Váci Hirlap, 1915 (29. évfolyam, 1-79. szám)

1915-01-03 / 1. szám

9 val a nemzeteknek, népeknek és államok­nak ujs kor követelményeinek megfelelő életet kell kezdeni, Minden tavasz uj virágzást, uj életet fa­kaszt a természetben. A pusztító háború után is uj élet, uj virágzás indul majd meg ott a hol életerő van. Hogy a magyar fajban mily életerő van, azt megmutatta ezeréves éleiében, küzdel­meiben, s megmutatta a világnak a mostani világháborúban. Nincs kétség, hogy habár elhunytak is legjobbjaink a hosszú harc alatt: meg­fogyva bár, de törve nem él és az idők végtelenségéig élni fog e nemzet e ha­zában. A svéd királynak mély vallásos meggyő­ződéstől áthatott szavaival zárom be be­szédemet : „A romlás, a mely most végigvonul a világon, figyelmeztet bennünket arra, hogy visszatérve Istenhez, el nem enyésző ]óí cselekedjünk.“ Hadifogoly munkások a váci határban. Minél tovább tart a háború, annál jobban világosabbá válik a mezőgazdasági mun­kák elvégzésének fontossága. Nagy Sán­dor kir. tan., a ki a vasárnapi mezőgazda- sági bizottsági gyűlést vezette, elvitázha- tatlan igazságot állapított meg midőn azt mondotta, hogy hazaárulást követ el, a ki nem gondoskodik arról, hogy minden legkisebb szántóföld meg legyen művelve. A gyűlés legfontosabb tárgya az volt, hogy megállapítsák, mennyi hadifogoly munka­erőre lesz szükség a váci határban. A gyűlésen sok jegyzés történt; s a jegyzést egyébként a mai napig lehetett eszközölni az anyakönyvi hivatalban. A foglyokat a város helyezi el egy helyi táborba, ahon­nan a jelentkezők a bejelentett időre ki­veszik a jegyzett számú foglyot. A fogoly napidija 20—30 fillér. Ha a fogoly nem felel meg a munkában, nyolc nappal előbb fel lehet mondani. A foglyok ruhájáról a fogolytábor gondoskodik. A fegyelmeden foglyot a gazda feljelentheti a helyi tábor vezetőjénél, de magának megfenyíteni nem szabad. Az apróbb lábbeli javításokat a gazda végezteti, de a nagyobb ilyenféle munkák végzésére megfelelő iparost tar­tanak a fogolytáborból. A beteg foglyot a gazda beküldi a helyi fogolytáborba. A gazda gondoskodik a nála dolgozó hadi­fogoly kosztjáról, a melyek milyenségét a foglyok megérkezése előtt a gazdasági bi­zottság ülésén fogják az érdekeltek meg­beszélni. A gyűlésen szó volt arról is, hogy a vá­ros két aratógépet vásárol a hiányzó mun­kaerő pótlására, de az erre vonatkozó le­endőket a gyűlés a vezetőségre bízta. A vetőmagvak beszerzésére vonatkozó jelentkezéseknek jan. 1-ig kellett megtör­ténni. Házasság. Kesseleököi Majthinyi Kornélia, néhai Majlhinyi Péter és Gerhauser Ludwilla bájos leánya kedden kötött házasságot Vácon Wojtko Jenő cs. és kir. százados hadbíróval. Tanuk voltak: Hanzely István főerdő tanácsos és ns. Gerhauser Zsigmond cs. és kir. altábornagy. V A Cl HÍRLAP Előléptetések. Gajáry György cs. és kir. 75, gyalogezred­ben hadapród, a nagy ezüst vitézségi érem­tulajdonosa, továbbá dr, Csányi László és Csuka Endre m. kir, érsekujvári 4, tábori ágyusezredbeli npf,hadapródok zászlósokká léptettek elő a harctéren. A váci fegyintézet új gondnoka. Bach Béla utóda, a váci kir. országos fegyintézetnek gondnoka Velzer Ferenc lipótvári kir. orsz. fegyintézeti tiszt lesz kinek Vácra való áthelyezése rövidesen meg fog történni. EVIskor nyitják meg a gimnázium négy alsó osztályát? A főgimnázium igazgatója ezúton értesíti az érdekelteket, hogy a gimnázium négy alsó osztálya további intézkedésig a még mindig nem múló járvány miatt zárva marad. Az előadások ezekben az osztályokban valószínűleg január 10. körül kezdődnek meg. Erről lapunkban közelebbi értesítést fogunk közölni. Váltsuk meg újévi üdvözleteinket 1 Újévi üdvözleteiket megváltották: Jung János 15 K Miit nyi Aurél, dr, Morlin Zsiga, dr. Preszly Elemér, dr. Forgó Kálmán 10 K. Gindrich József 7 K. dr. Zádor János 6 K. Kovács Sándor, Nyiírav Ede, Krenediís Ferenc, Fóti Gyula, dr. Göndör Sándor, Lobi Ármin, özv. Bunyaia Vincéné és családja, Reymayer Gusztáv, Lalkóczy Pál, Dercsényi Dezső, Rónay Géza (Veresegyháza), Koráhel Józsefné, dr. Knoblauch Gézáné, dr. Lencsó Ferenc, Zöldessy Balázs, Majtán Alajos Kajetán, dr. Kisparti János 5 K, dr. Zádor Jánosné, Borbély Sándor, Váró Károly, Éder Kálmán 4 K. Gindrich Józsefné, Novotny Cornél, Rajzó Imre, Báskay Dezső, ifj. Duray János. Starnberger Rezső, dr. Franyó István, Edőmér Ilonka, Bóday Aurél 3 K. Bajkó Vilmos, ifj, György Mihály, Gurszky Rezső, Gácsér József, Török Samu, Jelinek Ágoston, Simon Géza, Pintér György, Juracsek Alajos, BarTos Endre, ifj. Korpás János, Borbély István, Schaub István, Fekete Józsefné, Sáfár Béla, Nikitits Sándor 2 K- Nagy Sándor, Baksa Gyuláné, Matkovich Irma, Ripper Károly, Jánosdeák Márton. Récsei Gyula, Krenedits Imre, Székely Károly, Malzenauer Ferenc, László Endre, Bíró Arnold, Szántó Adolf, Hornyánszky Tibor, Gyürky Béla, Kishajda József 1 ko­ronával. Nem kell mindenkinek meg elenni! A 43 50 évesek sorozása. A hírlapokból ismeretes, hogy legköze­lebb a 43—50 éves népfelkelőket újból felülvizsgálják, Az történt ugyanis, hogy egyes városokban és járásokban 60 — 80 százalékot bevettek a legidősebb korosz­tályokból, a hadvezetőség tehát „az újonco­kat“ meg akarja rostálni, ezért rendelte el az uj sorozást. Ez a vizsgálat csupán azokra vonatkozik, akiket bevettek a múlt állításnál Érdekes, hogy aki nem akar. annak nem kell megjelenni ezen az újabb felülvizsgá­laton, de akkor ne is számítson arra, hogy esetleg kiszuperálják. (Azt hisszük, minden­ki ott lesz!) Peslvármegye nem mindegyik járásában tartanak uj sorozást, a városok közül is Szentendre és Nagykörös kimaradt Úgy látszik, ezeken a helyeken nem vettek be oly sokat, hogy ki kellene őket szupe- rálni. Végül jelentjük, hogy a váci járásra ez az uj sorozás január 21—26 án, Vác városában pedig január 27 és 28.-án lesz­Közgyűlés a Járási Közművelődési Egyletben. A Váci Járási Közművelődési Egylet de­cember 23-án tartotta választmányi ülését és rendes évi közgyűlését, melyen az Or­szágos Közművelődési Tanácsot dr. Árkay Kálmán alelnök, az Országos Magyar Is­kola Egyesületet és az Országos Irodalmi és Közművelődési Szövetséget SzuDdy Ká­roly dr. képviselte. Választmányi ülés tár­gyai voltak: az 1915. évi zárszámadás, jövő évi költségvetés. Tagok felvétele és tör­lése. A közgyűlést a Himnuszszal kezdték és a Szózattal végezték. Ivánka Pál elnök hazafias, lelkesítő elnöki megnyitójának kinyomatását és jegyzőkönyvben való meg­örökítését határozta el a közgyűlés. (Ezt az izig, vérig magyar felfogást tükröző beszédet lapunk élén találja az olvasó.) Rajzó Etelka titkár az elmúlt év működé­séről, Teszák Gyula tb. főtitkár pedig a városi honvédhadi kórházban való könyv­tári működésről számolt be. A Váci Járási Közművelődési Egylet előterjesztésére ka­pott Országos Magyar Iskola Egyesületi jutalomdijakat és díszokleveleket kiosztot­ták a tanítóknak s tanítónőknek, illetve azok hozzátartozóinak. 50—50 korona ju­talmat kaptak : Pohánka Ödön csővári,Ha­ger Frigyes csomádi, Hribal Ferenc püs­pökszilágyi, Pongrácz Antal alagi és Láng Géza veresegyházi tanítók, díszoklevelet pe-dig Pongrácz Antalné és Hajnal Ilonka alagi tanítónők, Mindák Béla püspökhat­vani és Karácsonyi László veresegyházi tanítók. Ivánka Pál elnök meleg elismerő és buzdító szavak kíséretében adta át a jutalomdijakat, illetve díszokleveleket, a mit a jutalmazott tanítók és távol lévők nevé­ben is Láng Géza veresegyházi tanító kö­szönt meg, úgy a Váci Járási Közművelő­dési Egyletnek, mint az Orsz. Magyar Is­kola Egyesületnek. Elhatározták buzgó ta­nítóik és hadbavonult tagjaik tagdijának elengedését. Utóbbiaknak bevonulásuk ide­jére. Egyhangúlag újabb egy esztendőre megválasztották az egylet tisztikarát, vá­lasztmányi és igazgató tanács tagjait. Eljegyzés. Aster Róbert világosi gőzmalom-íuiaj- donos és téglagyáros dec. 24.-én eljegyezte Zsarnóczay Sárikát, özv. Zsarnóczay Lász­lóim bájos leányát. A lemezgyár1 karácsonya. Hitzigráth Lajos lemezgyári igazgató és neje mindenkor szülői szeretettel és gon­dossággal viseltettek a gyári munkásság családtagjai iránt. A háború alatt .még inkább fokozottan gondoskodtak a hadbavonult munkásaik itthonmaradotíairól. Karácsony estéjén az igazgató családja egy szép nagy karácsonyfát állíttatott fel a hadbavonultak gyermekei örömére, hogy ha már a szülők nem tudják a gyermekeik örömét megsze­rezni, ne hiányozzon a szép ünnep egyik családnál sem. A karácsonyfa tele volt mindenféle hasznos ajándékokkal, a többek között 20 gyermeknek való teljes ruházattal. Volt is öröm a sok apróság között, a boldog szülők pedig könnyes szemekkel köszönték meg Hitzigráth igazgatóék jószívűségét. Köszönet. A váci vöröskereszt kórház vezetőségé­nek és a sebesült katonák karácsonyára adakozó közönségnek az adományokért hálás köszönetüket nyilvánítják: A váci vöröskereszt kórházban ápolt beteg és sebesült katonák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom