Váci Hirlap, 1911 (25. évfolyam, 1-99. szám)

1911-01-01 / 1. szám

2 VÁCI HÍRLAP Nagyprépost is van már Virtei Lajos helyett, Jung János püspököt érte e tisztelet. Kanonok lett Vácon Kolozsváry Mihály, nyáron nevezte ki Bécsben őt a király. A nagy vásártéren lássunk már parcellát! Novák Antal mérnök ezért interpellált ; azt hittük, hogy most már majd csak hozzáfognak s vége szakad eme tengeri kígyónak, de bizony csalódtunk mindannyian ebben, mert a vásárterünk most is rendezetlen. E helyett azonban máshol parcelláznak s lassan kész is lesznek ottan a szép házak, Kertváros a neve eme uj telepnek, a hol mintegy kétszáz villát építenek. Majd a tudós dombot hozzák elő mostan, hogy Báthory-telep létesüljön ottan, de a közgyűlésünk leszavazza eztte, ám az érdekeltek rögtön felebbeztek. Május. Sivó Gyula őrnagy május elsejével, Békésy százados és még Havas Péter, Schnapp, Rády és Kruttschnitt, Széli Kámán és mind az öten ekkor főhadnagyok lettek. [Elek, Móri in házát láttuk egy éjjel leégni, nem az uj hamvadt el, hanem csak a régi. Lukács a gyógyszerész sok mindent kitalál, ö lett tehát most a nőegyleti titkár. Szocialistáké egy napon a mámor, mikor szónokolni jött Garbai Sándor, azért van minálunk, hogy itten föllépjen egyelőre csupán a Konstantintéren. Tanulmányútra megy a váci diákság, Belgrádba utaznak, hogy azt is meglássák. Dobó Kató hangja igen kedves s csengő, ő most a kóruson az uj énekesnő. Matzenauer már megint előlépett, a mikor kapott .ő apáti tisztséget. Rengeteg nagy összeg százezer korona, mit püspökünk adott jótékony célokra, most mikor jubilált azért, hogy tiz éve nevezték ki őt a váci püspökségre. Fáztak a hölgyecskék, dideregtek nagyon, nem volt hát pumpolás a gyermeknapokon. Lázadás tört ki tán, avagy forradalom ? kérdik az emberek egymástól egy napon, mikor nyolcvan csendőr szuronyos fegyverrel a Konstantin-téren hirtelen megjelen. Nincsen itt semmi baj, fölösleges félni, csupán Kazy József jön Vácra beszélni! S csakugyan nem történt semmi veszedelem, csak egy kis lárma közt szónokoltak ketten, azután kimentek Racsekhoz ebédre, Hanusz vendéglősünk szörnyű nagy mérgére. Odaát Pokolban, hogy sokan láthassák tornaversenyt rendez a váci diákság. Lesi az üstököst mintegy ezer ember, egyik szabad szemmel, másik meg gukkerrel s bár nem láttak semmit, nem veszett ez kárba, soha ennyi ember nem volt a korcsmába. Június. Június elsején nagy napra ébredtünk, ma fog eldőlni, hogy ki lesz a követünk; hajnalban az ember mást még nem is látott, csupán csak sokcsendőrtsegycsomóbosnyákot, itt-itt egy fehér toll, sokkal több a veres, egy pár hires kortes máma sok pénzt keres! Révészt küldötte ki elnöknek a megye, a ki a választást rendben is vezette. Először jöttek be a negyvennyolcasok, más úton vonultak a fehér-tollasok, s mig azok daloltak s jókedvűek voltak, emezek szomorúk s szörnyen lehangoltak, azután egész nap tartott a szavazás s nem történt sehol se semmi rendzavarás; késő volt már nagyon, szurok sötét este, mikor az eredményt Révész kihirdette: „Kétszáznyolc szótöbbség, a mivel megnyerte Preszly a nagy csatát Kazyékkal szembe’, Garbai nem számit, csak egy voksot kapott,“ éljeneztek erre a negyvennyolcasok ; majd elhozták Preszlyt, a ki imigy beszélt: „Hagyjuk el a harcot, ápoljuk a békét!“ A választás után a nép örömébe’ nagy bankettet adott a tiszteletére. A Hattyú-utcából Freysinger-utca lett, a Burgundia nyert most Csávolszky nevet, gróf Csáky Károlyról pedig elnevezték legszebb főutcánknak közbeeső részét, Argenti-utca lett, a hol ő született, le a Duna felé, a nagysörház mellett. Surmin feleségét, kedves Roller Rézit ki a temetőbe szomorún kisérik. Védőegyletünk is színdarabot rendez, kis gyermekek állnak színészekül ehhez. Három egész napig folyton ünnepelünk, mivelhogy jubilál gróf Csáky püspökünk, zászlók a házakon, zúgnak a harangok, tisztelegnek sorba civilek és papok, a jótékony grófot a városi atyák Vác díszpolgárává mostan megválasztják, múzeum-egyletünk ekkor készíttetett megemlékezésül egy díszes plakettet, este fáklyás-menet zenével, énekkel, egész Vác ottan van szívvel és lélekkel. Nemzetközi verseny van lenn Budapesten, hogy a váci csapat ottan ne evezzen, az nem is kérdéses, de sőt lehetetlen, kié lenne akkor az első győzelem? Beül a hajóba a „Hufnágel-négyes“ s erős csapásokkal remek munkát végez; lemarad egy pesti és két bécsi csapat, ellenük a váci szép győzelmet arat, „Duna“ meg „Union“ és a „Donauhort“ mérgében mindegyik majd a vízbe ugort. A nyáron nálunk járt Pálmay Ilka is, egy rendőrtől kérdi, hogy ki ő a hamis? Verőcére ment el plébánosnak Fridrich, helyébe rektornak Kontúrt kinevezik. Nemcsak evezni tud, pompásan is számol, ezért előlépett számtisztnek Tóth Sándor. Véletlenül fúlt be egy nap' a Dunába, pedig menyasszony volt már Orbán Borbála. Az öreg Matyaga megunta életét, a Duna habjai őt is eltemették. A hires Jánosy éppen Vácon járkált, a mikor olvasta, hogy őt kurrentálják. Július. A regattistáink Szegeden termettek, többi evezősök befellegzett nektek ! Mikor meghallották, hogy megjött a „Sándor“, elillantak mint a papírból a kámfor, a ki ki mert állni, olyan alig akadt, világos, hogy első minden váci csapat. Doktor Schwarcz Palotán plébániát kapott, innen meg Roinhányba helyezték Chobotot. Egy párnak nem tetszett, több meg örült neki, Justh Gyula pártjából, hogy kilépett Preszly, negyvennyolcas maradt továbbra ezután, beszédet is mond a parlamenti vitán. Jelinek Gusztinak uj eszméje támadt, Chanteklerkor láttuk tömve a Lőházat. György Miska bátyánknak a nagyobbik fia osztotta az áldást mint új minorita. Régen rebesgetik, a hir nem most támadt, hogy majd reformálják a piaristákat, a terv meghiúsult, ebből semmi sem lett, maradtak továbbra „hazafias szerzet“ Nyugodtan ballaghatsz szegény tót napszámos, tele van táblával mindenütt a város, nem szabad rohanni már az autóknak, téged ugyan többé agyon nem gázolnak! Harminc éve annak, hogy Randveg Vácon van, hű tanítványai felkeresik sorban, elbúcsúztak tőle, mikor elment innen, derék tanárjukat áldja meg az Isten! Saraiig és Kövesi, Alter is elmentek, díszei voltak a piarista rendnek, jött helyükbe négy új kegyesrendi tanár: Lőrincz és Károsi, Sík Sándor, Pesovár. Bútorgyárosok a Lővinger testvérek, a munkások egy nap náluk sztrájkba léptek. A paprikás tótok de nagyon szegények s ime mégis épen ők a kik leégnek. A váci csatának évfordulójakor, mint ünnepi szónok beszélt doktor Csongor, Kolozsváry pedig hangos misét mondott, e szép ünnepélyen elég sok nép volt ott. Augusztus. Kabarét hirdetett Vác szülötte Pintér, de nem volt fehér est, mint a milyent Ígért. Úgy látszik hiába könyörgtink, lármázunk, nem lesz hamarjában rendes pályaházunk, jogos kérésünkre a vasút nem tekint, szoroghatunk tovább, mint hordóban hering. Nemzetközi úszók, hírneves bajnokok versenyeznek nálunk, megtekintik Vácot, ugranak és úsznak a magdeburgiak, el is visznek tőlünk egy pár remek dijat, de Hornung is győzött, no meg néhány váci, Vaszarits Tusira minden kiváncsi; hölgy volt ez a Tusi és még hozzá pesti, Verőcéről úszva Pogányt is leveri. Mindenki nagynevű tudósnak tartotta, Meghalt Budapesten a váci Katona. Gottschail Pista bátyánk itt hagyott bennünket, nem vezet több hajót, ő már horgonyt vetett. Megártott tán neki a nagy kortézia, hirtelen patkóit el szegény Török Misa. Hidegtől és széltől, hogy az Úr megóvja, Hentz Károly a fegyház legújabb lakója, de kieresztették, hálás is lett érte, a néppártért többé nem buzog a vére. Pintér s Tragor János új hadnagyok leltek, nincs párja a földön a lovas tiszteknek. Gróf Csáky püspökünk jubileumára a Legényegyletünk Falu rosszát játsza. Szeptember. Bodor tanár elment, ki tanítson már most? a gimnáziumhoz kinevezték Bárdost. A bolgár kertészek nagy örömben vannak, Ferdinand és Boris Vácon átrohannak, kalapját lengeti Illésünk a Reszto, Pencsev, Sztojanova, Dimitrovics detto. Nem szabad zenélni többé éjfél után, parancsba adta ki a rendőrkapitány, Csömör és Csámpai, Lovászi és Sterci a rendelet ellen hasztalanul kelt ki. Egyházi dolgokról kiállítást rendez az iskolában a váci Oltáregylet. Vácon telepszik le, nyugodalmat keres Serédy Géza is, mint csendőrezredes. A siketnémáktól Krupa és Joó ment el, helyükbe meg itt van : Szép, Vasina, Scheffer. Nem épit már többé házat Fiiser Imre, mireánk ezentúl az égből tekint le. Lukács Pista bácsi sokat fáradozott, mikor a Nőegylet rendez színdarabot, Gárdonyi nagy müvét, a „Bort“ adta elő rengeteg nép előtt egy pár műkedvelő, tetszett a színdarab, jól játszott a gárda, „ripacsok“ név alatt megmaradt továbbra. Gyenge a szüretünk, kevés bor lesz nagyon, doktor Franyó István hogy segít a bajon? szedi a szép szőlőt s nem nézi, hogy lionnét, leszüretelgeti Nikitits Sándorét. Nyolcszáz munkással fog idejönni Vácra üzemet kezdeni'a máv. vagongyára, lesz majd nagy forgalom, a város is halad, egyszer csak azt halljuk, hogy minden elmarad. A váci Dalegylet mikor gyűlést tartott, elnökké választja Matiszt és Lukácsot. Freysinger Pistát és Hajdú a Tiborkát az ősszel mindkettőt doktorrá avatták. Hogy ha már nem olthat a Tüzoltóegylet,

Next

/
Oldalképek
Tartalom