Váci Hirlap, 1901 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1901-01-06 / 1. szám

■-4= VÁCI HÍRLAP ) ■ úttal a i újabb tárgyalásra való felhívást v, i ü. váf( plólj. ; ív. /tál r: os aerogóngáz-részvény- társaság. .-két ii lió részvénytőkével bíró társaság résvies költségvetést, szerződési tervezetet, ■ v lnií :«*• j számítást és világítási térképet ív* ott e. ogé gazzal hajlandó világ:tni és ezért a 17 ‘88 korona évi bért fizetne, mig a ni; nos k ibiuéterenkint 28 fillért. Kijelenti, 'i a \árosnak jogában áll 359492 korona , bérért az első három évben, miután a ielrnezésFŐ' meggyőződik, megváltani a I teltöt. költ a ’vetéséből közöljük a következőket: atornázás költségei 128,807 k. 70 f, a vii.itó tárgyaké 128,807 k. 70 f, a földmün- 46,854 k, a gyártelepé 125,430 k. össze- ! sri 359,492 k. 77 f, a mely befektetésből 21 ) k. 76 f jövedelmet (6-026 °/0) várnak, ellékelik egyúttal a várossal kötendő szer- i tervezetet is, a melyről ma még leg­al;!; is korai volna beszélnünk. V. Rády János és társai. ;en érdekes s nagyon is megfontolandó az i ajánlat, a melyet váradi Rády János tár­sa :;l adott be. Hosszú ajánlatában először is jelzi, hogy oly vili nos telepet állít, mely a legnagyobb tek- mki tökéiylyel látja el a világítást, vagyis dirámókkal és akkumulátorokkal. Ez ma — szerinte — legmegbízhatóbb áramszolgáltató Ezután elmondja, hogy vele egyedül a vizgáz versenyezhet olcsóságban. Mi ermészetesebb, minthogy rögtön rá le- jiiaija a vizgází. A világítás céljaira az ajánlattevők követ- kv t létesítik saját költségükön: a villamos k'-zpc iti telepet, a szükséges épületeket és cat, az utcai fővezetékek hálózatát. Mind- ‘ibt kétszázezer korona tőkét fektetnek bele. A árost évente tizenkétezer koronáért vilá- ’ iik, ha pedig 1500 hektowattóránkinti áram- iog\ iszlást biztosit a város, úgy az átalányösszeg tie) 2 és2/10 filléres egységárat is elfogadnak. uagánvilágitási dijak szabad megegyezés la gyűl képezzék, a maximális dij azonban bprtowattonkint hét fillér, a melyből egész 2-7 ptj’certet is engednek, ha a fogyasztási női/ fc' - v ipari célokra is adnak olcsó villámé •er< • / 1 lis feltételeik a következők: A váró­nál záltási joga előbb mint, harminc lr, ner it. be. A város nem kevesbbitheli/a Ián zámát, a melyet előirt a pályázatban Elfi k, hogy a telep a telep a szerzöds­köt számítva egy év alatt felállitandóJde (ese i város által is) biztosítva legyen eg­alál H évre, hogy 2400 hektowattóriiyi ma} arnfogyasztás lesz. / A vállalkoznak csak a villamos-vilgitás ellá ra, ha a kormány az. általuk terjezett vácv fosi villamos vasútra engedélyt ad.) (Ezt már meg is kapták. A szerk.) De együtt» kö­telez, k magukat viszont, ha világításra l(záró­la go jogot nyernek, a villamos vasuwiépi- iésér / Ki Kötik, hogy esetleg az engedményt egy a; dó betéti, vagy részvénytársaságnak is éi:\ú< ik s-hogy el nem fogadható feltéte­1 •k 1 ! határozatokkal a szerződés bég ne nehezíti, essék. j Látható tehát ebből is, hogy nemcsajl arány­in ácsé de szenzációs ajánlatot is k^iunk. VI. A váci pengermalom részvény- társaság. Utoljára hagytuk a helybeli hengermalom ajánlatát, a mely nyolc fél ives tervezetben foglalkozik a világítással. A villamos világításra nyújt be ajánlatot, a mely világítást a malomból látja el úgy, hogy a hiányzói gépeket beszerzi, a meglevőket ki­egészíti. Kizárólagos engedélyt csakis harminc évre kér, /vagyis azontúl más is kaphat a vá­rostól vilígitási engedélyt. A telep 45 év múlva ingyen a./város tulajdonába megy át a felsze­relésekkel együtt, de nem a telep épületei, va­lamint i telek. A malom tartozik évente be­szerzési fis befektetési előirányzatát bemutatni a városiak jóváhagyás végett. Ha vitás az, úgy hálóm tagú bizottság dönt. Az áfamot a malom saját tetszése szerint fejlesztheti. Az ilámpáknál 1200, az izzólámpáknál 2200 égési óra biztosittassék. A lámpákat ott he­lyezik el, a hol a város akarja, de legnagyobb távolsig, a mit ki is köt, 50 méter lehet. A város közvilágítását évenkint tizenötezer koronáért hajlandó elvállalni, ha pedig több árarmt használ fel. mint a mennyit a város ma <lőirt, úgy hektowattóránkint a többletet 3-2 illérért. szállítja. A magánfogyasztók nyolc fillérért kapják az iramot, a melyből 35 percentet is engednek, ha egalább 3000 órát elér az évi magánfo­gyasztás. Ha a fogyasztás 5000 órát elér, az eg’ségár 7V2 fillér lesz s a város díjtalanul ké ivlámpát kap a vállalattól, a mely azt fel­álltja és kezeli is. Az ipari és nem világítási crokra szállított áram egységára hat fillér, a mfiyből szintén engednek nagyobb fogyasztás e.'Ctén, de tiz százaléknál többet nem enged- hknek. Az áramszámlátokat a vállalkozótól fill venni, vagy attól 16 — 20 korona évi bérért lérelni minden magános világítónak. Ha a villamos világítás terén felbukkant .alálmányokat a főváros és az ország két vá­rosa alkalmazza, úgy azt Vác város közönsége is követelheti, de csak úgy, ha az ehhez mért nagyobb költségeket is fizeti a saját pénztá­rából. Harmincöt év után a malom nem kö­telezhető ilyen felállítására s üzembe hozására. Az utcán elhelyezett, főáramtól a vezetéket be a lakásig a vállalat a fogyasztó számlájára és költségére készíti el, de még kiköti, hogy csakis a vállalkozótól szerezheti be a magán- fogyasztó a lámpákat, üveket, csilárokat stb. az első tiz évben. A lakások külső faláig a vállalkozó a veze­téket elkészíti a saját költségén, ha legalább 700 órányi évi fogyasztás három évre bizto- sittatik. A város azt a kedvezményt kapja, hogy a városi közhasználatú (de csakis ezek) épületekben az áramot 15°|0-kal olcsóbban kapja, mint a ma­gánfogyasztó. Kiköti a vállalat, hogy a szerződés tartama első harminc éve alatt semmiféle községi adót nem visel s az egyéb közterhek viselésétől fel­mentessék, sőt semmiféle vámot, kövezetvámot ez idő alatt nem fog fizetni. . Ezeket mondja a váci hengermalom főfel­tételeinek, a melyek alapján a várossal tár­gyalásokba bocsátkozhatik, egyéb kisebb fel­tételeit majd a tárgyalások folyamán fogja előterjeszteni. Helyi és vidéki kirek. Uj évfolyam. Vácz, 1901. jau. 1. Az újév kezdetével hálásan mondunk kö­szönetét. azért a pártfogásért városunk s 3 vidéke közönségének, melyben tizennégy i éven át része volt a Váci Hírlap-nak. Ma megerősödve, tapasztalatokban bővülve újó­lag állunk küzdelembe városunk haladásáért, polgársága jólétéért. Soha sem voltunk nagyzók programmunk- ban. Nem kapatott el bennünket a túl mo dern áramlat, bár a korral haladni köte­lesség volt; megmondottuk nyíltan az igaz­ságot ; de soha igaztalanul nem bántottunk senkit. Ma a sajtó egynémelyük része azzal erősiti hatalmát, hogy befurakodik a csa­ládi szentélybe s titkait kutatja, az egyének személyes dolgait viszi nyilvánosságra. Mi ezt nem tettük,'ezután sem teszszük. De igen is, szándékunk az uj évfolyamban is érdekes újságot adni, vonal alatt és vonal fölött, vezércikkben és tárcában, hírrovatban egyaránt. Kutatni fogjuk mi az, a mi előre viheti városunkat a modern városok sorába, út ját ál Íjuk mindannak, a mi a város és közönségének hátrányára szolgálna, a mi a társadalmi békét megbontaná. Ezeket jelzi a mi tizennégy éves múltúnk, ez lesz prograrnmunk a jövőben, abban a jövőben, a midőn oly nagy fontosságú kér­dések várnak a megoldásra. A ki elfogadja programmunkat, tisztelettel kérjük, lépjen előfizetőink sorába. Régi'elő­fizetőinket, kik híven kitartottak mellettünk, kérjük, hogy nyugtáikat váltsák ki a kihor­dónál. Vidéki előfizetőinknek a mai számhoz utal­ványt mellékeltünk előfizetésük megújítá­sához. A Váci Hírlap szerkesztősége és kiadóhivatala. — A püspök Rómába megy. El ha­tározott dolog, hogy megyés püspökünk a farsangot követő nagyböjtben Rómába fog utazni s ott hosszabb időt tölt el. Kísé­retében lesznek Balás Lajos oldalkanonokja, Goszmann Ferenc titkára és dr. Rapcsák Imre házi orvosa. A püspök még egy inast és egy huszárt is visz magával. — Suliaj Ervin távozása. Suhaj Er­vin, a 6-ik honvédhuszárezred őrnagya legkö­zelebb távozik városunkból, mert a somogy- megyei Bábodon levő közöshadseregbeli csikó­telep parancsnokává nevezték ki. Sajnálattal látjuk a közkedvelt katona távozását, mert ő városunkban nagyon sokat tett a katonaság és polgárság közti jóviszony ápolására. — Schuszter Konstantin szobra. Nagy emlékű elhunyt püspökünk életnagyságú szobrát fogja felállitatni Szolnok közönsége. A püspök tudvalevőleg Szolnoknak Konstantin- iskolát. építtetett s hogy most a város kegye­letét lerója jótékony főpásztora iránt, az iskola élén felállitatja Schuszter Konstantin dr. élet­nagyságú szobrát. A szobor elkészítésére Szol­nok város képviselőtestülete Kapás Sándor fiatal szobrászunkat bízta meg, a ki ép újév napján kapta meg a nagy megrendelést. Kapás már hozzá is fogott a munkához s ha készen lesz vele, előbb városunkban is kiállítja s azután veszi át azt Szolnok város bizottsága. A fiatal szobrásznak gratulálunk a szép elisme­réshez ! — Püspök miséje a fegyházban. Nem hiszszük, hogy volt rá már példa, hogy egy püspök misét mondjon a fegyelmeknek. A mi püspökünk ezt megteszi, mert örömet akar nekik szerezni s mint halljuk, a fegyen- cek várva-várják a főpásztort, a ki nem csak misézik, de prédikál is nekik. A fegyintézet­nek ez a jelentős napja ma vasárnap lesz. Háromnegyed kilenc órakor teljes ornátusban

Next

/
Oldalképek
Tartalom