Váci Hirlap, 1911 (25. évfolyam, 1-99. szám)

1911-03-19 / 22. szám

4 VÁCI HÍRLAP Csak a 4P Transz Tamás nagyíj ertészete termei ilyen szép rózsát ■><;agastörzsii rozsala«, csai. újdonságok, 2 éves koronával, ' drb 20 K. Magastörzsii rózsafák 2 eves koronavai. csak régibb, iegjobb lajtai, 1<. drb 16 K. Bokorrózsák, 2 éve­sek. csak újdonság^?’ le drb IO K. Bokorrózsak, 2 éves. csak régibb, legjobb íaiták b drb 8 K. Császárszegfűk, Jolyton viritók le drb 5—iO ít. Szétküldés mindenhova, cso­magolás b el eer t ve, b er me n tv e utánvéttel. Kezeseedem biz­tos fogamzásért, érlek vag\ pótlásért valamin gazdag vi­rágzásért. Kepes árjeg'vzéi díjtalanul. Kraus2 I. KíviteM Kertészek. Feketehaiorn, Brassó rn lett, £ A váci Kertváros­ban háztelkek eladók 200- 400 négyzetöl nagyság­ban. Az utcák nagy része teljes rendezésé­vel, járda és kocsiút kavícsolásával, beton járda folyókákkal, csa­tornával, kitűnő ivóvi­zet szolgáltató vízveze­tékkel és befásítással még azídén elkészülnek. Tavasztól fogva villamos világítás. A rádí úthoz vezető új vasúti aluljáró és a villamos állomás is megnyílik. A telkek gyümölcsfákkal beült­etve, az utcák rende­zésének költségeivel együtt négyzetőlenkínt egyelőre Í0—Í8 koro- <ß náért eladó. ß Építés törlesztésre megegyezés szerint. Bővebbet a vállalati irodában: Vác, Vásár­tér 23. (balszárny) és Budapest, I., Lágymá- nyos-út 5. Távbeszélő ß ß í68—67. ß ß M. Kir. államvasutaK igazgatósága. Ad 53037/911. sz. HIRDETMÉNY a temesvár—orsovai vonal 158—160 km.-jei közt épitendő vonaláthelyezésen végzendő munkák vál­lalatba adása iránt. Értesítjük az érdeklődőket, hogy a temes­vár—orsovai vonal 158—160 km.-jei közt épi­tendő vonaláthelyezésen aláépitményi munkák, nevezetesen a főid szikla- és vizmentesitö mun­kák, egy áteresztő falazási és betonozási mun­kái, továbbá az alagút és .az alagúti kapuza­tokkal összefüggő bélésfalak és burkolatok el­szállítása előreláthatólag rövid idő múlva ki­írásra kerülnek. Mielőtt azonban a versenytár­gyalási hirdetmény hirlapilág közzététetnék, le­hetővé kívánjuk tenni, hogy a pályázni szán­dékozók a végrehajtandó munkák természeterői és terjedelméről alaposan tájékozódhassanak. E végből a jelentkező érdeklődök a terveket épitési főosztályunkban (Budapest, VI., Teréz- körút 56. sz., 1. em.) a. hivatalos órák alatt (d. e. 9—12-ig), vagy pedig a nyomjelző ki- rendeltségnél Mehádián megtekinthetik és ott a kívánt felvilágosításokat megkaphatják. Igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) ■w r ■% r , t kikötése mellett Jo -bánásmód ingyen kapható fiatal három hónapos íTeb Vác, Budadesti=főút 62. szám alatt. Dülröng a száj- és körömfájás keresztül-kasul az országban, ezerszámra pusztítja az amúgy is megfogyott állományt és növeli a gazda gondjait! A közön­ség pedig szenved és^ panaszkodik, mert kev^.s a hús, kevés a tej és a mi van, az méregdrága. És még rosszabb is lesz a helyzet, ha a gazdák nem gondoskodnak idejekorán az istátlók fertőtlenítéséről, mert csakis alapos, megbízható fertőtlenítéssel lehet a vész további elterjedését megakadályozni. Az istállók fertőtlenítése a legegyszerűbb dolog a világon és felette olcsón keresztülvihető. 3 Kilo nyers lysoformot oldjunk fel 100 liter lágy vízben és ezzel az oldatta! mossuk le az istállók összes felszereléseit, tárgyait és alkat­részeit, ugyanilyen oldattal öblítsük le a tejes edényeket, akár fából, akár bádogból készültek azok, súroltassuk le a bödönöket, sajtos deszkákat, áll­ványokat, asztalokat stb. — Meszeltessük ki az istállókat sürgősen és hasz­náljunk a mésztejhez 3% nyers lysoform-oldatot. Pamacsoltassuk az állatok száját l°/o-°s lysoform-oldattal és kezeltessük a körömhasadékot 2°/0-os oldattal. A nyers lysoform az összes létező fertőtlenítő szerek között a legmegbízhatóbb, igen kiadós, tehát olcsó ; azonkívül nem mérgező s igy a legegyszerűbb embernek is bátran kezébe adható. Végül igen fontos, hogy nincsen szaga s igy használatban sokkal kellemesebb, mint a förtelmes szagú, betegségre emlékeztető karból, vagy kreolin. Nemcsak a fertőzött, hanem az egészséges istállók is fertötleniitessenek, mert csakis igy óvhatják meg istállójukat a betegség beírnr colás ától. A ki egyszer kísérletet tett a nyers lysoformmal, az állandóan fogja használni Kérdezze meg az állatorvost!! A nyers lysoform árai: 21/3 kg-os kanna 6-— korona. 10 kg-os kanna 20’— korona. 41/2 kg-os kanna 10'— korona. 25 kg-os kanna 47‘— korona, ingyen csomagolással, Budapesten szállítva, utánvéttel. A lysoform és a nyers lysoform kapható minden gyógytárban és dro­gériában az egész országban. Állati célokra elégséges a nyers lysoform is, emberi célokra a drágább, tiszta lysoform használandó. Dr. KELETI és MURÁNYI vegyészeti gyára, Újpesten. Első váci teKeasztal= és bútoripar — — vállalat 1 =z VÁMOS, ZSIGA ÉS MEIXNER Vácon, Rákóczi-tér 1. szám. Elvállalja saját, vagy megadott tervek szerint teljes lakosztályok, kávéházak, kaszinók, ét­termek berendezését, butorpácolásokat, épü­let és templom munkákat. — Első minőségű tekeasztalok és fordítható asztalok vállalata. Tekeasztalok behúzását elvállaljuk. — Költ­ségvetéssel, rajzokkal ingyen szolgálunk. A legkisebb munkánál is szívesen megyünk meghívásra, vagy azonnal küldjük megbizot- tunkat, —Feltétlen szolid árak szakmánkban. TanoncoK fizetéssel felvétetneK. mST A BUDAPESTI ÜH Apolló=Szinház iiü állandó váci vendégjátéka a Kúria szálló ß ß dísztermében ß ß 0 ElöadásoK csaK minden 0 ünnep= és vasárnap. Minden héten teljesen új, szigorúan családias jellegű műsor. A képek bemutatását szakszerű magyará= zatoKKal kisérik. HELYÁRAK: I. hely 80 fill., II. hely 60 fill., III. hely 40 fill. Karzati állóhely 20 f. Előadások csak vasár- és ünnepnapokon dél­után pont 4 órától folytatólagosan^ este 10 óráig. Minden alkalommal eredeti újdonságok: gyö­nyörű természetbeni fölvételek, látképek, uta­zások, eredeti vígjátékok, társadalmi drámák kei ülnek bemutatásra. Készült a Pestvidéki Nyomdában Vácon. 113930. == Eladó _ jó Karban levő ház, mely áll 5 szoba, 3 Konyha és KamráKból, 6000 Koronáért Vácon, Kör=út-^masGgggS3B*~-- lüj "" ^TTjiyfiiTiTiFr \ J — ..... k iiÉÉh jÉfcfc All iHÜÉlfc étki A Löffler és Strasser Vác, Széchényi=utca kötött-szövött ipari árún gyári lerakata. Állandó raktár chemnitzi fii d’ecose női, férfi és gyermekharisnyákban, különlegességek ajour, szarvasbőr imitáció és félkeztyűkben olcsó és finom minőségekben. Mindenféle tricot szövetek neglige ruhákhoz. Sportcikkek. Olcsó gyári árak. Szállítás az ország minden városába. Törőkhegyen, Grónárban, Csörőgben, Cselőtén egy holdas szántóföldeK eladóK. Bővebbet GaspariK=u. 8 —lO.sz.a. x T • £ -| rr ajánlkozik há­lj J fodraszno zakhoz olcsón fésülni. Minden modern frizura fésülését el­vállalja Rosenthal Irén Attila-utca 22. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom