Váci Hirlap, 1908 (22. évfolyam, 1-98. szám)

1908-01-01 / 1. szám

Föl is említem én a győztesek nevét, a kik a szép babért nekünk megszerezték: Dobó es Hufnägel, Bárdos, Hornung és Tóth, e csapatra mondjon valaki egy rossz szót! Azután meg Győrbe mentek a versenyre s onnan se jöttek el csúfosan megverve, mert a miénk lett a Komárom nagy dija shogy többet nem nyertek, annak egy csepp híja. Gratulál és örül széliében a város: Sándor bácsiból lett királyi tanácsos; szép e kitüntetés, egy baj van csak már most, „Sándor bácsi“címből hogy lesz majd nagyságos? Tornavizsgájuk van a siketnémáknak, de a diákok is remekül tornáznak! Pogány Antalnénak van sok drágasága, hű cselédje tehát majd mind megdézsmálja. Kláraháza urát, a derék Babicsot szépen kitüntették japánok, oroszok. Korpás Marci bácsi nem irt már több lepkét, kimerült ő szegény, nyugalomba tették. Rassovszky és Aczél ujmisés papocskák első miséjüket most a nyáron mondták. Belgrádi fegyházból Risztics igazgató a váci konviktban neves látogató. Doktor Boroviczény elment miközülünk, plébánosnak tette Úriba püspökünk. Évfordulója volt a váci csatának, a szép ünnepélyen sokan is valának. Legelőt akarnak alvárosi gazdák, Preszlyvel Darányit meg is deputálják. Képviselőházban benyújtotta Kossuth, sőt már épül is az ipolyvölgyi vasút. Szombathelyről jöttek, Kassa felé mentek Rákóczi sírjához a jegyző-jelöltek, Vácon megpihenték s fogadtuk szívesen a zarándokokat mi egypáran itten. Az egész városi tanítótestület doktor Franyó előtt rendesen esküt tett. rvdjz-Ldiiiuiyáiiion von fault Béla nyáron, egyik évben Kassán, most meg Kolozsváron. Főgimnáziumunk régi direktorát hosszú ittlét után nyáron helyezték át, Nemes igazgatót tették a helyére, ki magát minálunk pompásan érezze; uj professor is jött egynéhány ő vele, Rády, Friedreich, Horváth háromnak a neve. Bach Bélát áttették tőlünk Illavára, gondnok lett, a mire nem sokáig vára. Egy szívtelen anya megölte gyermekét, gyilkosságért őtet nagyon megbüntették. Nem egyezik össze hagyma a tormával, Fehér Sándor se jár karöltve Szarkával. Derék tűzoltóink minden vasárnapon színes zászlócskákkal izzadnak a napon. Preszly főlövész lett, Freysinger utóda, ezelőtt egy évvel ezt se hitte vóna. Hengermalomnak a vízmedencéjében úszóversenyt rendez a Sportegylet szépen. A váci hentesség sztrájkolni akar most, a miért Nagy Péter pár sertést levagdos, de Péter bácsinak van ám nagy furfangja, igazolványt vált ki a hentes iparra. Takaréki szolga unta a jó dolgot, betéti könyveket rosszul hamisított. Kerékpár-verseny van a honvédszobornál, győztes emlékérmet ott mindenki talál. Püspökünk a nyáron Keszthelyen időzik, jobban mondva inkább Hévizén fürdőzik. Täuber főparancsnok lement Budapestre, hogy a tűzoltásban magát kiképezze. Elnyel minden évben egypárat a Duna, az idén befúlt a Teknyös Márton fia, no meg egy közhuszár, Miczky volt a neve, ki a sírját szintén a Dunában lelte. Walla pénztárosnak van oka örülni, huszárhadnagy lett a nagyobb fia, Feri. Kint a város végén a Kobrakgyár mellett remek munkásházak sorjában épülnek. Bárdos nem tud úszni, minek is skiffezik, belefúl a nyáron, hogyha ki nem veszik. Színészek játszanak nálunk minden este, Tóváry direktor a telt házat leste; a mikor föllépett Vác szülötte, Pintér, akkor volt csak csinos igazán a szintér. Forgó-irodában uj emberek lesznek, Szeles, Marci bácsi odatelepesznek; Korpás ügyvédjelölt, Szeles irodista, régi pályájukhoz nem mennek ők vissza. Evezősverseny van odaát Pokolban, az úri közönség élvezhet hát ottan. Elöntötte a viz a kosdi szénbányát, hónapokig tart még azt onnan kihányják. Egy éjjel mi történt, Sóti András gazda magát egy nagy fára föl is akasztotta. Sződi Priekopát gazdag Deutsch motorja a honvédszobornál halálra gázolja. Még búcsút is mondott, de sok pénzzel ment el villanyos mérnökünk, neve Königsberger. Egy tűzoltó, Csorba magát főbelőtte az apja sírjánál lent a temetőbe’. Mária névnapján közösen rendeznek kisebb mulatságot Sportklub és Lőegylet. Szeles tiszteletes kálváriát jára, Kurdi Julianna végre hites párja. Meghalt Kürtvélyessy református rektor, volt nagy szomorúság fönt Kisvácon ekkor. Révész szép összeget szegényeknek juttat, mert magyarul beszél mindig a zsidó pap. Ősz van már, a mikor Hackl zenetanár dalárdákat szervez és ezért nálunk jár. Doktor Tóth Béla lett lőrinci plébános, elég jó stallum ez, pedig nem is város. Papokból gúnyt űznek a szociálisták, rendőrség előtt a levét hát megisszák. Ui tanácsosa van a váróchnvá.naU, Bárdos Ernő, kire mind rászavazának; Korpás Márton elment, régen várt ő erre, de legyünk őszinték, meg is érdemelte. Aradi vértanuk szomorú gyásznapja, Dalárda s a város ezt mindig megtartja. Szabadkára tették, uj orvos lett Pertik, ifjú barátai széliében ünnepük. A Schrider Jakabnak egy szombati napon, mert borotválkozott, kijárt egy nagy pofon. Megjelent ismét a kanyaró betegség, a tanításokat hamar beszüntették. A váci postánál van ám az ügyes ész: cszkMo Inárnak szólhat: „Herrn tiszta virágméz“. Október tiz napján kihirdette Kálló, utcákon ne legyen „elvtárs“ álldogáló! Bárdosnak utóda két pályázó mellett Vác fogalmazója az ügyes Täuber lett. Sokan azt óhajtják, óh bár csak mhr volna a drágaság miatt olcsó közös-konyha, Göndör utána jár, hogy legyen valami, dacára mind ennek abba’ kellett hagyni. Örülnek, vigadnak nálunk a betegek, hogy orvosaink is sztrájkolókká lettek. Kint a vásártéren birkózások folynak, tele a nézőtér, zsebel cirkusz Gazdag. Nemrég jött csak Vácra Vághegyi kanonok s ime már mily hamar prépost cimet kapott. Halottak estéjén a hű Legényegylet a honvéd síroknál ünnepet rendezett. Doktor Forgó Kálmán cikket ir egy lapba, hogy a nagy vásártér mért nincs parcellázva. Rendőrkapitányunk, Kálló kimutatta, kétszázötven kutya nincs megadóztatva. Egy kiállításon Váci Szövetkezet remek boraival nyert el aranyérmet. Preszly és Miltényi és Galcsek kanonok megyebizottsági megválasztott tagok. Bécsi osztrákokat Hornung, Vác szülötte az úszóversenyben csúfosan megverte. Ismét itt játszanak Dombcy szinészék, megérdemelték, hogy ökel sokan nézzék. Vacsorákat rendez a Váci Sport-Egylet, tagjainak ezzel vig estéket szerzett. Nem volt belépőjegy, bog; mindenki lássa, mily szép a Muzeum képkállitása. Hű tanácsc sának gróf Püsjökünk szerzett lateráni nevű római kérészét. Gróf Apponyi Albert tőlünl ugyan mit kap? líceumi estről ment neki tádrat. Tulipán-hangverseny pompsan sikerül, egybe van állítva programija remekül. Szegény Váró Károlyt szöryű csapás érte, meghalt hőn szeretett, drág felesége. Tulipán vásáron hölgyek árlgatnak, heh’ jól megy minálunk a mgyar iparnak. Önzetlen asszonyok, csinos ifi lánykák a honi cikkeket el is adogaük. Polgármesterünket meginterpilálták, mikor előhozták az uj városázát; a vízvezetékkel szintén miértkésnek? kellene a jó viz már a váci épnek! Mindig elegáns volt Bartoss 3éla szegény, úgy halt ő meg, miként egy jú agglegény. Épp a vége felé járt már az esztendő, mikor albiró lett Krezsák íancsjegyző. Huszárlaktanyánál kisiklott eg vonat, szerencsére nem volt ott emtráldozat. Király kinevezte Gossmann kaonokot, a mikor szőreghi apátságot koott. Felkötötte magát a szegény Mrik pék, sok baja volt neki, megunta (étét. Felolvasásokkal kedveskedik ekünk egy pár vasárnapon Muzeum-^yletünk. Pintér Laci festő, Bach Béla, íaraszti, Matkovich és Moussong, Emer;h, Szlacsányi, Novotny, Fekete, Éder és Kubiyi, doktor Magas, Hippmann, Schub és Hencsey Monoffn 4<? Gwdrich-, i. nil, inul, Scheffer Mihály, Korpás s vasujs Somogyi, ők voltak ez évben boldog vőlgények, mindannyian sorban házasságraléptek. Stmalcsik Erzsiké és Schneller íargitka, Elfinger Ciliké, Köves Emilia, Vörösmarty Ilus, Rebenwurzel Rza, Rappensberger Szidi és Tápay mjza, Bolgár Emilia és Krakker Margtka, Hlavacsek Tériké és Roller Fanyka, nemes Lexa Edith és Barna Mrgitka, a Bokor Ilonka és Medveczky Eza, Horváth Etelka és Váradi Annusa, Stark Teri s vidékről a Deszpot Margitka, mind férjhez mentek ők a múlt esztendőbei legyen még több hímen nálunk , jövőben. * Vége van a versnek, vége van az évnék, elmondtam tán mindent, a mik megtörténte s ha valami mégis hiányzik beMVe, . ki fogom pótolni talán mgd jövőre. Addig is azonban valamire kérem i hű olvasóinkat igen nag'on szépen: a Váci Hirlap-ot olvassák serényen, ajánlhatom bátran, nincsen benne szégyen. Krónikái-----------------------------------L / F) IRCI HIRLRP szerkesztősége és kiaőóhiuatali 1908. B. u. é. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom