Váci Hirlap, 1914 (28. évfolyam, 1-98. szám)

1914-01-04 / 1. szám

2 ámde ő szigorú s behajt minden fillért, nem hiába rajong a szép mozi-filmért, mivel hogy ő lett az új váltópénztál os, neki fizet mostan jogász és kocsmáros. Ha volna kéményed, nem füstölögne mái, csődbe kellett jutnod mégis óh Kobrak-gyárl! ki ennek az oka, nem más mint a börze, sok darab kenyeret dobott ez már földre, mennek a munkások, szállingóznak egyre, keresi mindegyik, hol legyen kenyere ! üresek a termek, pihennek a gépek, Vác város forgalma ezt te is megérzed ! Április. Két ifjú szerelmes kijött Pestről Vácra, — az életuntaknak ez ősi szokása — s a hogy megérkeztek, szoba után néztek, majd levelet Írtak s bevették a mérget; ámde rögtön ott volt Kovács Pál, az orvos, ki nem kérdez semmit, csak rögtön gyom­[rot mos, s kisült, hogy a méreg kevésbbé volt heves, jól esett utána a tészta s bableves, igy szólt a krónika s Hamvai rebegi, hogy a tészta éppen káposztás cvekedli, mások meg azt mondják, nem áll, hanem [mákos, hogy igazodjunk el e dolgokon már most? elég az ahhoz, hogy meghalt mindakettő, — s a váci kórházra ez csak nem hi­[zelgő, ­mert a jó ebédet nem a Kúrián ették, hanem a kórházban a szegény Gerberék; igy mondták ezt akkor a pesti nagy lapok, én most csak leirom mint egy másolatot. Tíz éves ciklusa van a líceumnak, legfőbb érdeme ez Galcsek prelátusnak, fölséges program van minden szerdán este, zsúfolásig is van a Kúria nagy terme, tudós kis társaság, kik ott előadnak, örül is mindenki előre e napnak, az összesét aztán nagy művészest zárja, tavaly is megjelent azon Sebők Sára s énekelt, trillázott, miként egy pacsirta, Koncz hegedűje meg a nótákat sírta. Az apagyilkosság nem olyan nagy vétek, mint hogyha az utcán hangosan beszélnek, avagy azt mondani, „Kakucska úr pardon,“ ha ezt kiejtetted, nem fordulhatsz sarkon, mert Kakucska akkor visz már a fogdába, a miként mutatja Nikitits példája. A fotball-csapatunk senkire se tekint, az ellenfeleket legyőzi egyenkint, jöhet ide most már bármiféle csapat, a győzelmes labda mindig nálunk marad, avagy ha elmennek mérkőzni vidékre, megverik azokat rendszerint -nulhhétre, Szigvárt gyógytárában ki van mindig téve a váci csapatnak újabb dicsősége ; a tavasszal aztán megúnta ezt a nép, lássuk, hogy mit tudnak a hires íranz­[stadték, kijöttek s berúgtak körülbelül hatot, mig az ő kapusuk gólt egyet se kapott. Pozsonyba ment tőlünk házfőnöknek Mura, az irgalmasoknak ottan leit ő ura, ide meg Zöldessyt küldték ki perjelnek, igy kellett történni a tavasszal ennek, főgyógyszerész nálunk a Majtán Kajetán, Mandzák Amadé meg Egerben van talán. Jelinek teremté meg az ő egyletét s ime mit hallunk a városban szerteszét, hogy még ellene is akadnak emberek, a kik gáncsolódni ok nélkül szeretnek. Bejött a némákhoz illőn, a hogy dukál egy külföldi tanár, azt mondta portugál, beszélt szakszerűen, azután szanaszét, majd pedig a végén egy kevés pénzt is | kért, VÁCI HÍRLAP erre zongoráznak a szomszéd szobában, úgye Dürn Alfréd úr Portugáliában szintén zongoráznak már a siketnémák ? óh igen éppen úgy, amiként odaát! de már erre Dürn úr repült mint a béka, mert kisült, hogy csaló, Wiedermajer Béla. Járásbíróságnál többé nem magyaráz a volt táblabiró, nyugalomba ment Haáz. Kedves, jó bácsi volt, mindenki szerette, Margetsch felügyelőt három pap temette. Naszál barlangjában tudósok járkálnak, itt bizton kell lenni ős ember nyomának, talált is néhányat egy szemfüles kópé, később sült ki róluk, hogy egy drótos tóté. Járásbiróvá lett Krayzell Béla mostan, Gödöllőre került szeptember hónapban. Nem épít már többé, neki építenek, hosszú betegségben halt meg a Peidlpek. Az öreg Hegedűs sok húst kimért székben, vájjon méreget e odafent az égben? Egyre gratulálnak a beteg tehenek a mikor Haraszti bírói vizsgát tett, meg fogunk gyógyulni végre valahára, a doktor bácsinak van két diplomája, ezután már mi is fotballozunk folyvást, tán enged nekünk is néha szabad-rúgást. Hogy miért van sötét, értünk mi már ehhez, Ganz villanya Vácon sokat jövedelmez. Törvényszéki jegyző lettKacskovics Andor szűkebb hazájában, Balassagyarmaton. Vártak rá régóta félisten-társai, az utolsó honvéd, meghalt már Rácskay egy tiszt él még csupán és ez Kovách [Ernő, adjon hosszú éltet neki a Teremtő ! Lukács Pista bácsi kitalálta otthon, hogy a cselédleány regényt is olvasson s legyen kaszinója a markos Rozinak, a hol elfeledje, hogyha majd jól kikap. Ezzel az eszmékkelkijöt t egy nap Vácra, de leszavazta őt a sok jó nagysága. Május. Sivó alezredes, Benkő, Stéger őrnagy, május elsejével Rapaics főhadnagy, altábornaggyá lett báró Marschau Gyula, a ki még ez évben nyugdíjba vonula. Vácról jár be Pestre két vasúti kartárs, főellenőrré lett Aszódi és Baltás ; mindakettő Gyula, Procházka és Gottschall, ők is előléptek egy rangfokozattal. Kongatnak mindenütt, de vájjon mivégett: egy szeles este a Picot-gyár leégett. Pivár igazgató Csobánkán született, emléktábla jelzi nyár óta e helyet. A soroksári nép immár nem bánatos, doktor Kovács Antal lett ott a plébános, a kis Béky László jött az ő helyére, szeretik is, őt mert rövid a miséje. A kétszáz aranyat Biharynak adta pályamunkájáért az Akadémia. A jó csempész dohányt szihatjamár kiki, Gurszky Rezső bátyánk is akart pihenni, nyugdíjba ment tehát hosszú évek után, elismerés jutott neki ezért csupán. Gajáry Gézának ezüst lakodalma sződi birtokán volt szép csendben meg­tartva. Az osztrák-magyar bank Vácon nyit fiókot, a Takarékban még senki sem csalódott. Horváth Benő bácsi új állást keresett, az égi postánál hord már leveleket. Viszik a váltókat óvatosan, lassan s elhelyezik őket az új Iparbankban, fényes palotájuk van nekik most ottan, húsz koronást nem kapsz onnan már ko­[pottan­Szegény Kazár Árpád alig is volt beteg, I ifjú és erős volt, mégis kiszenvedett, nagy családot hagyott gyászos árvaságra, Feke jött rektornak a nyáron utána. A siralomházról könyvet irt Szentgyörgyi, a ki elolvassa, bizony megkönnyezi, azután meg naptárt szerkesztett a nyáron, megveheti bárki hatvan fillér áron. Nem csodálkozhatik egy ember se ezen, Babanits gondnok lett a Műegyetemen, de az is való tény, mindenki elhiszi, hogy mostan lett számtiszt Rappensberger . [Piri. A ki jámbor ember, az Ég is megáldja, Eder a bíróság vezető bírája ; Ernst Lajos és Kása, mindkettő ugyanott jegyzőkönyvet vezet, azaz joggyakornok. A vörhenyben úgyis majdnem térdig járunk, doktor Nemes József új orvos lett nálunk. A ripacs társulat rendszerint megbukott, a katona-zene majd hoz publikumot, Szalkay direktor igy gondolta ezt ki, mikor darabjait nyugodtan megkezdi, de bizony szegénynek vékonyan ment [szörnyen, néha a teremben alig voltak öten, a mi kis pénze volt, el is fogyott itten, mondogatta, is, hogy: no ezt sose hittem! Junius. Quo vadist adják az állandó moziba, remek színes film volt, nem volt rajta hiba. Egy nap csak azt halljuk, hogy a pék­[ legények az egész vonalon végig sztrájkba léptek, haragudnak szörnyen ifjú György Miskára, jó, hogy be nem fojtják egy kovászos [tálba. Nem viccel az utcán a Kápuszta gyerek, reájött a szívbaj s a Dunába esett. Sebők se mondja már, azt a rézangyalát! nem szavalja többé minekünk Petrarkát. Megnyert minden versenyt a fotball-csa­[patunk, igy hát Pest-vidéknek bajnokai vagyunk, pedig Kecskemétet nehéz volt leverni, de a dicsőséget Vác ott is megszerzi, sok hű fotball-barát utazott le velük, a gólokat rúgni lett is ettől kedvük, kettő-null eredményt értünk el mi ottan, Leopold és Talpas boldogok is mostan ! Rúgni hát csak tudunk, ámde az evezés, annál rosszabbul megy, az eredmény kevés, négyesünk leverve s csak Szalay Dezső lett a szkiff-versenyen sok közül az első. Lehanyatlott immár ez a sport minálunk, jobb időkre bizony sokáig kell várnunk. Szungyi számvizsgáló, lile fehérsapkás, ugyancsak tisztté lett a fegyháznál Tamás. Ismerte mindenki a kis Gergely Miskát, az ősszel tette le az ügyvédi vizsgát, Németh György és Boros szintén fiskálisok, de irodát Vácon még egyik sem nyitott. Havas János elment s Barsy jött helyére, ő vigyáz a püspök szép nagy erdejére. Dalos versenyt rendez Ivánka Alagon, Vácról s a környékről sokan vannak azon. mikor ő észt teszi, kultúrát fejleszti, hálásak lehetünk emiatt hát neki. A Kossitzky nevet végleg ottan hagyja Kassai bácsi a humoroknak atyja, Szlacsányit, Neut, Sebest, Mangultot és [Szarkát, végül a Kispartit doktorrá avatták. Égi hadsereget állít most már sorba, Égerszögen halt meg ezredesünk Csorba. Rosenbaum Henrik becsukta a boltját, mivel hogy a csődöt őrá is kimondták. Szigorú yolt, mint égy fegyházigazgató. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom