Váci Hirlap, 1914 (28. évfolyam, 1-98. szám)

1914-01-04 / 1. szám

3 diákoknak réme, professzor úr Szabó, huszanhat éven át tanított ő nálunk, s ime mostan mégis el kell tőle válnunk, Madarász is elment, de ez már hallatlan, és helyűbe jött Juth, Dombay s Bertalan. A hogy végig nézzük az évvégi listát, olvassuk, hogy vannak leánygimnazisták, és még hozzá pláne jól tanul mindegyik, de vájjon a rántást majd hogyan keverik ? A Hattyú-utcában szép boltja van neki, nyugodtan méreget ottan Fodor Feri, s amíg ő ezt teszi, Lajos öccse pedig a mozgó vonatból szép lassan kiesik. Július. Fölfordult a város, megjelent valaki, itt van a Közérdek, szerkeszti Hamvai, szigorú egy ember, mindenkit leleplez, ki melléje nem áll, annak nem kegyelmez. Vesékbe tud vágni, vérbe mártja tollát s közben szerelgetik az ő telefonját, nem is régen itt ült az államfogházba’, de mert nem hoz hasznot az ólombányája, fölcsapott ő tehát purifikátornak s hitt is néhány ember e nemes doktornak, elcsapott mindenkit s börtönbe juttatott, köztük Zádort, Hiibschlt s még vagy tizen­f hatot, a Közérdek a sok szenzációt hozta, közben a Haraszti Fikót felpofozta, aztán Göndör Sándor s előbb Kálló Antal íaséba kerülnek ők a tisztikarral. Áruló, gazember, tolvaj, rablóbanda, e szókat most könnyen bárki megkaphatja, s a mig ezek folynak, Hamvainak lapját hetenkint, szombaton fiakkerben hordják, Csuka is megszólal, Szepessymár nem ir, ámde megjelenik most a Váci Vampir, van is jó témája, ottan van Hamvai, írnak is hát róla Raj, Kökény, Haraszti, az emberek másról most nem is beszélnek, csak arról, hogy mit ir a Vampir és Köz­érdek. A Váci Hirlap is megszólal egy napon, a doktort ez iité végleg aztán agyon, Kálló észbekapott végre valahára s kitette Hamvait egész a határra, erre aztán megszűnt a harag s a Vampir, minden fájó sebre föltétlenül van ir. A Hamvai korát ne folytassuk' tovább, elfújta már a szél úgy is minden porát. A tápintézetben jól főzik a babot, Halász prefektus is vörös övét kapott, de ne higyje senki, hogy e miatt kapta, hanem mivel ő a püspök kedves papja. A kedves nővérek új házukba mennek, püspökünk épité a nagytemplom mellett, remek kápolnájuk is van nekik ottan, áldják főpapjukat, mert boldogok mostan. Örökimádás e kis kápolna neve, gróf püspökünk egykor ott lesz eltemetve. A váci postánál minden nyáron itt jár, doktor Margetsch Jenő, ki már segéd-titkár. Jankovich miniszter püspökünk vendége, megnézte a várost, hogy valóban szép e ? Dicsértük eleget fotballistáinkat s im’ a győriektől a csapatunk kikap, nem mi lettünk tehát a vidék elseje, senkinek se fájjon e miatt a feje. Évfordulója van a váci'csatának, Szentgyörgyitől sokan szép szókat haliának. Doktor Hajdú Tibor pannonhalmi apát megtekinti egy nap piros Vác városát. \ Tegetoff hajón Dobó a kapitány, reálőtt a nyáron egynéhány szerb zsivány. Täuber parancsnokkal történt meg a dolog, hogy a tűzoltóság vele meghasonlott, restelték is később nagyon az esetet, de Täuber azután mindent elfelejtett. Ezüst miséje van Galcsek prelátusnak, Máriacellben a mit az Úrnak bemutat, doktor Csősz pediglen a hétkápolnánál mondott aranymisét egy kicsiny oltárnál. Analfabéták is vannak az egekben, Klesitz bácsi tehát a nyáron ott terem, ötven esztendeig tanitá a népet, de most aztán végleg nyugalomba lépett. Augusztus. Hofhauser Pepi se jár ám hiába minden héten ötször a mozgó színházba, ámde ne gondoljunk éppenmindjártrosszra, Markovits a mozit szépen rendbehozta. Az államfogházat használatba veszi hosszú szünet után újból Czermann Szepi, ő utána aztán Molnár Ferenc van ott, nyugodtan Írhatja a Pesti Hírlapot, később pedig Lukács jó barátja Désy a szép Duna folyót szintén onnan nézi. Szomorú kabaré, mit Kökény rendezett, a Vampir társaság erre ráfizetett. Hálásak lehetünk Hitzigráth Lajosnak, hogy a lemezgyárban tűzoltók futkosnak. Alig múlik el nap, hogy ne kongatnának, doktor Krakkeréknál tűz után tűz támad. Podhorányi József talpig derék ember, a dalárdistáknak éppen ily elnök kell, Baltás pedig jó lesz ott igazgatónak, a hangnemek aztán — tudom — jobban [szólnak, Gergely a pénztáros, vigyáz a bankókra, az árvizesekről később szól a nóta. A hitelezőkkel a két Neu nem győzött, be kellett mondani nekik hát a csődöt. Doktor Rapcsák Imre s alelnök Lepey a Legényegyletet mindkettő emeli, ötven éve annak, hogy fennáll az egylet, ezen a szép napon tehát ünnepelnek. Nem úszik a Dunán és nem csónakázik, Pogány Antal Vácról szintén elpályázik, Elek jött helyébe főbiztosnak Vácra, ő fog vigyázni most a csempész dohányra. Jeszenszky Imrének nagy a boldogsága, a fia mint hadnagy vigyáz a hazára. Nagyszombatba mennek vágóhidat nézni Zádor, Hübschl, Lampert, Haraszti s Mil­ftényi, az új vágóhidat a nép egyre várja, hozzá is fognának, de nincsen pénz rája. Két új tanár jött a fiú-polgáriba, Bocskay és Wágner, egyikben sincs hiba. A Kúria szállónak új bérlője akadt, Nemess Ignác hordja ott a poharakat; Ricsovits is elment, de itt van Eschenbach, a hol a jó vendég mindig friss pacalt kap. Az aulának is van már Széli Kálmánja, gróf Csáky püspökünk udvari káplánja. Szeptember. A váci járásban olyan szolgabiró — Ivánka megmondta — sosem volt, mint [Holló, szerette mindenki igaz, magyar lelkét, de is megsajnálták, mikor elhélyezték, Gács jött a helyébe t (é).b(é(. főbírónak, a ki mestere az éneknek, vonónak. Másodszor jutott már gyászos özvegységre’ szeptemberben halt meg Franyó felesége. Az öreg Feld tatát mindenki ismerte, Pachingerrel együtt szállt föl a menyekbe, két jó piarista egymásután hunyt el, ő előttük pedig a derék pap, Trümmer. Vácra jött Kvasz András és a Pokol mögött, rozoga gépével remekül röpködött, kivonult megnézni majdnem a fél város s a mikor fölröpült, sirt Franyó tanácsos. Halász is azt hitte, hogy itt minden tejfel, VÁCI HÍRLAP a mikor megjelent rossz színészeivel, aztán pedig Pestről hozott művészeket, de a jövedelme úgy se emelkedett, zsúfolásig mégis egyszer telt meg a bolt, a mikor föllépett Haraszti s Leopold. Nem messze, csak Kosdon a kőszén­[ bányában hárman tönkre mentek, mert hogy rob­[bánás van. Számok közt haladni s előlépni bajos, a törvényszékhez ment doktor Fajcsik [Lajos ; az Osztián Tódor is ki van nevezve, az ügyészséghez jár Vácról Budapestre Sírkövet állitnak a reformátusok, munkálkodásáért Kazárnak ez jutott. Korpás Józsi se fog több spriccert kimérni, a vendégeit most az egekből nézi. Munkakerülő volt, elvitték Miskolcra, templomokba nem jár többé a Gál Jóska. Gondnok volt Báthory a siketnémáknál, az ő állásáért sok pályázó járkál, a miniszter előbb Simont nevezte ki, ámde ő e tisztét csakhamar leteszi, azután meg Mangult lett a váci gondnok, a ki eddig őrzé a drága lim-lomot. Nagy esetet mondok, jövő ilyenkor már minálunk füstölög a hires Kodak-gyár, fotografálni fog minden dadós gyerek, a mozikban a film mértíöldszámra pereg; a vasfazekaknak se lesz nagy az ára, jövőre elkészül a Bódenlósz-gyára, kasza, kapa. villa kikerül majd onnan, a gyáripar ime nálunk is fellobban. Eddig csak muzsikált, de most szerkeszt [lapot, miért is ne tenné, szubvenciót kapott, az öreg Ságh tata meginditá lapját, Kohn Mór a kiadó s nála is nyomtatják, belső munkatársa neki Kökény László, pornografikus volt, ámde mostan már jó, a munkapárt lapja, mit ők szerkesztenék, ingyen kapják tehát szerte az emberek, nevét is leírnám e lapnak, hogy tudják, de elég lesz igy is: Hosszú című újság; összeír sok mindent szája ize szerint, de a legtöbb ember feléje se tekint, jól mondta valaki, hadja kérem abba, szükségünk van nekünk egy ilyen vicc­lapra ! OKtóber. A negyvennyolcas párt megalakult újra, a hosszú című lap mérgét ki is fújja, képviselőnk ekkor beszámolót mondott, ellenzéki mindig, nem változtat frontot, Kállay, Sümegi, Vertán és Benedek, eme beszámolón ők is megjelentek. Neugebauernak öngyilkos a fia, a ki minálunk járt talán hatodikba. Meghalt két mizere, Kekis és. Varsányi, az ismerőseik fogják is sajnálni. Szép beszédet mondott a vértanúk napján a Kúrián Kállay, volt csíki főispán; ott volt minden ember, a ki csak tehette, ámde Hőrl Péter még is jelentette, hogy a Vöröskereszt, melynek ő elnöke, e magasztos napot meg ne ünnepelje! Az öreg Jakabííy nem hoz ítéletet, Vácra szállították, mert hát kiszenvedett. Mihalovics Ferenc hamar előlépett, október hónapban számellenőrré lett. Zúgnak a harangok most a nagytem­plomban, e napon lett püspök az ájtatos Gosszmann, Jung már belefáradt a terhes munkába, azért lett e tisztség ifjabbra ruházva, mikor fölszentelték, sok nép meg volt [hatva,

Next

/
Oldalképek
Tartalom