Váci Hirlap, 1901 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1901-01-06 / 1. szám

megy kíséretével a püspök a fegyházba s a Roskoványi hangja kíséri útjában. A íüise alatt a fegyer.cek fognak énekelni. — A farkas nem eszi meg a telet! Ez a magyar régi közmondás teljesedett be az idén, nagy örömére a gazdáknak, még nagyobb örömére a korcsolyázóknak. Mindig abban a jóslatban bízik az ember a legszíve­sebben, a melyiknek a teljesedését szeretné, így voltunk megint azokkal a derék próféták­kal is, a kik csudás leleményességgel jósolják meg a világnak, a mi — nem lesz. Azt mond­ták az időjósok — egy hete sincs még — hogy emberemlékezet óta nem volt olyan enyhe telünk, mint a milyennek ez idei megmarad s majd, hogy nyarat nem ígértek januárra. No tessék! Mintha csak a legnagyobb tromfjával akarna felelni erre a próféciára a tél patro- nusa, olyan havat bocsájtott ránk Szilveszter éjszakáján, hogy gyönyörűség volt benne másokat hempergetni s olyan farkasorditó hideg lett utána, hogy az ember biz' isten a csontját is félti. Tiz fok, lenn a fagypont alatt. Kővé fagyott az éjjel minden. És egész nap nem szállt följebb a hőmérő hét foknál zérus alatt. Persze kinek baj, kinek meg öröm ez. A hókaparókra jó napok virradtak. Nyolcszáz és egynéhány ember jutott keresethez, a mi a segítés nagy akciójához is szerencse. És a milyen boldogság némely embernek egy falat kenyér, a mit •— ha hóban-fagyban is — de a tulajdon kezével kereshet meg, olyan öröm másnak, hogy rég áhított szórakozására meg­jött az alkalom. A Derecskét is végre meg­nyitják. Két esztendőn át csak mutatónak fagyott be a csalóka tó, nagy bánatára Velzer Lajosnak, a korcsolyapálya lelkének s minden egyébjének. A sok kalamitás azonban nem vette el az ő kedvét, az idén már ismét a régi lelkesedéssel járt le a pályára s gyönyörködik, hogyan dolgoznak a munkások. Csak a hó veszi el egy kicsit a kedvét. Sok a kiadás. De mindegy. Olyan vastag a jég, hogy min­denki viheti a korcsolyáját s vígan vágtathat rajta. Velzer Lajos pedig boldogan téteti ki a jelzőtáblát: I Ma, vasárnap a korcsolyapálya megnyitása. És ő még hozzá gondolja, hogy csak jöjjenek sokan, még többen, a kik bérletüket kiváltják, mert bizony sokba, nagyon sokba kerül a Derecske hótakaritása az idén is és pálya fenn­tartása. — A dalegyesület mulatsága. A váci dalegyesület január 12-én (szombaton) a Kúria szálloda dísztermében saját pénztára javára tánccal egybekötött zártkörű hangver­senyt rendez. Belépő-jegy: személyenként 2 korona, családonként 5 korona. Kezdete este 8 órakor. A műsor az estélyen fog szétosztatni. — Változás az iparbankban. Az ipar- és kereskedelmi bank legközelebb tartja éves közgyűlését, a mely a részvényesek érdek­lődése mellett fog lefolyni. Kovách Ernő a bank igazgatója jelezte, hogy tekintettel öreg­korára, állását csak a közgyűlésig tarthatja meg. így az ez évi közgyűlés alighanem uj vezérigazgatót fog választani. — Karácsonyfák az óvodákban és az iskolákban. December 24-én a felső­városi menhelyi-óvodában volt ilyen ünnepély, melyen Motesiczlcy János prépost-kanonok igaz­gató elnökölt. Az ünnepély fényét emelték dr. Zádor János polgármester, dr. Franyó István tanácsos, a jótékony Nőegylet és az Iskolaszék több tagjának jelenléte. Mátay Emilia óvónőnek ez volt az első nyilvános fellépése, minthogy ezen 4 VAGI HIRLAP rövid idő alatt a kis gyermekserejg'M oly szép eredményt tudott felmutatni, megérdemelte igaz­gatója dicsérő szavait. Befejezésül megható volt egy árva kis leány köszöneté a sok szép karácsonyi ajándékért. Az alsó városi óvodában Agócs János apát­kanonok igazgató volt jelen az ünnepségen. Simon Mariska óvónő szorgalmát és a jeles előmenetelt nála már ismerjük. A terem úgy megtelt vendégekkel, hogy a nagy hőség majd­nem elviselhetetlenné lett. A leányiskolában megható szép ünnepélyes­séggel ünnepelték a karácsony-estét Elvezet volt hallani a helyesen megválogatott sok szép verset, de különösen a gyönyörűen elő­adott énekek bilincselték le a diszraremben szorongásig egybegyült intelligens köz/jnséget. Gazdag volt a karácsonyfa is, a szegény gyer­mekeknek sok cipő, meleg ruha jutott, me­lyek a jólelkű adakozók és a kedves testvérek szorgalmát dicsérik. A nőegyleti óvodában az ünnepség újév előtti vasárnap délután 3 órakor takatott meg, Freysinger Lajosné alelnök, M&szner ! Jánosné igazgató vezetésével. Ott volt ja 18 J szegénysorsú gyermek is, kiket a jótékony j nőegylet teljesen felruházott. Fodor Imrei isk. j gondnok beszédet intézett a szegénysirsú j gyermekekhez, kiemelve a nőegylet évenrint I gyakorolt nagy jótékonyságát. Á ruhák kilsz- j tása után a kicsinyek mutatták be ügyesé- j güket, melylyel úgy a vezetőség, mint a n%y közönség teljesen meg volt elégedve. Nemlis késett az elnök nő meleg szavakban Bolgár Emma óvónőnek elismerését kifejezni. Végrol Agócs János apátkanonok az iskolaszék egy­házi elnöke fejezte ki elismerését és meghalp szavakban mondott a jótékony Nőegyletnec jótékonyságáért köszönetét. — A népszámlálás. Január másodil! napjan kezdték meg a népszámlálók munká­jukat. A városháza egy része elment, a taní­tók is mind munkába állottak s hogy az első napokban még sem ment a munka gyorsan, ! annak az iveken levő sok kérdés az oka. Ma ’ már a népszámlálók kétszer annyit tudnak el­végezni, mint az első napokban, úgy, hogy tizedikere mindnyájan készen lesznek. Termé­szetes, hogy sok helyen egy kis rábeszélés is kell. Egyik-másik ember szentül meg van győ­ződve, hogy az egész munka csak az adó növelésére szolgál. Egyik gazdával történt, hogy miután megtette a vallomását, utána szaladt a népszámlálónak : — Csak tisztőt uram, úgy Írja be — könyör- gött, hogy kevesebb le gyen az adó. * Más valaki arra a kérdésre, hogy van-e valami testi fogyatkozása, ezt irta: Nincs, de ha volna sem vallanám be. * Egy másik háznál pedig ezt tapasztalta a népszámláló : A no: Apjuk, írass be engem családfőnek. A férj: Szívesen drágám, de megbüntetnek száz koronára. * Arra a kérdésre, hogy mi a főfoglalkozása egy kilenc hónapos csecsemőnek, az anyja nagy büszkén beírta : Szopós. * Végül még egyet: Mikor egy kisváci kitöl­tötte az ivét és eljutott ahhoz a kérdéshez, hogy van-e valami hibája, ezt irta : — Nincs nekem semmiféle nyavalyám, sem apámnak, sem nagyapámnak nem is volt, csak akkor ütött belém egy kis bolondéria, a mikor a komámnak váltót irtani alá. Farsangi ebédek a püspöknél. Gróf Gsáky Károly megyés püspök a farsang­ban három ebédet fog adni ni üdén léten egyet-egyet a keddi napon. Az ! \ő faiangi ebéd most kedden lesz s harminc, h hivalo- - sak a püspök asztalához. i A Fürge megszökött. A kis ürge, mely immár a város tulajdona (vámosi ti.tvi- selő — mondotta rá egy rossz viccelő) negsz;ött. ! Nem .a kötelességteljesités elől, pert 'ben nem mondja fel a szolgálatot, csak néniékor csendes vásáros napon, hanem a v;zi na ha­talom, a jég elől. Szerdán még szép szta volt a Duna tükre, de a hideg szél ,ás a va- zás fenyegetett azzal, hogy egy-lpít éjaka megindul a jég. Befütöttek nagy k miénu a Fürgébe s elindult a téli állomására az uesti Danubius hajógyárba. Négy óra hosszat t;ott' neki az ut s ha egy nagy hajó előtte em töri a jeget, bizony nem is tudjuk, Iwan jut be a téli menhelyére. Most ott van, Iké- ben s csak a gépésze vigyáz reá. Még a len kitatarozzák s lehet, hogy a nevét is meg ig- ják változtatni. — Egy plébános beiktatója. Pán- kás Antal rékasi plébános beiktatója ma ngy végbe Zagyvarékason nagy ünnepségek kzt. Vácról, mint halljuk, sokan hivatalosak az n- nepélyre s ezek közül többen már tegnapel­utaztak Ujszászra, a honnan kocsin menek az uj plébános otthonába. — Az ipar tár salat iáncestélye A váci első általános ipartársulat január hó 19én (szombaton) Vácon a Kúria szálloda diszer- mében, az ipartársulat pénztára javára zárt körű táncestélyt rendez. A táncestély kezcete este nyolc órakor. Belépődíj : Szemelyenkrr 2 K — családjegy 2 személyre 3 K 60 f - 3 személyre 4 K 80 f — 4 személyre! 6 K. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és kir- lapilag nyugtáztatnak. Jegyek este a pénzlár nál válthatók. — Véglegesítés. Az igazságügyminiszhK Velzer Ferenc és Király Gyula helybeli feg - intézeti tiszti-irnokokat állásukban véglege'1­, tette. ül ! — Kaszinó-estélyek. A kaszinó-k.É’ 1 elnöksége ez utón tudatja, hogy az első esté? jlszerdán, január 9-én lesz megtartva. Azoit 1 p farsang minden szerdáján lesz estely, Jz íbtolsó pedig farsang keddjén. Meghívó az | estélyekre nincs, de a tagok családjai és íz ’k- > vendégei mindenkor szívesen látottak. A kö 1- égeket a résztvevők áldozatkészsége fedezi. A éndezéssel a választmány Váró Károly uii -p hízta meg, ki az estélyek pénzalapját eddigt \s a szép eredménynyel kezelte. — Mindéi . ­bn, ez idén is megtartja tehát kaszinó htny éves jó szokását. A farsang ez i sen mutatkozik valami nagyon váltoa a lalárda, kát. kör és az iparos mulat! kiül még nem hallottunk más készül ezil éppen kapóra jönnek ismét a , kötedveltségű téaestélyei. Minden la’ egjegy s a legelső e hó 9-ikén, szit me iket a farsang bevezetőjének is tar» Mir. ig kedélyes, egy cseppet sem drá latsaok voltak ezek a kaszinó-estélyek, j remii»etjük méltán, hogy városunk int. ciájayávesen fogja azokat felkeresni. C tanco.párek érdekében előre is kérjük a kan inó elnöklet, hogy a tánc és tea mellé port] ne adjon -Ky picit se. Elég volt ebből a ntűit évben.Iagy ha most sem bírnak azzal, akkor inkáb) fienjünk a Kúriára kaszinó-estélyt tar- í. izr. hitközség; elnöke 'le­mons ft. A papválasztás válságba sodorta az izr. latusquo hitközséget. Öt rabbit 1 all- gatlak lg, mindegyiknek volt pártja, de eg- nagyoblAtz utolsónak: Fóliák Fülöp tő’ ük­becsei r.vVúnak. A múlt héten volt a ka di­- oót-mgs c 'h>A-ö X 9lS9 l ) f o 5 \\ p se r ■á< s’ is Zf a: m tani. 1B

Next

/
Oldalképek
Tartalom