Váci Hirlap, 1901 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1901-10-06 / 41. szám

VÁCI HÍRLAP 5 lése tárgyában. 7. A városi tanács bemutatja a legtöbb adótfizető városi képviselők névjegy­zékének egybeállítására kiküldött bizottság je­lentését. 8. Ugyanaz bemutatja a borital- és húsfogyasztási adók beszedési jogának meg­váltására vonatkozó szerződésnek a városi tanács és pénzügyi bizottság által történt alá­írásáról felvett jegyzőkönyvet. 9. A városi tanács bemutatja a városi pénzügyi bizottság véleményes jelentését az 1902. évi városi költ­ségvetés tárgyában. 10 Ugyanaz bemutatja a városi pénzügyi bizottság véleményes jelenté­sét az 1901. évi községi közmunkaköltségve­tés tárgyában. 11. A városi tanács és pénz­ügyi bizottság előterjesztése Bauer Mihály v. képviselőnek a bácskai dűlő út rendezéséhez szükséges területek kölcsönös átengedése iránt beadott kérvénye tárgyában. 12. A városi ár­vaszék bemutatja a váci takarékpénztár igaz­gatóságának átiratát az ott gyümölcsöző kezelés végett elhelyezett árvatári tőkék kamatainak leszállítása tárgyában. 13. Ugyanaz előterjesz­tése kapcsán bemutatja a nagymaros-visegrádi takarékpénztár igazgatóságának átiratát kisk. Vörös Károly és Vörös Iván gyámoltak tőke pénzeinek az intézetnél leendő gyümölcsöztetése tárgyában. 14. A helybeli Szent Ferencrendi házfőnök kérvénye a rendháznak a f. évi városi pótadó fizetési kötelezettsége alól leendő fel­mentése tárgyában. 15. Dr. Göndör Sándor városi főjegyző kérvénye a községi bíráskodás alól leendő felmentése és más községi biró kirendelése tárgyában. — Majthényi István falragasza. Majthényi az elmúlt héten újra folytatta a plakátharcot, Gajárynak felelnie kellett rá. Majthényi mégsem mondott többet, mint az első falragaszán. Uj benne az, a mit László Zsig- mond miniszteri tanácsos előtt kijelentett, de felvilágosítást nem nyújt arról, hogy mi volt ez a kijelentése. A másik név a plakáton Beniczky Lajosé a megyei alispánjáé, ki előtt állítólag Bossányi György, a néppárt jelöltje tett volna oly kijelentést, hogy Majthényi a néppárt felé nem közeledett. Mi úgy tudjuk, hogy az alispán előtt Bossányi György nem tett semmiféle kijelentést, hanem Bossányi Ist­ván, a jelölt bátyja. Azt hisszük, hogy Bos- sanyi Györgynek nem is lett volna módjában Majthényi közeledését a néppárthoz megcáfolni. — Uj postautalványok. Kereskedelem­ügyi miniszter rendelete folytán 1901. október 1-től kezdve csakis a magyar korona országaiba szóló postautalványokat lehet a belföldi rósza- szinű űrlapon kiállítani; az Ausztriába, a meg­szállott tartományokba és általán a külföldre szóló postautalványok a nemzetközi sárga színű űrlapokon állitandók ki. 1901. október 1-étől kezdve az Ausztriába, a megszállott tartományokba és általán a külföldre szóló utalványokra nem elég csupán a rendeltetési helyet ráírni, de múlhatatlanul szükséges fel­jegyezni azt az országot is melyben e helység van. A postaigazgatóság kéri ennélfogva a közönséget, hogy saját érdekében kellő gondot fordítson az utalványürlap helyes megválasz­tására, mert oly felek, kik helytelen űrlapon kiállított és ezért a postahivatal által el nem fogadható postautalvány feladását kisérlik meg: magukra hárítják a helytelen űrlapok pótlá­sára szükséges új űrlapok kiállításával és fel­szerelésével járó fáradságot, költséget és idő- vesztességet. — A legújabb kortesnóta. Az első választás után kelt hire annak, hogy mibe került eddig a jelöltség Bossányi Györgynek. Nagy összegeket beszéltek, mi a legkisebbet, a legvalószínűbbet említjük. Harmincezer fo­rintba került a mulatság s azt is tudni vélik, hogy Bossányi nem igen hajlandó benyúlni | már a kis zsebbe. Meg is termett erre rögtön ! a kortesnóta, melyet mert ügyes és jó, itt kö­zöljük : Elment Szadán Bossányi a kis boltba, pálinkát kért a zsidótól kontóra. De a zsidó azt mondta, hogy nem méri, nagy a kontó, nincs fizetve- a régi. — A földesurak és a pótválasztás. Tudvalevő, hogy a gentry egyrésze az október má- sodiki választáson Majthényi István mellé állott s tekintélyes választót hozott is be jelöltjére leszavazni. A néppárt, úgy látszik, nagyon megirigyelhette, vagy pedig nem bízik nagyon a sikerben, mert kortesei most utón, útfélen hirdetik, hogy a öldesurak, kik eddig Maj­thényi pártján állottak, a pótválasztáson Bos- sányira szavaznak s a szavazókat is ő neki hozzák be. Hogy mennyire nem felel meg ez a hir a valóságnak, közöljük a következő tá­viratot : Kérek zászlót és plakátot hogy kitűzhessük. Pochnaniczky Géza hr. Ez a távirat Aszódról jött Gajáry Gézához intézve. A ki ismeri, hogy kicsoda Aszódon Podmaniczky báró s mi ő a megyei főurak közt, csak kortesfogásból állíthatja, hogy a gentry a néppárt oldalára állt. Nem is felel meg az a valóságnak. Az igazság az, hogy mig az egy része a gentrynek semleges marad, a másik része eljő Vácra s leadja szavazatát a liberális párt jelöltjére. Majthényi István pedig nem avatkozik bele a pótválasztásba s a pótvá­lasztás elmúltáig nem is akarja magát a ke­rületben mutatni, nehogy ebből félreértések származhassanak. — Jótékonyság. Özv. dr. Bohitsek Jó- zsefné születésenapja alkalmából 100 korona adományt juttatott a „Váci Nőegylet“-nek. A nagylelkű adakozó nemes jótékonyságáért fo­gadja az egylet hálás köszönetét. — A főjegyző kérése. Dr. Göndör Sándor, ki szabadságáról hazaérkezett, kérvényt intézett a város képviselőtestületéhez, hogy őt a bagatell-biráskodás alól mentse fel, mert ideje nagy részét ezek az apróbb ügyek lefog­lalják. A főjegyző ezt a kérését már múlt év­ben is előterjesztette, de a képviselőtestület nem teljesítette. Nem rég a főispánhoz fordult kérelmével, ki a polgármesternek figyelmébe ajánlotta, hogy nem lehetne-e dr. Franyó István tanácsosra, vagy Bárdos Ernő fogalma­zóra bízni a bagatell-biráskodást. A képviselő­testület mai közgyűlésen fog ez ügyben hatá­rozatot mondani. — Mikor lesznek a vásárok? A jövő évi vasárnapokat a mai közgyűlés állapít­ja meg. Minthogy a kijelölt napokon aligha esik változás, közölhetjük, hogy 1902-ben a virágvásárt március 23-án és 24-én, a Sarlós­vásárt junius 29 én és 30-án, a Gálnapit október 12-én és 13-án, a Tamásnapit decem­ber 14-én és 15-én fogják megtartani városunk­ban. — Üsd a zsidót! A néppárt dicsősé­gére szolgáljon az alábbi kis hir : A válasz­tás napján, úgy este felé nagyon hangos volt a néppárti tábor. Ha a zászlók és a borízű hangok választanának, biztosan nagy a több­sége Bossányinak. A borízű, hangok tulajdo­nosai azonban nem választanak, csak botrányt csinálnak. Ilyen botrány volt az egyik, midőn a választás elnöke az eredményt kihirdette s a nagy tömeg eloszlott, a Káptalan-utcában. Egy csoport hangos, néppárti haladt az utcán át s kiadta a jelszót: — Üsd a zsidót! A szerencsétlensége Bacsek Antalt vezette arra, kalapja mellett a piros tollal. Rögtön megrohanták a derék néppártiak s agyba főbe verték úgy, hogy a szegény ember vérezni kezdett s piros vére még másnap is ott hir­dette az utca kövezetén a néppártiak botrá­nyát. Megtámadták még Bartos Eleket is, ki­nek okulva a múlton, sikerült beugrania üz­letébe s igy megmenekült attól, hogy Racsek esete ismétlődjék rajta. A botrány remélhe­tőleg foglalkoztatja rendőrségünket is és pél­dás büntetésben részesíti a keresztényi szeré­téiről álmodó, berúgott néppártiakat. — A siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesületének alapszabályai a bel­ügyminisztériumban megfeneklettek. Az egye­sületnek ugyanis nem lévén állandó székhelye, hanem az az elnök lakhelyétől van függővé téve, annak működése a politikai hatóságtól nem ellenőrizhető kellőképpen. Ezért valószí­nűleg az alapszabályok a vallás- és közokta­tásügyi ministerhez küldetnek át majd a bel­ügyminisztériumból, hogy hagyja jóvá ő és gyakorolja vagy a tanfelügyelő, vagy vala­mely más hivatott fórum útján az ellenőrzést. — Minden jó utat tör magának. A Hotter-féle állatgyógykészitmények u. m. Absorbinol, Agril és Trainingfluid kitűnő ha­tásuknál fogva osztatlan tetszést keltettek az az érdeklődő körökben és már eddig is szá­mos elismerő levéllel lettek kitüntetve. Egy állatorvos azt Írja a Hotter-féle állatgyógyké- szitményekről, hogy azok hatásával nagyon megvan elégedve és hogy azok rendelése által újabb klienseket szerzett magának. A Hotter- féle állatgyógykészítményeket azonban nem csak belföldön keresik és rendelik újból és új­ból, hanem a külföldön is állandóan haszná­latban vannak. Mi ezeket olvasóink érdekében és javára újból ajánljuk és ha állatgyógyké- szitményekre szükségük van, csakis Hotter-fele állatgyógykészitményeket használjanak, mely­nek igen nagy hasznát fogják venni. Fő­raktár a Szt. József gyógyszertárban Bécs Xllá. Schőnbrunner-strasse 182., hol naponkint pos­tai szétküldés van. — Elhalasztott tenyészállatkiál- litás. A Nógrádmegyei Gazdasági Egyesület által Nagy-Szécsényben f. évi október hó 3-ikára tervezett tenyészmarha-kiállítás az országgyűlési képviselőválasztás miatt f. évi október hó 6-án fog megtartatni. Ehhez ké­pest a bejelentési idő f. évi szeptember hó 25-ig meghosszabbittatott. — A választás halottai. A lefolyt választási harcnak halottai vannak. Sebesültje van elég, a néppárt kődobálása nem egy embernek szerzett bajt. A hét közepén arról hallottunk hirt, hogy két püspökhatvani válasz­tó, midőn hazafelé iparkodott, felborult kocsi­jával s holtan maradtak a földön, mig a lovak megvadulva áttörték a leeresztett vasúti sorompót. Fenntartással közöljük ezt a hirt mert sem erről, sem az alábi esetről nem tud semmit a rendőrség. A másik eset azt, hogy két szilágyi választó este, az eredmény kihir­detése fölött összekülömbözött. A biró békitni akarta őket, mire az egyik úgy sújtotta főbe hatalmas botjával, hogy összeesett, mire hazavitték, ki is adta a lelkét. — A Ferencz József keserűvizről igy nyilatkozik a hadai Szent-János közkórház igazgatósága Budapesten: A kórházi főnökök összhangzó tudósításai szerint a Ferencz-József keserű-forrás vizével kitűnő eredmények éret­tek el. — Enyhe iz, teljes, aránylag rövid idő alatt kellően fellépő hatás, mely minden mellék­tünettől ment és tartós használatnál semmi­nemű káros következményektől kisérve nincsen és kiválólag a csekély, 100 grammnyi adagolás — oly tulajdonságok, melyek a Ferencz-József keserű-forrást minden egyébb helybeli és más keserűviz között előnyösen feltüntetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom