Váci Hirlap, 1911 (25. évfolyam, 1-99. szám)

1911-03-19 / 22. szám

i VÁCI HÍRLAP 3 Ferenc. Vacsora után tánc következett, mely a reggeli órákig tartott. A Kaszinóban mintegy 60 — 70 ünneplő volt. Preszly Elemér dr. országgyűlési képviselő, a kör igazgatója mondotta a gondolatokban gaz­dag ünnepi beszédet, melyet igen nagy tet­széssel fogadtak, a dalegyesület pedig több hazafias dalt énekelt. Az Ipartársulatban vacsora előtt egész pro- gramos ünnepség volt. A dalárda elénekelte a Himnuszt, Talpra magyart, Hulldogál a . . . kezdetű dalt és a Szózatot. Konkoly Ignác lel­kesen szavalta a Talpra magyart, nemkülönben szépen szavalt Vajda Margit és Pölcz János is. Az ünnepi beszédet Timafalvi Nagy János dr. mondotta. Vacsora^alatt számos felköszöntő hangzott el. Később megjelent ott dr. Preszly Elemér orsz. képviselőnk, kit lelkesen köszön­töttek, viszont dr. Preszly igen szép beszédet mondott a márciusi eszmékről. A magyar szabadság emlékünnepét a „Pe­tőfi asztaltársaság“ is megünnepelte akkor, a mikor a Schmidt Ferenc által festett s Steidl Lajos által keretbe illesztett és a társaságnak ajándékozott Petőfi-arcképet leleplezte. Az elnöki megnyitó után Sáry János sza­valta el a Talpra magyart, majd pedig Mol­nár Zoltán tartalmas beszédben méltatta és is­mertette az ünnep jelentőségét. Az ünneplést csak egyetlenegy közbeszólás zavarta meg, mire Fikó Sándor alaposan rácáfolt és iga­zolta, hogy Petőfi Sándor a legnagyobb ma­gyarok egyike volt. HireK. — Figyelmeztető. A váci és vácvidéki magyarvédőegyesületnek e hó 20-án (hétfőn) d. u. 5 órakor lesz a közgyűlése a városházán. A tagokat kéri az elnökség, hogy szívesked­jenek megjelenni. A társadalomnak azok a tag­jai is szívesen fogadtatnak, a kik szorosan véve nem egyesületbeliek. A budapesti köz­ponti egyesület elnöksége is eljön több tag­jával együtt a váci egyesület e közgyűlésére. — Az adóKivető bizottság tagjai. A harmadosztályú adó kivetése jövő hónap­ban kezdődik városunkban is. Fazekas alispán a váci adókivető bizottságba a maga részéről Miltényi Aurél háztulajdonost, Pericli Károly th. biz. tagot (Újpest) rendes, Gerő Zsigmond gyárost (Újpest) és Rónay Géza földbirtokost (Veresegyháza) póttagnak nevezte ki. — A sport Köréből. A sportegyesület atlétikai osztálya a Pokol-csárda melletti ját­szótéren már megkezdte működését. Az osztály tagjai a testgyakorlás különféle nemeivel fog­lalkoznak. Értesülésünk szerint az egyesület a tavasz folyamán atlétikai háziversenyt fog ren­dezni, melyen több érdekes mutatvánnyal óhajtja meglepni a közönséget. Az osztály tag­jai e hó 20-án este 8 órakor a sportegyesület helyiségében az előkészületek megbeszélése céljából tanácskozást tartanak, melyen vendé­geket is szívesen látnak. — Adomány. A Váci Takarékpénztár a váci rk. iskoláknak 100, a váci felsővárosi Menhelynek 50 koronát adományozott. A ke­gyes adományokért ez úton is halás köszöne­tét mond a váci rk. iskolaszék elnöksége. — SzegényKonyhánaR. A vöröskereszt egyleti szegénykonyha céljaira a váci takarék- pénztár húsz koronát, Lővinger Józsefné és Légrádi Ernőné 5—5 koronát, özv. Cseley Já- nosné négy kg. hagymát, Nagy Sándorné húsz liter babot, Korpás Pálné huszonöt kg. bur­gonyát ajándékozott. Az adakozóknak köszö­netét mond az egylet elnöksége. — Az őrt. izr. hitKözség és a nyil= vánosság. Kegyetlenül és tegyük hozzá: igaztalanul büntette a helybeli őrt. izr. hitköz­ség egyik tagját, mert a nyilvánosság előtt merte iskolai adózásukat szóvá tenni. Olvasó­ink emlékezhetnek arra, hogy néhány hét előtt a Váci Hírlapban egy kis cikk jelent meg az őrt. izr. hitközség iskolaadó-kivetéséről. Ezt a cikket Lőwy Herman, hitközségének vallásos, buzgó tagja irta, kinek egyetlen hibája (de csak az ortodoxok közt) hogy a haladás hive. Igazságot követelt és kapott igazságtalanságot: a hitközség e cikk miatt kizárta kebeléből. Sőt a szentegylet, a Chewra Kadisa, mely tisztán jótékony és emberbaráti intézmény, követte a hitközség eljárását és szintén kizárta Lőwyt tagjai sorából. Felháborodással adunk hirt er­ről a kegyetlen és igazságtalan eljárásról és mi sem természetesebb, hogy visszatérünk rá már a legközelebbi számunkban. — Látogatás. Bozóky Endre az Orsz. közoktatási tanács titkára most látogatja a fö- gimn. egyes osztályait, hogy a tanulók mennyi- ségtani és fizikai feleleteit meghallgassa. — Felolvasóest a Kát Körben. A váci kát. kör március 22-én (szerdán) saját helyiségében a szokásos böjti felolvasó-esté­lyét rendezi. A műsor közvetlen az estély előtt fog kiosztatni. Az estély kezdete d. u. 6 órakor. — Adomány. A helybeli evang. iskola részére a váci takarékpénztár harminc koronát adományozott, miért ez úton is hálás köszö­netét mond az iskolaszék. — FelülfizetéseK. A főgimnázium sza­badságünnepélyén felülfizettek: Gróf Csáky Károly 20 K, Báró Andreánszky István, dr. Forgó Kálmán, Jung János, Muslay Gyula, Muslay Gyuláné, Szarnék Manó, dr. Tragorlg- nácz 10—10 K, Ivánka Pál, Ivánka Pálné, Mura Fűlöp 8—8 K, dr. Galcsek György, Hatvani Ede, Lévay József, Rakovszky László, Sivó Gyula 5—5 K, Bartók Lajos, Millmann Gézáné, Nagy Sándor, Németh Péterné, dr. Vadas József 4—4 K, Halász József, Meiszner Rudolf, Reymeyer Gusztáv, Sommer Gyula, 3—3 K, Arányi Béla, dr. Fodor K. orsz. képv., Gott- mann Gyuláné, gróf Gyiirky Istvánná, Han- gay Rupert, Lexa Károly, dr. Nagy Ármin, Schlucz János, Gombos Antal, N. N., N. N. 2—2 K, Éder Kálmán, Gavaldik Béláné, Gosz- tonyi Polixéna, Hübschl Kálmán, Kardos Ágos­ton, dr. Lencsó Ferenc, dr. Majer József, N. N., N. N. 1 -1 K. MiKor lesz a sorozás? A várme­gye alispánja közli, hogy a mennyiben az or­szággyűlés még ebben a hónapban végezne az ujoncmegajánlással, Vácon a sorozás április 27 és 28-án, a váci járásban pedin április 29, május 1, 2, 3, 4-én lesz. — Névmagyarosítás. Vasina István helybeli siketnémaintézeti tanár nevét belügy­miniszteri engedéllyel Fas-ra magyarosította meg. AdományoK a Váci Múzeum= naK. Szentgyörgyi Gusztáv: A siketnémák évkönyve, ifj. Korpás János: Officium Ráko- cianum. Szigvárt János : Két porcellán tégely az első váci gyógyszertárból a XVII. század végéről. — MegalaKul a Kölcsönös állatbiz» tositó. Több heti agitálás után megalakják Kisvácon az állatbiztosítást, melyre a követ­kező meghívókat küldték szét: Tisztelettel meg­hívjuk a f. hó 19-én (vasárnap) d. u.. 4 óra­kor a ref. iskola tantermében tartandó „Váci polgárok kölcsönös állatbiztosító egyesület“ alakuló közgyűlésére. Nápirend ez : 1. Az elő­készítő-bizottság előterjesztése. 2. A gyűlés vezetésére elnök, jegyző és 2 tag, mint jegyzö- könyvhitelesitők jelölése. 3. Az alapszabály felolvasása és elfogadása. 4. A megalakulás kimondása után : elnök, jegyző, ellenőr, pénz­tárnok, ügyész és választmányi tagok válasz­tása. 5. Netaláni indítványok. — Érdeklődőket a gyűlésen szívesen látnak. A KártéKony rovaroK irtása. Kö­zeledvén a tavasz, a föld mi veléstigy i miniszter körrendeletett intézett valamennyi törvényható­sághoz, melyben elrendeli, hogy legkésőbb február 28-ig a legtágasabb körben hirdessék a hernyó, vértetű és cserebogár irtásának kö­telezettségét; valamint azt is rendeli, hogy az alsófokú hatóságok e részben való teendőinek szabatos végrehajtásánák megtörténtét legké­sőbb március 25-ig ellenőrizzék s erről a mi­nisztériumhoz haladéktalanul jelentést tegyenek. A körrendeletnek, mely birság kirovásával fe­nyegeti meg a mulasztákot, az a magyarázata hogy az alsófokú hatóságok még mindig nem elég szigorúan hajtják végre a mezőrendőri törvénynek ide vonatkozó szakaszait. A pol­gármester és a járás főszolgabirája ehhez ké­pest szigorú rendeletben intézkedett, hogy a kártékony rovarok petefészkeinek irtása hala­déktalanül megkezdessék. — Mennyit beszélneK a Képvise» lőK? Egyik gyorsírászati lapban érdekes sta­tisztikát olvasunk arról, hogy egy perc alatt hány szótagot mondanak az országgyűlési kép­viselők. Leggyorsabban beszél Hegedűs Ló- ránd, a ki 270 szótagot mond egy perc alatt, azután Frater Lóránd, a ki 250-et. A névsor végén van Hock János, a ki 180, Polónyi Géza, a ki 190 és Kossuth Ferenc, a ki szintén 190 szótagot mond egy perc alatt. Ezek előtt áll dr. Preszly Elemér orsz. képviselőnk, kiről a t. ház gyorsírói azt állapították meg, hogy 200 szótagot mond el egy perc alatt. — A váci hengermalom részvény- társaság lisztárai 50 KgrmKént. Buza- örlemény: Asztali dara AB szám 18 K 60 fill. — Asztali dara C szám 18 K 10 fill. — Ki­rály liszt 0 sz. 18 K 40 fill.— Lángliszt l.sz. 17 K 90 fill. — Elsőrendű zsemlyeliszt 2. sz. 17 K 40 fill. — Zsemlyeliszt 3. sz. 16 K 90 fill. — Elsőrendű kenyérliszt 4. sz. 16 K 40 fül. — Középkenyérliszt 5. sz. 15 K 80 fill. — Kenyérliszt 6. sz. 15 K 00 fill. — Barna­kenyérliszt 7. sz. 14 K. 20 fill. — 7 V2 sz. 12 K 30 fül. - 7 3/4. sz. 10 K 60 fül. — Ta­karmányliszt 8. sz. 7 K 70 fill. — Korpa fi­nom F. sz. 5 K 50 fül. — Korpa goromba G. sz. 5 K 70 fül. — Ocsu 6 K 00 fül. — Rosz­liszt: 1. sz. 13 K 20 fill. 2. sz. 11 K 80 fül. Rozskorpa 6 K 10 fillér. Nyilt=tér. Igen alkaimas utazásoknál. Rövid használat után nélkülözhetetlen. Egészségügyi hatóságok által megvizsgálva. nélkülözhetetlen fogtisztitó-s ^er. A fogak tisztántartásához csupán szájv zek nem elég­ségesek. A foghúson mindig újólag keletkező ártatmas anyagok eltávolítása csakis mechanikus tisztítással kapcsolatban egy frissítőén és autiszpptikiifnn ható ogtisztitó-szerrel sikerülhet, minőnek a „Kalodont“ már az összes kulturállamokban a legsikeresebb hasz nálatra bizonyult. zépség titkát nem őrizem tovább én: Iza-púűer, Iza-szappan, Iza-krém í (Kapható Vácon a gyógyszer» táraKban és a drogériában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom