művésznek a váci zeneis­kola növendékei által felajánlott, nemzeti szalaggal diszilett babérkoszorút. Laub örömmel fogadta a koszorút és az igaz­gatónak egyik szerenádját játszotta el. A nagy tetszésnyilvánítás után még Lisztnek 6-ik rapszódiáját adta elő. Ezután szép be­szédet mondott az iskola igazgatójához és a növendékekhez. Beszélt még dr, Farnek László és Erdélyi Dezső, előbbi a zene­történelmi előadások fontosságát fejtegette, utóbbi pedig az igazgató érdemeit méltatta. Kassai Vidor befejezésül kedves epizódot mondott Lisztről, mint dirigensről, mellyel nemcsak a növendékeket, de a jeíenvolf közönségei is kellemes szórakozásban ré­szesítette. Háciak oí'osz fogságban. Cs. Mészáros Ferenc Saratovból levelet irt a Váci Hírlapnak, melyben kéri, hogy tudassuk, miszerint korp. Kestler Sándor, gefr. Cs. Mészáros Ferenc, gefr. Hornyiczky, sapp. Síarec, Tolerián, Szabó János és Hidvéghy a 29-eshonvédektől, mindannyian váci fiúk, orosz fogságba estek és üdvözlik hozzátartozóikat, különben egészségesek­Hány sertése a Dacára annak, hogy hetenkint 10—12 drb sertést vágnak le és mérnek ki a városi sertésállományból, nem kelt félnünk, hogy kifogy a készlet és nem lesz zsírunk’ és disznóhúsunk. A hizlalóban ez idő szerint van még mintegy 80 darab érett sertés s a múlt héten vett a bizottság újabb 200 darab félig hízott állatot. Itt említjük meg, hogy a hatósági hússzék közönsége is türelmesebb már, nincsenek életveszélyes tolongások, a panaszok is szűnnek, na­gyobb a rend és fegyelem, csak még olyan esetek adódnak elő, hogy egy család két-három tagját is elküldi külön-külön zsírért s igy iparkodik becsapni a kimérő­ket és megrövidíteni polgártársat. Az ilye­neket legjobb, ha maga a vásárló közön­ség fél jelenti a hússzékben s majd a visszaélők nem fognak többé kapni sza­lonnát, vagy hájat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom