Váci Hirlap, 1907 (21. évfolyam, 1-102. szám)

1907-12-18 / 100. szám

Igen alkalmas utazásoknál. P.CYid használat után nélkülözhetetlen. Fgészségügyi hatóságok által megvizsgálva. Bizonyítvány kelt Bécsben 1887. juliius 8-án. nélkülözhetetlen fogtisztitó-szer. A fogak tisztántartásához csupán szájv zek nem elég­ségesek. A foghúson mindig újólag keletkező ártatmas anyagok eltávolítása csakis mechanikus tisztítással kapcsolatban egy frissítőén és antiszeptikus n ható fogtisztitó-szérre! sikerülhet, minőnek a „Kalodont“ már az összes kulturállamokban a legsikeresebb hasz­nálatra bizonyult. Megkezdődött a karácsonyi IECO a legolcsóbb bevásárlási forrás? Őzv. MEINHARDT JÁNOSNÉNÁL, Vácon, Káptalan-utca 12. Ajánlja jól felszerelt raktárát mindennemű glacé-, szarvasbőr-, báránybőr- és szőrmével bélelt hajtő keztyűit, valamint szarvasbőr-nad- rágjait és vánkosait, női és férfi harisnya- kötőit és minden e szakmába vágó hazai és saját gyártmányú árúit. Nem mese, hanem való, hogy a Rogátsy-féle MAGYAR PIPERE-BORAX Azon űztetek, me­lyekben SINGER- varrógépek árusit- tatnak mindannyian ezen cégről i s m e i h e t ő k fel. SINGER Co. varrógép részvénytársaság. Vácon: Széchényi-utca 14. VÁGJ. HÍRLAP r Muschong—Buziásfürdői SZÉNSfiVnMÜVEK nagy maradék-vásár! Vászon-, divat- és rövidáru-üzletemben, a hol alkalma van mindenkinek mélyen leszállított árban és még külön 5% pénztár engedmény­nyel, ez idei szövet-, kazán-, flanelt- és kü­lönféle barchent-maradékokat legolcsóbban beszerezni. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri tisztelettel ifj. OTTÓ JÓZSEF Vácon, Konstantin-tér. a legjobb test- és arcápoló szer, mert elmulasztja a ráncokat, barázdát, bőrtisztátlan- ságot, himlőhelyeket, arckiütést, májfoltot, szep- lőt, pörsenéseket, pattanást, kiütést, korpakép­ződést stb. Test- és lábizzadást elűzi, szájbűzt elvesziti, fogakat fehéríti. — Gyermekápolás­nál a testet edzi, szemgyulladást gyógyít, für­désnél a testet ruganyossá teszi. — Nyaralás­nál a talajvizet fertőtleníti és megpuhitja. — Háztartásbau nélkülözhetetlen, mert a fehér­nemű vakító fehér, a vasalásnál fényes lesz. Edény, arany, ezüst és egyéb fém gyönyörű fényt kap. Egy doboz ára 30 és 75 fillér, próbadoboz 15 fillér. 10 nagy doboz rendelés bérmentve. Csak Rogátsy névvel valódi. Magyar ipar, Kapható minden gyógyszertárban, drogériában. Intzédy Soma, Torday Jenő és Kopunecz Jó­zsef füszerkereskedésében, valamint a készí­tőnél : Rogátsy Kálmán drogista, Budapest, Vlí, Rákóczi-út 10. Minden háztartásnak karácsonyra SINGER -varrógép — a leghasznosabb ajándék. — újonnan berendezve kartelen kiviii szállítanak azonnal bármily mennyiségű termé­szetes, vegyileg legtisztább, folyékony s = ..... SZÉNSAVAT .... a világhírű buziásfürdői szénsav-forrásokból szódavizgyártás- hoz, vendéglősöknek és egyéb ipari célokra. !! Legkiadósabb természetes szénsav !! A Budapest székesfővárosi vegyészeti s élelmiszer vizsgáló inté­zet 1907. évi 4615. sz. vegyelmezési bizonyítványának kivonata: „Szaga és ize: rendes. SZÉNSAVTAFTÍ ALMA : 99-57°/0. A vizsgálat foly. szénsav, ezek után a közegészségügyi követelmé­nyeknek teljesen megfelel és magas szénsavtartalma alapján igen jónak minősíthető.“ Felvilágosítással készségesen szolgál Muschong-buziásfürdői szénsavmüvek és ás­ványvizek szétküldési telepe Buziásfürdőn. Sürgöny-cim: Muschong, Buziásfürdő. — Interurban-telefon 18. szám. 1031/1907. v. számhoz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti IV. kér. kir. járásbíró­ságnak 1907. évi Sp. 6—1560/3. sz. végzésével dr. Horváth Ede ügyvéd által képviselt Szemere és György cégek mint felperesek részére Perczián Gusztáv mint alperes ellen 133 korona — fillér köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt 2350 koronára be­csült ingóságokra a váci kir. jbiróság V. 595/2/1907. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a feliil- foglaltatók követetése erejéig is, a mennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperesnél Vá­con, Széchényi-utca 1. sz. házban leendő megtartására határidőül 1907. december 21. napjának d. e. 9 órája tűzetik ki, a mikor a biróilag lefoglalt bútorok segyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, a mennyiben résziikre foglalás korábban eszközöltetett volna s ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje­lentéseiket az árverés megkezdéséig nálam Írásban, vagy szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik. Vácon, 1907. december 1-én. Szaák János kir. bir. végrehajtó. :: Teljes gőzü mosógép :: jótétemény minden háztartásban. Ragyogó fehér mosást végez, a ruhák legnagyobb kímélése és nagy megtakarítás mellett, munkában, tüzelő anyagban, időben és pénzben több, mint 75% megtakarítás. A használhatóság különfélesége és a szerkezet tö­kéletessége verseny nélkül való. Minden gépet szí­vesen próbára adok. A jelenkor legjobb kémény toldója a John-féle szabadalmazott kémény toldó. Biztos eszköz a füst alkalmatlankodása ellen lakásokban és konyhákban. Állandó zajtalan járat! Mint szellőztető kitünően alkalmazható. Kapható úgy, mint a teljes gőzü mosógép, Tragor Károly vaskereskedésében. 887/1907. v. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti kir. kér. és váltótörvény­széknek 1907. évi 95068. számú végzésével dr. ifj. Farkas Gyula ügyvéd által képviselt Dőri Manó mint felperes részére Fischmann Ignác mint alperes ellen 122 K 84 f követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 1807 K 80 f-re becsült ingóságokra a váci kir. jbiróság V. 517/907. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a feliilfog- laltatók követelése erejéig is, a mennyiben azok tör­vényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Vá­con, Kert-n. 1. sz. házban leendő megtartására határ­időül 1907. december 19. napjának d. e. 11 órája tűzetik ki, a mikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna s ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be­jelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam Írásban, vagy szóval bejelenteni tartoznak. Ä törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táblájára kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Vácon, 1907. november hó 21-én. Szaák János kir. bir. végrehajtó. Pártoljuk a helybeli kézi ipart! Van szerencsém a t. úri közönség becses figyelmébe ajánlani az általam készített cipőket, melyeket a legjobb anyagból, legcsinosabb ki­vitelben a legalacsonyabb árban készítek, me­lyeknek jósága és taitósságáért felelősséget vállalok. Nálam készült cipők ingyen javíttatnak. Megrendeléseket 24 órán belül is teljesítek. Végül van szerencsém a t. úri közönségnek ajánlani az orvosok által ajánlott és szabadal­mazott higiénikus monopol talpbetéteket, me­lyek a lábat minden fájdalomtól, izzadástól és hidegtől határozottan megóvják. Ezek a talpbetétek külön is rendelhetők egyedül Mogyoródi Antal cipészmesternél, Vácon. 15 éve kitűnőnek bizonyait Csilla j-fémpor a világon réz, vas és cink tisztán tartására Vácon egyedül KUBI- NYI aÉZA föszerüzie- ••• tében kapható, ssss Föl van véve az olasz királyság hivatalos gyógyszerkönyvébe. üvegcsékben, dobozokban (por) és komprimált m § SS O O ö " D I T il fyp tablettákban (labdacsok.) Pagliano Ernő professzortól. Arunyéremtnel kitüntetve az 1894. évi gyógysz. kiállításon, az 1900. egészségügyi kiállításon és az 1906. milánói nemzetk. kiállításon. ---------------- Kapható minden nagyobb gyógyszertárban és drogériában. — — LTávm^Itt Óvakodjunk a hamisításoktól és utánzatoktól. Minden üvegcsén, illetve dobozon KíávxnWr llCiUUly bejegyzett védjegyünknek kell rajta lenni. AeCLuUIV ^ ^ Megrendelés és tudakozódás végett alanti cégünkhöz tessék fordulni: _________ Prof. Ernesto Pagliano, Nápoly, Calata San-Marco 4. Készült a Pestvidéki Nyomdában Vácon, 1907—824.

Next

/
Oldalképek
Tartalom