Váci Hirlap, 1913 (27. évfolyam, 1-99. szám)

1913-01-05 / 1. szám

VÁCI HÍRLAP ros és a járás érdekeit. Nem személyek, nem pártpolitikai irányzatok, se nem fele­kezeti kérdések e hétről hétre megnyilvá­nuló munkásságban az irányítók, hanem a tisztes újságíró tollal, a tisztességes ne­mes, haladást szolgáló gondolatok. A „Váci Hírlap“ negyedszázadjában ez volt a világitó irány ez vezesse uj munkás­sága felé is lankadatlanul! A Váci Hírlap szerkesztősége. A VÁCI FARSANG NAPTÁRA. Január 5-én a szervezett munkások mulatsága a Kúrián. Január ti-én a magyarországi munkások nyug­díj és rokkantegyletének tánces­télye a Koronán. Január íí-én a nőegylet mulatsága a Kúrián. Január í8-án a József kír. herceg szanatórium váci fiókjának fehér kabaret-es- télye a Kúrián. Január í8-án a váci önk. tűzoltótestüíet tánc­január í9-én a molnárípartársuíat mulatsága a Nyári-féle vendéglőben, mulatsága a Koronán. Január 25-én a váci ízr. leányegylet színelőadása és táncestélye a Kúrián. Február í-én a váci sportegyesüíet mulatsága a Kúrián. Február 2-án a váci kát. legényegylet táncví- galma a Kúrián. Április 5-én a váci kát. líceum-egyesület hang­versenye és táncmulatsága a Kúrián. A VÁCI HÍRLAP mai száma bat oldal terje­delmű : Legközelebbi számunk rendes idő­ben, szerdán e hó 8-án jelenik meg. — Újévi üdvözleteK megváltása. A város szemérmes szegényeinek segély­zésére a városházán a következők váltot­ták meg újévi üdvözteíeikel az elmúlt hé­ten: Dr. Forgó Kálmán 6 K, Radákovieh Géza, Szigvárt János, dr. Morlin Zsiga, Tragor Károly, N. N., Latkóczy Pál, Reisz- mann Gyula, dr. Matisz Dezső, dr. Matisz Dezsőné, dr. Knoblauch Gézáné, Hitzigráth Lajos 5—5 K, Haraszti Ernő 4 K, dr. Blauner Miksa, özv. Péts Sándorné, Ke­mény Bertalan 3—3 K, Bóday Aurél, özv. Cseley Jánosné, Sommer Gyula, Éder Ernő, Hencsey József 2—2 koronával. — Újévi üdvözletei! helyett — a kultúrának. A váci járási közművelődési egyesület felhívást intézett tagjaihoz, hogy az újévi üdvözleteket megváltó összegeket a kulturális egyesületnek ajánlják fel. A felhívás szép eredménnyel járt, miként az alábbi elszámolás mutatja: Újévi üdvözle­tek megváltása címén a Váci járási köz­művelődési egyesület javára a következők fizettek: Vácról: Ivánka Pál 10 K, Ivánka Pálné 5 K, ifj. Ivánka Pál 2 K, Borbély Sándor 2 K, dr. Holló Béla 3 K, Romeiser Vilmos 4 K. Alagról : Molnár Gyula 2 K, Klen.szner Rezső 2 K, Plachy Lajos 1 K, Pirck Gyuia 2 K, Márkus János 2 K, dr. Ludwig Re-v.sö 2 K, Ulreich Nándor 2 K, Gerő Ferenc .r k, Rezsucha Mihály 1 K, dr. Osválh Albert jfj. ] k Vitályos Imre 2 K, Neuwirt Simon 1 Neiser Ferenc 2 K, Hajnal Jenő 2 K, N. N. 2 JK, Rappensberger István (Ácsa) 5 K. Csomáa:rój: Háger Fri­gyes 1 K, Holéczi János 1 K, Magyar Béla 2 K. Dunakesziről: Kovách Antal 5 K, C 5ri Ferenc 2 K. Fótról: Tóth Kázmér 1 K, Brandtner Béla 1 K, Rosta József I ,x- Sebián Anna 1 K. Püspökhatvanról: Krsák József 1 K 50 f., Trupp Antal 3 K, gróf Serényi János (Vácduka) 10 K. J/eresegy- házáról: Ráday János 3 K, Nagy Ferenc 3 K, Rónay Géza 4 K. Váchartyánról: Gosz- lonyi Tibor 3 K, Kiss József 2 K, Kopa Lajos 2 K, Marossi Ilona 1 K, Kleineisler János 1 K, Schaub István 1 K, Erdélyi Zoltán (Váckisujfalu) 2 K, dr, Kunitzer Sándor (Tahitótfalu) 4 K. Szalay László egy­leti pénztáros. Gróf Csáky Emmanuel halála. Bécsben kedden hajnalban hosszas szen­vedés után meghalt gr. Csáky Emmanuel, megyés püspökünk bátyja 65-ik évében. Hosszú ideig betegeskedett. A megyés fő- pásztor vasárnap kapta a sürgönyt, hogy egyetlen testvére utolsó óráit éli. Azonnal Bécsbe utazott Matzenauer Oszkár oldal- kanonokja kíséretében és a sokat szen­vedett grófot még életben találta. Csáky Emánuel gróf, Szepesmegye elhunyt fő­ispánjának temetése csütörtökön délután 3 órakor ment végbe a Csáky- és Taaffe családok számos tagjának, az elhunyt tisztelőinek, a püspökiaula tagjainak jelenlé­tében. A gyászházban Csáky Károly gróf püspök szentelte be a holttestet. Ezután a virággal díszített koporsót hatfogatu dísz­kocsiba emelték és Hietzingbe szállították. A templomban Golda Ottó lelkész végezte az ünnepélyes beszentelést, mire a hietzingi temetőben levő családi sírboltban helyez­ték az elhunytat örök nyugalomra. — Kinevezései!. A király Cottely Er­nőt, pestvidéki kir. pénzügyigazgatót mi­niszteri tanácsossá nevezte ki és az ötö­dik fizetési rangosztálvba való beosztását rendelte el. A kultuszminiszter Cselötey Lajos dr. val­lás- és közoktatásügyi miniszteri segéd- titkárt miniszteri titkárrá nevezte ki. A földművelésügyi miniszter Freysinger István dr. díjtalan miniszteri fogalmazót miniszteri segédfogalmazóvá nevezte ki. — Váciak az uj tanfelügyelőségi Kirendeltségnél. A közoktatásügyi mi­niszter Újpest székhelyivel tudvalevőleg tan- felügyelőségi kirendeltséget szervezett, mely január elsején már meg is kezdette mű­ködését. A kirendeltséghez tartoznak a váci és gödöllői járás iskolái, a vármegye du­nántúli része, Újpest és Vác város elemi iskolái. A nagy csendben felállított kiren­deltség igazi praktikus helye nem Újpest, hanem Vác lenne, a honnan a rendszeres dunai közlekedés folytán a szigetségi és a szigeten túli községek könnyebben elér- j hetők, mint Újpestről, a járások községei­nek iskolái pedig villamosunk utján Vác- ban bírják központjukat. Újpest városhá­záján adott otthont az uj tanügyi központ­nak s bárhogy is kedveskedik, hinnünk kell, hogy a viszonyok Vác javára javulni fognak. Két váci származású vezető került az újpesti kirendeltséghez: Berecz Gyula kir. tanácsos, tanfelügyelő lesz a főnök, helyettese Pataki Lajos dr. segédtanfelü­gyelő, a kit most helyezett át a miniszter Újpestre Székesfehérvárról. Talán ők is segíteni fognak abban, hogy a tanfelügye- lőségi székhely Vácra kerüljön. — Köszönet. Az őrt. izr. nőegyletnek a váci hengermalom két zsák lisztet küldött szegényei közt való szétosztásra. Az egy­let elnöksége ez utón köszöni az ado­mányt. — Váci festőnő — a művészt, n yái A budapesti festő művészek igen érdé ki művész-vendéglői létesítettek az erz. bi­tén Nemzeti Szalon helyiségeiben. Műnk csy, Székely, Mednyánszky Szinnyey-Mer: és más világhírű nagyságok alkotásai lett ott látható több száz magyar pint munkája. A rendezőség egyik váci jónev amatőr festőnőt is felszólította, hogy a In lyiségekeí festményével diszitse: Soltin Bentze Margit eleget tett a megtiszteld tésnek és egyik szép tájképét küldte el a állandó kiállításra. — Lesz-e is&ola DeáKváron? A n pókban adták be a deákvári lakosok ke vényüket Kolossváry Aáihály egyházmegy főíanfelügyelő utján a grófpüspökhöz, mel ben telepükön elemi népiskola felállítás kérik. A kérvény mellé csatolt statisztik kimutatás indokoltá teszi, hogy most mi a szépen fejlődő telep iskolát kapjdi A kimutatás szerint Deákváron és környi kén 128 gyermek lakik, ezek közül 1912—1 évben 56 vplt a tanköteles. Jövő iskoli évben 25—30 gyermekkel szaporodik ez szám s a telep természetes fejlődése m< inkább növeli majd az iskolába járók sz mát. A kérvényezőknek Kolossváry Mihál a legmesszemenőbb támogatását megígért A Deákvár lakói most bizodalommal várjí apüspök intézkedését, hogy a város ált mindig több és több figyelemben részesíti telepük reájuk nézve rendkívüli fontos t nyezővel gyarapodjék. — Egyetlen szinházi est. Régi orv-.; recipe, hogy minden betegs .gnek leg ab orvossága a jókedv, szórakozás, Szom ruságunk, bánatunk, napi gon djainkat kén nyebben elviseljük, ha egy két órára fele ■ politikát, háborút, minden bajt, jó Ízűn 1 mulatjuk, kikacagjuk magunkat. Erre vállc kozott Pintér Imre és kicsiny gárdája m kor kitűnő, teljesen uj programmal újra kopogtat január 18-án szülővárosába í az ország első színházaiban rendezett télyét nálunk is bemutassa, csupa ujd ság, szenzációs sláger úgy az ének .!< mint a színpadi apróságokban, ezt te érthetővé azt a meleg érdeklődést, a méh. es iránt mindenütt megnyilvánul, a mel legutóbb is Arad, Kolozsvár, 1 »ó p színházai tapsoltak végig. Pa \?r elsőrangú szubrette primado cens játékával, gyönyörű har • , nütt egy csapással férkőzik a sz véhez, csupa uj dolgokkal lé vor)íi p< a sikerért, valamint ő kreálja í0 kei a színpadi apróságokba j,ze.n Gyula-szalonkomikussal, mig a zongorái Czeglédy Gyula ül, ki a kisA-ken kivid e< két saját szerzeményével I iriét beiy kér magának a műsoron, ni' ,böl klem jük egyelőre a következő M Hogy lett Tisza elnök?.. Hábru lesz Főpróba akadályokkal. A részlet» prog­ramra, melyen természetesen ok .»áo aktualitás is szerepel, legkpzelo s.?. mánkban visszatérünk. BezártáK a ref. isKoiáUt- * • ayaró veszedelem miatt az alis m -ui r< éjiben bezáratta a nőegyleti ovdát nini értesülünk, a kisváci reíor áh s :> >-0 ák bezárását rendelték el. A; sr , ötben lakók közt akadt kam ó n: iogy a fertőzés terjedése meg. olhaio jyen, kellett az előadások meszünietésr ránt intézkedni

Next

/
Oldalképek
Tartalom