Váci Hirlap, 1916 (30. évfolyam, 3-53. szám)

1916-01-16 / 3. szám

armincadift évfolyam 3 *>i ák\x. Vác 1916. január ló. lap, megjeleni!! szerdán és vasárnap. Előfizetési árak: helyben egy évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Vidéken : egy evre 14 K, félévre 7 K. Egyes szám ára 12 fillér. s Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dercsényi Dezső. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Gróf Csáky Károly-út 4. sz, (Iparudvar.) Nyilttér sora 60 fillér. Telefon-szám ! / ü kisleányok a seáesiilieküik. A váci Karolina intézet ifjúsága több előadást rendezett a kárpáti falúak felépí­tésének céljaira. Az előadásoknak szép erkölcsi és anyagi sikere voll. Utoljára, pénteken délután a váci kórházakban ápolt sebesült katonákat hívták meg a Karolina intézet dísztermébe előadásra. Sokszor olvasunk arról, hogy különböző adományok- érkeznek egyes kórházakba a sebesültek javára: pénz, ruhanemű élelmi­szerek, szóval olyan dolgok:, a melyek a halál torkában kiállói! szenvedésektől, nél- külözésektől meggyötört katonáknak pilla­natnyi élvezetet, örömet szereznek s csak ! igen ritkán halljuk, hogy a harctér őrületbe kergető zűrzavarában megbontott lelki har­mónia helyreállítására történnének a kö­zönségestől elülő, maradandó hatást gya­korló események. Pedig ez is épen olyan szükséges és hasznos területe a jótékony­ságnak, mint amaz; az itthon maradottak jó szive itt épen olyan ép és nagy tette­ket művelhet, mint ,am ‘u. Lr.nck a líikábaii lapásziarhaiö jótékony­ságnak voltunk a tanúi pénteken délután. Az a több száz sebesült katona, a ki az előadáson megjelenhetek, hallhatta és lát­hatta, hogy az iíthonmaradtak apraja-nagyja egész figyelmével, szeretőiével feléjük for­dul ; hogy a bohó kis gyermek lemond legkedvesebb játékáról, ha azzal egy hadi árvának kedveskedhetni; hogy a nagyob­bak nemes vetélkedéséi, szorgalmát még nemesebbé teszi az, hogy munkájukkal a hősöknek szerezhetnek örömet; hogy a felnőttek egész gondolkodásában megnyil­vánul a velük való együttérzés. A ki erőt, tehetséget érez magában, az mind segíteni akar nekik s a családi életben a gyerme­kek, a hitves világára annak minden me- legsége, derűje melleit is bizonyos homály, a bizonytalanság kínzó homálya borul, a melyet csak az ő harctérről küldött leve­leik reményt keltő sugarai törnek át. Az élet tovább folyik itthon s a szorongató érzésekben megtisztulva legfőbb vigaszla- -lásunk az imádságos hit, a mely, mint az ártatlan lös gyermekek fohásza, a tomboló vérzivaíarban megnyugtat, erősít, felemel. Úgy jól sikerült előadás ügyesen rende­zeti válíozatossága, a játék, szavalat, ének, zene szereplőinek keresetlen kedvessége, szeretelre méltó készsége, a rendezők gondos figyelme voltak azok a tényezők, amelyek nemcsak a szép előadás élveze­tét, hanem a lelkek mélyéről lelkedzett és a lelkekhez szóló jótékonyság emlékeze­tességét biztosították. Az előadás egyik számában két földön­futóvá lett kis gyermek sirva-imádkozva keresi anyját, a kit a háború kegyetlensége megfosztott az élettől ; az ijedt-fáradt gyer­mekek elalszanak a fenyőfák tövében. Ál­muk édes volt, szép voll. A tündérek or­szágában voltak, sok szépet láttak, meg­látták legnagyobb boldogságukat: édes anyjukat. Vajha minél előbb ilyen álomnak tűnnék fel hőseinknél is az a rettenetes, véres forgatag, a mely már 18 hónapja söpri végig a világot s a sok szenvedés után háborítatlanul élvezhetnék a kegyet­len álom édes emlékét: a családi élet bol­dogságai 1 Ä fóti nagyasszony, A háború kezdete óta folytonosan halljuk, olvassuk a számtalan jogosult és jogosu­latlan panaszt arról, hogy sok helyen nem törődnek a jólétben élők, a hatalmasok a háború okozta nyomorral, nem gyógyítják a sebeket, nem szárítják a könnyeket és hogy sok jóléti bizottság és más hasonló intézmény nem áll feladata magaslatán és nem teljesiti kötelességét, vagy legalább is nem úgy, hogy annak közvetlen hasznát éreznék a háború szenvedői. Azért mondom, hogy néhány szóval, mert ha mindent el akarnék mondani, nem volna elég tiely rá ebben a lapban. A régi idők magyar nagyasszonyainak kora elevenedik meg előttem és megerő­södik bennem annak tudata, hogy a nagy idck, a nagy események nagy, nemes ér­zések váltanak ki a telkekből. Csak az szükséges, hogy minden nagyobb községben vagy körzetben akadjon egy igazán nemes lélek, akinek van melegen érző szive, fáradságot nem ismerő buzgal­ma, tekintélye és némi gyakorlati érzéke annak felismeréséhez, hogy hol és hogyan keli segíteni. A fótiak sőt a más vidéken lakók is, hálát adnak érte a Mindenhatónak, hogy az ő részükre rendelt egy magyar főúri asz- szony személyében olyan jóiervőt, aki szó­val, tanácscsal, fáradságos munkával, nem csekély anyagi áldozatta! mindig olt van, aho; segíteni, vigasztalni, gyógyítani kell. Gróf Károlyi Lászióné oz. gróf Apponyi^ Franciska a háború kezdetén jótékonysági irodát állított fel Foton, melynek szerény „Tanácsadó iroda“ címe nem is sejteti, hogy mily áldásos az a tevékenység amit kifejt. Valósággal kinyomozza és nyilvántarja a háború szerencsétlenjeit, a betegeket, az özvegyeket, a gondozó nélkül levő gyer­mekeket, az áldott álapotban levő és gyer- inekágyat fekvő szegény asszonyokat. Tevékenysége nem merül ki abban, hogy csupán 5 gyakorolja a jótékonyságot, ha­nem egész jótékony gárdát szervezeti maga köré, úri asszonyok és, leányokból, föld- mives gazdákból, papok, tanítók, jegyzők­ből. Az ő megnyerő bájos egyénisége előtt a legelzárlabb szív is megnyílik és olya­nok, a kik azelőtt csak a saját ügyeikkel törődlek, az ő vezérlete alatt, mint közle­gények derekasan kiveszik részüket a há­borús jótékonyságból Minden szerencsétlen! ő maga szemé­lyesen kihallgat, gyakran a lakásán felke­resi, ügyét — hogy feledésbe ne menjen — írásba veszi, irodája buzgó titkárnője vezetése mellett gyorsan és pontosan eljár a hadbavonultak mindenféle ügyében. FI tűnt katonákat kinyomoz, hadifoglyok­kal levelez, a hadbavonultak jogos kérel­meiben segif, államsegély körüli tévedé­sekre felhívja a hatóságok figyelmét. El- sorolhatatlan az a sok nagy és kis panasz, a mivel a szegény, családfő nélkül síny­lődő családtagok odafordulnak és bizony nem hiába, mert mindenki megkapja a he­lyes, célravezető útbaigazítást, vagy egy levelet illetékes helyre. A 6000 lelkes köz­ség fel van osztva kerületekre, minden kerület szegényeit nyilvántartja a jóléti bi­zottság egy hölgytagja, aki heíigyülésen referál a Grófnénak, kogy hol mi szüksé­ges és az intézkedés azonnal meg van or­vos, gyógyszer, ingyen ebéd, ingyen tej, ingyen tüzelőanyag vagy egyéb szükséges segély utalványozásában. Saját költségén csecsemő otthont aiapi- piloít, hol az apró gyermekek addig, míg anyjuk munkában van kitűnő tiszta, higié­nikus ellátást, ápolást kapnak, ingyem A fóti nagyasszony nemes lelke, igazán melegen érző szive azonban nemcsak ezekben nyilatkozott meg. Majdnem azt mondhatnám, hogy boldog­ság Foton szegény gyermeknek, lenni. „Min­dent a gyermekért“, ez a jelszava. Akkor boldog, ha a gyereknek szerezhet örömöt. A karácsonyi Jézuska ajándéka nem ma­radt el egy szegény fóti házból sem, ahol gyermekek vannak. Tündéri látvány volt mikor karácsony -estéjén a grófi kastély udvarábBT négy ajándékokkal megrakott szekér indult el, mindenikben vilianyszó- rókkal feldíszített szép nagy karácsonyfa. ** A késő órákig járlak a szekerek a szent estén, a falu csendes utcáin elárasztva örömmel, boldogsággal a sok ártatlan gyer­meki szivet. Ugyanakkor a fóti Jószivegye- sület egy másik nemesszivű fóti úrhölgy bőkezűsége folytán a jóléti bizottsággal karöltve ruhát, csizmát- cipőt osztott ki a szegény gyermekek között. A nagy idők nagy napjai már sok igaz­gyöngyöt felszínre hoztak, látjuk napról napra, a magyar férfiak lángoló hazasze- retelét, rá kellet tehát mutatnunk arra, hogy nem csak nagy férfiai, hanem nagy ma*

Next

/
Oldalképek
Tartalom