Váci Hirlap, 1916 (30. évfolyam, 3-53. szám)

1916-01-16 / 3. szám

2 gyár asszonyai is vannak ennek a világ­háborúnak. Csak száz fóti grófnőt adjon a jó Isten ennek az országnak és akkor nemcsak a harctéren, de itthon se lesz semmi baj. E. Z. A távoliét© alatt a saes*» kesztéséHt felelős s BOBBÉLY ISTVÁN. Licewim«est« A Líceum programmja szerdán széles körben közérdeklődést keltő előadásokat hirdetett, a melyek szép számú közönsé­get vittek a Kúria nagyíarmébe. Dr. Verdon Lajos az élet értékéről beszéli. Az élet igazi értékét magából az életből, annak körülményeiből, élvezeteiből, javaiból nem állapíthatjuk meg; az életnek — előadó szerint — csak úgy van értéke, ha elfo­gadjuk az isten létét, a ki a halál után az erkölcsileg jó életet jutalmazni, az ellen­kezőt büntetni fogja. Az érdekes előadást szeretettel fogadta a hálás közönség. A má­sodik előadó dr. Pékár Mihály egyetemi tanár volt. Régen ismeri őt közönségünks igy nagy várakozással volt előadása iránt. A fertőző betegségek okait ismertette. Elő­adása nagyon tanulságos volt. A baktériu­mok különböző fajairól, azok felismerhe- íéséről s röviden a fertőző betegségek el­leni védekezésről beszélt nagy tudományos apparátussal, élvezetesen. Dr. Galcsek Gy. preláíus elnök a közönség igazi háláját fe jezíe ki az előadás végén a tudós előa­dónak. wássi BSyzeuirmak. Múzeumunknak dr. Schöpflin Lajos pos­ta- és távirdai titkár két láda régi műtár­gyat adományozott, a váci Ipartestület pe­dig a náluk leíéteményezett kovács és szűcs iparosok szentelt zászlaját adta át Ugyancsak mostanában kapott a váci Mú­zeum egy aranyozott belsejű, szép, ezüst serleget a Roller családtól. Ez a serleg a Mikszáth elbeszélésekben gyakran előfor­duló váci „Csillag“ vendéglő asztaltársa­ságé volt, melynek tagjai gömöri Havas Adolf, Forster Emil alezredesek, Dászkál fő­állatorvos, Emerich rendőrkapitány, Paázig jószágigazgató, Hufnägel kapttány, Mayer nyomdász, Milimann kereskedő, Stefan vendéglős és Roller Ármin gabonakeres­kedő voltak. Az asztaltársaság tagjai már mind elhaltak, legutoljára Roller bácsi s igy kerüli a kedves emlék a váci Múze­umban. A serleget különben Stefan Ferenc csillag-vendéglős ajándékozta az asztaltár­saságnak s felirata a következő: Éljen az ünnepelt! SCépviseSöok a városokért. A képviselőház folyó hó 5-én tartott ülésén Preszly Elemér orsz. képviselőnk a pénzintézeti központról szóló törvényjavas­lat tárgyalása alkalmával meleg hangon emlékezett meg a városokról s igen figye­lemreméltó beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány és a törvényhozás teljesítse a városokkal szemben a kötelességét s mi­nél előbb terjessze a kormány a képvi­selőház ele a városi törvényt, amelyben a városok fejlődésének a módja meg legyen állapítva és a városi hitelügy, a városi kölcsön ügy okvetlenül szabályozfassék. VÁCI HÍRLAP Vadas Rezsin úrleányí, dr. Vadas József városi tiszti orvos kedves húgát eljegyezte Deutsch Adolf nyug. m. kir. honvéd szá­zados és háztulajdonos Pozsonyból, üss! tsaláL Az olasz harctéren küzdő bajtársaik ér­tesítik a hozzátartozóikat, hogy Fekete Ká­roly váci szabómester, őt gyermek atyja, múlt év augusztusában bevonult népfölkelő és Lett Kálmán cukrász, tart. őrmester, Ra­da Ilona férje az olasz fronton a múlt hóban hősi halált haltak. Hivatalos értesí­tés a két szomorú, esetről még nem jött Előléptetések a ta®s'etér>erau Molnár Jenő váci r. k.ath. papnövendé­kei, a 10. honvéd gyalog ezred népíölkeíő önkéntesét a harctéren zászlóssá, dr. Bánó Miksa váci ügyvédet, a 310. honvéd gyalog ezred npföikeiő önkéntesét pedig hadap­róddá léptette elő a hadvezetőség. Mind­ketten a kelet-galíciai fronton harcolnak. Váciak a Pest Pilis Solt Kiskunvármegye hétfőn délelőtt évi rendes közgyűlést tartott gróf Ráday Gedeon főispán elnöklete melleit. A közgyűlésen a napirend elölt két váci megyebizottsági lag is felszólalt közérdekű dolgokban. Preszly Elemér ismertette a lovak rekvirálása körül felmerült panaszo­kat, í. i. hogy a lovakat részben értéken alul vásárolják, részben a vételárat késedelme­sen fizeti 1c. Az alispán erre vonatkozólag kijelentette, hogy mindent el fog követni, hogy heiyés állapotokat teremtsen. Sáfár Béla szólalt fel ezután és kimutatta, hogy Magyarország szőiőkulturája veszélyben van a rézgáíic részbeni hiánya és drága­sága miatt. Az alispán válaszolt erre is és kijelentette, hogy a földmivelésügyi minisz­ter mindent elkövet a tekintetben, hogy a szükséges rézgálic-mennyiség biztosává legyen. Hétfőre enegnyiinak iskoülák. Mivel a kanyaró járvány szünőben van s már napok óta újabb megbetegedés nem fordult elő a városban, dr. Vadas tiszti or­vos indítványára a polgármester felterjesz­tést telt a vármegye alispánjához, hogy az összes iskolákat jan. 17-én (hétfőn) nyit­tassa meg. ügiposíipi fogadott A világháború harmadik hónapjában hősi halált halt Jancsó Árpád, a nagyváradi negyedik honvédgyalogezred ezredese. Özvegye és árvái a mull év júniusáig Nagyváradon tartózkodtak, az iskolai év zárultával a család Budapestre költözkö­dött és a kis Jancsó Éva a katonatisztek leányainak intézetében folytatta tanulmá­nyait Nemrégen értesítés érkezett Nagy­várad város árvaszékének elnökéhez arról, hogy a kis Jancsó Éva apát kapott hősi halált halt apja helyeit: gróf Apponyi Albert ugyanis leányává fogadta.Ez a hir annyiban érdekel bennünket, váciakat, mert a kis örökbefogadott Jancsó Éva Palkovifs József nyug. altábornapynak, az egykori váci honv. huszárezredesnek az unokája. SJjéwi »üdvözléseiket megváltották a Váci Járási Közművelődési Egylel javára Szlacsányi János (Vácduka) 4,— Sommer Gyula 2. — Sommer Gyuláné 2. — koro­nával. j S3» Qajánf Márta sglós szereplése. A mint már megírtuk, P. Gajáry Márta január 4-én Suderman modern darabjában az >,0[lhon“-ban és 5-én a „Vasgyáros“- ban lépett fel Iglón. A színház mindkét ostén zsúfolásig megtelt űri közönséggel. A „Szepesi Lapok“ már előzőleg igen ked­vesen irtuk a művésznőről. Fent a kódúm­nak feleit e szavakkal hirdették felléptét : „P. Gajáry Márta úrnő vendégszereplése az Otthonban! Az iglói sziniidény elsőrangú szenzációja!“ Hogy pedig milyen hatással szerepelt\á művésznő, azt legjobban bizo­nyítja a rengeteg vas-taps s az a remek koszorú, a mit P. Gajáry Martba kapott' e felírással : ,A bájos vendégművésznőnek Igló közönsége.“ Egyébként mindkét előa­dásról gyönyörű kritikát hoztak a „Szepesi Lapok“ épp úgy, mint a „Pesti Hírlap“ és „Az Újság.“ A szinlapon a „Szepesi La­pokéban is közöli kedves, hosszú cikk jelent meg, melyben ennek az iglói újság­nak a munkatársa (D. E.) megkapó köz­vetlenséggel és bájos hangon Írja le, hogy ó már ismeri P. Gajáry Márta asszonyt, Gajáry Géza volt váci polgármester és or- szaggyűlési képviselő művésznő-leányát. A I cikk iró a mint év őszén éppen Vácon volt megszállva az ősrégi Kúriában, a mikor egy este unalmában bevetődön a színház­ba, a hol akkor lépett fe! először P. Gajáry Mária. D. E. elmondja, hogy milyen nagy projekcióval jutóit ö be azon este a „meg­telt“ színházba, foglalkozik cikkében a vi­déki színészek háborús helyzetével, ismer­teti a művésznő származását s végig él­vezvén az előadási, áradozik a művésznő játéka felett. Ily . előzmények után lépett fel Gajáry Márti iglói színpadon, de a várt igényeknél úgy látszik meg is felelt, ifiért — mint az ottani lap : város közönség« a két előadás mán úgy emlegeti a vendégszereplőt, mint a drámai művészet jövő csillagát. Két Hévéi ©.t»©sz fogságból. A héten ifj. Gurszky Rezső hon apród öt levelet küldött egyszerre hozzá­tartozóinak és ismerőseinek Berezovkából a Bajkál tó mellől, orosz fogságából. A levelek mind németül vannak megirva a szokásos rövid érte ütésekkel és jó kíván­ságokkal. Az egyik évéiben azonban Gur­szky megpróbál a megengedett szövegen kívül is írni és sikerült is neki kifogni az orosz cenzúrán, mert megjött a levél. A német szöveg között ez olvasható : Béke Mikorlesz isi gestorben? Ugyanígy irtOlaj Ferenc honv. önkéntes szüleinek Nikolsk- Ussuriskből. Ebben a levélben Olaj hadifo­goly ügyesen beékeli a német szöveg közé magyarul, hogy megszökött és két hónapig dutyiba került. A címzésnél Írja meg, hogy „Vác, Elfogíakgasse.“ Lyon Lea éj filmen* Bródy Sándor aktuális színművét a Lyon Leáí mutatja be e, hó W. őn csütörtökön az Állandó mozgó. Akii; a darabot a szín­házban is látták és a filmen is, kivétel nélkül azt vallják, hogy a film előnyösebben hozza ki Bródy darabjának színes, meleg, sokszor tüzesen izzó jeleneteit, mint a négy fal közé szorított színdarab. A csütör­töki est tehát nagy meglepetést fog hozni azok számára, kik a színházban is látták az orosz hagyherceg és a rabbileány regé­nyes szerelmének történtét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom