Váci Hirlap, 1901 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1901-01-06 / 1. szám

VÁCI HÍRLAP nak, 3—400 nem gondolkodik-e úgy, hogy azt a 8—10 fillért szívesen meg­fizetem, ha villamossal gyorsan juthatok ki a pályaudvarra. Hát még sáros, esős, havas időben. Aztán a városi forgalom is kitesz valamit. Szó sincs róla, egy darabig, 2—3 esztendeig is talán idegen­kedni fogunk a villamostól, de később megszokjuk s használni fogjuk. Kárát látja városunk a villamos vas­útnak? A város kasszájából egy krajcárt is kelbe rá költeni? Ugy-e nem. A pia­cunk növekedhetik, városunk forgalma, (főleg ha Csörögbe, Hartyánba, vagy még tovább vezetik a villamost) magán pénzen épül, miért akarjuk hát ezt, a mi haszon és jótétemény a városra és lakosságára, elriasztani? A malom ajánlata sokban köti meg a város kezét. Kiköti, hogy harminc éven át semmiféle közadót nem nem fizet, városi terhekben nem vesz részt s kö­vezetvámot nem fizet. Nos, ez is kitesz évente ezer forintot, harminc év alatt harmincezer forintot, kamataival együtt majd kétszer annyit. Magánosokhoz pedig csak az esetbe vezeti be a villanyt, ha nála szerzik be a felszereléseket, a lám­pákat, a vezetéket, a csillárokat stb. Hogy visszaélés nem lesz ebben, garantálja a malom sznlidsága, de ez a kikötés sem kelthet jó vért az ajánlat olvasójában. Más lapra tartozik a megbízhatóság kérdése. A hengermalom a hátamögött allé iagy tőkével teljes bizalmunkat bírja. Ha ő fog világitni, tudjuk s hinni akarjuk, mindenben a szolidat és jót fogja adni. A Rády-ajánlat azt a benyomást teszi ránk, hogy üzlet akar lenni. Kiköti ugyanis, hogy a mikor akarja, más rész­találtam semmi különöst abban, hogy klien­seim hány év óta méltóztatnak egymást ismerni. — Olga Ön beteg, kiáltám ijedten lázas keze után nyúlva. — Érdeklődése nagyon megható, felelte rá gúnyosan. De a mint láthatja, nincs szük­ségem támaszára. — Asszonyom, fordult most a zokogó nő­höz — férjem tudni fogja, hogy a történtek után mi a kötelessége. Ha a lovagiasságnak csak egy szikrája is él benne, akkor Önt segiteni fogja célja eléréséhez. Olga elment s vége volt a jelenetnek. Feltettem magamban, hogy Olgát eljárása miatt kérdőre vonom. Azt csak nem tűrhetem, hogy nevetségessé tegyen. Egy pár pillanatig más gondolatok, szigo­rúbbak, enyhébbek, foglalkoztatták agyamat, végre is el kellett határoznom, hogy szembe állok a feleségemmel. — A nagyságos asszony elment hazulról és ezt a levelet hagyta itt — szólt a szobaleány s az ő arcában is mintha gúnyt láttam volna. — Adja ide és menjen, mondám idegesen. velkacagtam. Kacagásom válasz nélkül hang­it el a -Pondes szobában a a kedves ismerős aet/e. Az ég is mintha beborult ■c Még a tavaszi napsugár is kedve szórta ragyogó suga- árjára. lehetetlenné tették, hogy ssza térjek. Bővebb felvi­vénytársaságra ruházhassa át a világítási jogát, telepét és vasutját. De ám viszont megfogja magát azzal, hegy a szerző­déstől számítva egy év alatt kötelezi magát a villamos hálózat kiépítésére. Mi talán optimisták vagyunk, nem látunk veszélyt a Rády-ajánlatban. Neki ki kell építenie a hálózatot egy év alatt s ha értékesitni tudja ezt a kiépítés után, ám baj nem támadhat a városra, mert kell, hogy az az uj társaság ugyanoly feltéte­lekkel lássa el a város világítását, minőt Rádynak előirt a szerződés. ügy tudjuk, hogy nem fog beletelni egy hónap, a városi képviselőtestület határozni fog a fölött, hogy mivel és kivel világítsunk. Egy hónap éppen elég a vélemények kiformálásához, reméljük a legjobbakat, hogy rövid négy hét múlva közzé tehetjük azokat a szerződési pon­tokat, melynek alapján a jövő télen a vállalkozónak mar világítania kell. Kik pályáztak a világításra ? Vác, jan. 2. Nincs fontosabb kérdésünk, a mely most már a megoldás stádiumába jutott, a világí­tásnál. Két esztendei várakozás után eljutot­tunk odáig, hogy a pályázati feltételek kibo­csáttattak s szép számmal jelentkeztek azok, a kik a város és a magánosok világítását el akar­ják látni. A februári közgyűlés fog határozni a nagy­fontosságú kérdésben, addig is, hogy olvasóink tájékozottságot szerezzenek a beérkezett aján­latokról, a pqlgármesterüpk szívességéből követ­kezők bő kivonatban ismertetjük azokat: I. Siemens és Halske. Ez a régi társaság rövid beadványban intézi el az ügyet. Kijelenti, hogy a mai pénzpiac lágositás végett alkalomadtán Dénes barátjához fordulhat. — Jó van, gondoltam, először az asszony­nyal végzek, aztán Dénest keresem fel. Siettem Olgához, otthon volt szüleinél. Mi­kor beléptem távozni akart. — Maradjon, szóltam erélyes hangon a szeme közé nézve, addig Ön innen el nem távozhatik, inig leveléről felvilágosítást nem ad. Az asszony vállat vont S elfordult tőlem. — Olga, mit jelentsen e dac ? Mondja, miért akar engem elhagyni ? — Azért László, válaszolt mintha gondolkodott volna rajta, mert szeretőt tart! Az a térdeplő asszony ... az . . . az . . . volt . . . Alig tudott szólni már a görcsös zokogástól. És most ne mondja senki, hogy nem szere­tem a feleségemet, mert felkacagtam. — Csak nevessen, ezzel nem vezethet tévútra, csak a gyűlöletemet növeli jobban, ha lehet még inkább gyűlölnöm. Mióta azt a levelet meg­pillantottam melyet te — pardon — Ön meg­gondolatlanul íróasztalán feledett, azóta elvesz­tem hitemet, bizalmamat ... És az asszony megjelent pontosan, úgy a mint Ön azt kíván­ta és én előre megsejtettem ! — És ha én azt mondanám magának, hogy mindebből semmi igaz, hinne nekem ? — Ilyet könnyű mondani, de igazolni nehéz ! Látja ennek az állítólagos vetélytársnőjének egykor vagyonos szülei voltak és vőlegénye. A szülők tönkre mentek, el is haltak s tete­^-------------------- ■ " ' helyzete nem engedi meg, hogy vdn létesi tendő központi villamos telep ügyét adand( engedélyszerződésre igényt tartsam j De arr; fi kéri a várost, hogy állítson fel a város eg! ga ? villamos világítási telepet, a melyedö évi bé ellenében el fog látni. Ebből látható, hogy ez az ajánlat— a m f viszonyaink közt — szóba sem jöfit, bár i 'iád jóhirű cég más formájú ajánlatából sóját tanul- mw hatnánk. II. Az egyesült villamossági rá zvény társaság. Az Egger ß. és társa cégből alakult iészvény iávs társaság már letette a kauciót és a íövetkez a i!‘; ajánlattal lép elő: Negyvenöt évi engedélyidő, mélf előbb MöL megváltása 35-ik év előtt 40—30 percente Jn9- i felülfizetéssel, azután 20—40 percentes enged ménynyel váltható meg, mig 65 év után díj talanul kapná városunk a telepet és berendezési - j.v.L A vállalat szerint a 350 kikötött lámp rjv évente 2200 órát égne s ezért a \áros év. o o húszezer koronát fizetne, a mibe a jókarba) tartás is beértetődik. A magánfogyasztás egység ára hektowatóránkint nyolc fillér, n/elyből Ifi ic percentet enged, ha legalább 15 órán át ve-ev iá szik igénybe. Ha a vállalat jövedelme 50 ezemse koronát eléri, a város tíz percentet kap a jövede-.L^vöf delemből. A város által világítandó épületekbe valamint az állami hivatalok, iskolák 15%-era- °öl engedményt nyernek az egységárakból. Kiköti, hogy a Duna mellett legalább 80C ÉJ-ölnyi területet ingyen adjon a.város a telej. s részére. III. A központi gáz- és vil »ági részvény társas ... . • ­Egyetlen társulat, a mely yiégáz G’ígitásn, ig> ajánlatot adott be. Szeged, Győr. K is.-- , Eszék léssS . Nyitra városok légszesz telepének túli. donos? -oriob és kezelője a következő ajánlatot :asz r" A közvilágítást lámpánként és; o an ént ke. és négytized fillérért, a magánosokéü aló vilá­gítást köbméterenként harminc fi.Ué.'éri útja el. jébe még a vőlegénye is cseri' lagyta, a ki még tartozott a szüleinek is. ^ em maradt neki egyebe, mint egy kis teheMién öccse. scrö A nyomor küszöbén hozzám fc $ iült. Dacára r< szorgos utánjárásomnak, két évig' lem sikerült ti the ide kikutatnom egykori vőlegénye tartózkodási -ßbois helyét, inig végre néhány hét élői. ráakadtunk nib itt a fővárosban. Akkor azt t. lácsoltam a , uns ! leánynak, kísérelje meg békés út n a kölcsön '»salö; visszaszerzését és ő leküzdve Menszenvét a £ ievu- férfi iránt, az iránt, a ki őt elite *yta, levelet lelőve irt neki. A levélke melylyel ön ' igém gyanú- -unfi^g sitott, a leánytól ered ugyan, de őlegényéhez ssdevm intézte azt. ki szintén László. Ízt a levelet Jalőveí hozta a szerencsétlen nő hozzá bemutatni. . ulr u Ma szolgáltattam az összeget a íny kezéhez, ,xod* :• ki hálából . . . — Csitt! szólt Olga és bo tógán simult 11urriv- hozzám. Egy szót sem akarok má többé hallani. '.malira — Még azt sem, liogy az imént még félté- :lel kény voltam legkedvesebb barátc nra; Dénesre ? — Még azt sem, viszonzá nejetve. — Tudod édes, hogy a mai ügyem a leg­sikerültebbek egyike. — Miért, kérdé kíváncsian a . asszony. a — Azért, mert nem a bíróságot, hanem tu ­lajdon feleségemet sikerült meggyőznöm, tu­lajdonkép őt nyertem meg. És boldogan, régi szerelem mel simulti egymáshoz . . . _______ ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom