Váci Hirlap, 1895 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

H vénytársaság alakult, amely mozgalom 25 és fél millió tőkét nyelt el. Ebből a 25 millió tökéből másfél mil­lió irodalmi és nyomdai vállalatokba, 6 millió közlekedési vállalatokba és 6 mil­lió bankokba lett fektetve. A többi mil­liók fonlányosan oszlanak meg ; 5 gép­ipari, 3 vegyipari és üveg-anyagi ipari vállalat között. Az uj alapitások mellett nem keve­sebb, mint 35 részvénytársaság részvény tökéjét uj műveletek által szaporitotta, mely utón közel 25 millió forint vona­tott össze. Ezen tökeszaporitások is majdnem nagy egészükben nem annyira az üzletek ter­jeszkedésében rejlő szükségletek, mint­sem a börzén elérhető ujkibocsátásu pa­pírok felpénzének megnyerése szempont­jából látszottak érvényesülni. Kínosan esik egy józan nemzetgazdá­nak azon börzei üzérletet látni, mely­nek élénkítéséhez a legkonzervatibb jel­legű intézetek is sietnek hozzájárulni, hogy részüket az ázsiótázsból minél mar- kosabban vájkálhassák kifelé. Mert azt a tőke egészséges mozgalmá­nak csaknem Ítélhetjük, midőn 100.000000 forintokat kezelő takarékpénztárak alap­tőkéjüket 4 millióról 5 millióra emelik. Mi lehet az egyébb porhintésnél. Ami elébb. vagy ujóbb okvetlenül megbo- szulja magát. Mert. ha a pénz az erkölcsi világ­rendben nem is látszik hinni, mindazon által annak minden igazságtalanságot meg- boszuló törvényei alól az sem leend ki­véve. Mi azonban a mi kis városunkban a tőke eme zavaros hullámcsapástól meg lettünk kiméivé. Pénzintézeteink, különösen a takarék- pénztár kamatlábának megállapításánál, ha az ipari viszonyok kívánalmainak nem is rendelkezhetett megtelelőleg, legalább alkalmazkodást juttatott érvényre a ke­reskedelmi érdekekkel szemben. így nem érheti az a vád, hogy idegen piacok kedvéért a helyi követeléseket el­hanyagolta. A magán tőke nálunk sem zárkózott el az iparvállalatoktól, hogy szerencsé­sen-e? annak elbírálását jövő cikkünk fogja megvilágítani. Újabb tantér vek kritikai he- világitása. ti. A tanügy egy óriási munka, melyet ép­pen nem lehet, nem szabad egyszerre be­végezni, hanem fejlődik ez folyvást, mint az élő Organismus. Ámde szükséges oly alapját vetnünk meg, melyen ez Organis­mus erőteljes fejlődésnek indulhat . . . Ha nemzetünk politikai szervezkedésénél, a né­pek haladása-, s honunk követelményeihez viszonyitott történelmi jogot vétetnek ki­indulási alapul: akkor tanodáink berende­zésénél is hasonló viszonyítás mellett azok célját és az alapitó szándokát kell alapul vennnünk . . . Higgadság, kitartás és lel­kesedés kell aztán hozzá, hogy ez alapot emeljük és szilárdítsuk. Mi mégis gőzerővel haladunk, lázas si­etséggel nyargalunk a külföld után, ideges féltékenységgel lessük el minden újabb in­tézményéit s iparkodunk azokat meghono­sítani még akkor is, ha azok nem egyebek vekmerö kísérleteknél és szédelgésnél : nem­zeti önérzet', a velünk született büszkeség­nem hag-y egy pillanatik sem nyugodnunk, nehogy valamiképen elmaradjunk, s a kül­földdel egy színvonalon megállhassunk. — Pedig talán jobb lenne megfontolva s a külföld intézményaibői tapasztalatokat sze­rezve haladnunk: mert egyrészt épen nem vagyunk azon kedvező helyzetben, hogy szerény nemzeti erőnket merő kisérelgeté- sekre pazarolhatnék : másfelől pedig keserű leczkét adhatott már nehünk e tekintetben szűrődő sugarainál három müfünébrt láttam az est szürkületébe ismeretlenül beolvadni. * Hétfőn annak a kérdésnek bolygatták a lapok a velejet: Hogy melyik volt az elmúlt évben a legfontosabb esemény? És minő feladatok megoldását várják leginkább a küszöbön levő uj évben?! Az adott válaszokban Lombrosoét talál­juk a legjózanabbnak. Mivel szerinte ,az elmúlt év legnagyobb eseménye: hogy Oroszország trónjára oly uralkodó került, a ki koronáját nem a ne­mesül gondolkozó, de tévelygő emberek minők a nihilisták és az ártatlanok szen­vedéseikből akarja összeforasztani. Mi azonban nyílt kérdésnek tartjuk fenn a feladványt városunkra nézve, és meg­kérdezzük összes olvasóinkat, a múlt év melyik eseménye volt legfontosabb Vác összes polgárságára nézve? A feleletekkel beszámolunk. * * * * * Kedden a hajnali órákban, midőn szil­veszterestély fagott szólóit kínlódtam ke­resztül álmaimban : A cselédem egy idegent jelentett be. Apró, picike emberke gurult be utánna, lázasan rekedt, gyenge, fosztányos hangon boldog uj évet kívánva. — Valóban nincs szerencsém ! . . — Kérem hat év élőt mint nyomda gyakornok hoztam egy számlát a nyom­dából. — Nos ?! talán még mindig kiegyenlí­tetlen volna . . .! ? Azt a nyomdának kell evidentiában tartani. Én most gyufákban és hozentráge- rekben utazom, átmenetileg' boldog uj évet kívánok. — Tán egy pohár konyakkal szolgál­hatok ? ! — Óh kérem megelégszem az árával is. * * * Délután, nagy csoportulás volt a jégen. Újév napján boldog boldogtalan siet a jégre. Mindenkinek jól esik lelkét abban a kel­lemes gondolatban kéjelegtetni. Hogy mily dicső dohig volna az, ha az ember az él kellemetlenségein ih könnyű szeri a keresztül. A nagy te oan persze egyik i zuhan, másik is ^n. Intöjelül, hogy a jégpálya sem fenékií. tejfel ám. Egy piciny kis nprmalista nagyot zu­hanva egész otthoniasan neki látott a sí­ráshoz . . . ! Jani te! biztatták a bátyák nem szégyelsz sírni . . . katona dolog az egész. — Hisz ha k catona volnék nem is sírnék . . . * * * Szerdán délu tán a siketnéma iparos ta- noncok deszkák at szállítottál- Hirling asz­talos üzletéből a , némaházba Az egyik a d eszka elejét, a mása. a v£_ gét fogta. Mikor a városb .áza elébe értek a Deutscn. féle bolt előtt po mpás csuszkára bukkantak. Nem let volna bennök gyermek termé­szet, ha a csuszk. a csábításának ellene tud­tak volna állni!. így mindenestől , deszkástól tempóba vet­ték az iszánkodást . I Igazán furán vet ték ki magukat ebben a a múlt tlsztalása. — Hogy csak egyet emlitsünk|ltanultuk a külföldtől a grün- dolást, mjionositottuk a szédelgést, egy­szerre s rjden fáradság nélkül akartunk meggazdajdni — és még most is szánk- ; ban az izí súlyos nemzeti botlásnak s ki | tudja mégjaikor sikerül kivergődnünk a hínárból, iybe a külföld után meggon- :‘j dolatlanul vakon rohanva beleestünk! Elég kesei]jeczke lehetne ez ránk nézve, g hogy hog^arkodjunk kikerülni egy még ríj- súlyosabb lllemi botlást, mely a külföld- P .. nek borurakrüre utánzása miatt fenyeget. || Mert hiszen külföldet Jcsak nem anyagi, Ú hanem szellp téren is nyomon követjük; az uj nemzetet egyszerre a legmagasabb % s alig elérhk műveltségi fokra akarjuk :• emelni ; elár^tottuk iskoláinkat, még nép- § iskoláinkat iia tantárgyak egész czöné- | vei. És vajoitnit nyerünk vele ? — Hála § a kegyes Goiyiselésnek, hála a magya- f rok Istenénetíáogy határozott választ még |. ma e kérdésrtnem adhatunk, mert ez alig' É lehetne kedvű»! A külföld példája még p elég jókor kiárándithat minket és egyszer talán kivételkén, mi is okolhatunk már a más kárán ! Nézzük csdk :r.i történik külföldön? Alig van nép, meylik oly csodálatra méltó és magasztos széji odaírna volna, mely annyi és oly solid tuiiománynyal bírni mint az angol (népikoláról nem szólunk — ezek tudvalevőleg! eléfgé elhanyagolják.) És mé­gis épen ez p. n^p az, mely a hagyományos:' képzési utmtdolgymnasiumaiban még leg­kevesebbet áltciztatott . . . Mindinkább kezdik másut [\ belátni, mily iszonyúan tévedtek, miön |em figyelve a neveléstan tapasztalás-igjízolja józan elveire, az isko­lákat tulságek mérvben tantárgyakkal el-4 árasztják. Irpét a mindig hangosabban nyilvánuló [knaslok a sok ujitgatás, a helyzet tarth^tlansága s óz ifjúságnak az iskolákban tijterhelése ellen . . . Magában: t Poroszorsz '-pfényre kezdenek jőni a s írimentálás keserű gyümölcsi Mindez s és tanulságos je lenségek elyekből még ideje korán rr , hog'y valamint a;

Next

/
Oldalképek
Tartalom