Váci Hirlap, 1895 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

Előfizetési árak : Egész évre ....................ö frt — kr Félévre................................3 frt — ki egyedévre .....................1 frt 50 kr EGYES SZÁM ÁRA 12 KR. ARSADALMI KÖZGAZDASAGI HETILAP. Szerkesztési iroda és kiadóhiiatal Felelős szerke-ztö és laptulajdonos: Di-. Kiss J Ó Z S E K VA(\ Mária- Terézia-) akpart. Dr. Kiss- féle ház. I. emelet. Ide küldendők a lap szellemi részét illető közle­mények, előfizetési pénzek, hirdetések és hirde­tési pénzek. Tiyilt-tér sora 30 kr. yegilleték minden beiktatásnál 30 kiizár. Bérmentetlen levelek nem fogadtatnad. Megjelenik minden vasárnapon reggel. Kapható a kiadóhivatalban. HIRDETÉSEK j-u-távn-^osazn. eszfcözöltetoaeir. Kéziratok vissza nem adatnak. Pengit trcincjiii 11a potestas, quae violenta nequit. J A tőke mozgalma 1894-ben. A közkereseti társaságot keletkezése az államban úgy. mint egts községek­ben, mindig két dologról Uz tanúságot. Először arról, hogy aj igyonosodás, a tőkegyűjtés emelkedő iráiyzatban van, igy az országnak, illetve a községnek gazdasági állapota virága), fellendülése fokozatos. De más oldalról apuűzonyitékát tyujtja annak is, hogy a Wllakozási szel­em eleven, működésében] aglis. E két szempontból itélre neg csupán i lefolyt év pénzügyi aljtoüsait, gazda­sági állapotainkat kedvezőfül és meg- lyugtaíóul kellene megismerő. Csakhogy e kettős mtzgaom irányza­tnak kritikai elbirálásátpin nég sok min­dent keit a latba dobni, ho*y alapos és gazságos kritikát gyakorolhassunk. Mindenekelőtt avval kell l.sztában len­ünk, hogy ezek a mozgalonba tett tő- k a polgári munka, fecd^ig és értelmi Mkezés fejlettségének szolgaltatják-e ál­ló gyümölcseit, vagy csak oly forrá­S) yl A A hét diorámája. — Hétnél több képben. — Spinoxustól. r.ombaton, a lapsz tüdőgim­.^szűkét csináltam. Neki indultam a ti zőlőknek. Persze csak tö’ utak ó kosdiak a havat már 1 Éppen a .gytam el, midőn a mban egy szán vá A Y rtön Czilik Pist if ában sok dr At 1 .Ogy en hadará­hogy i útból . . . az eszé parancsolta,-tem tehát ivas árokba •i a történen ciz másodperc jele, mire a a lábazathoz iri a abban a pillan; ssis gyepiüt nt és a szán a b; irdomba üt­*özve sebes iramodá t fordul. sokból bugyognak fel, melyek előterem­tését nem az értelmes hazafiui munka, hanem a szerencsés és csak egyesek ál­tal kihasznált állapotok munkálják meg. Mert ha azt tapasztaljuk, hogy nagy állami pénzműveletekre protegált bankok, vagy élelmes vállalkozók duzzadt tárcái- j ból indulnak meg az alapítási folyamatok, úgy ezek egészséges állapotokról nem­csak, hogy nem tanúskodnak, üdvöt és gyümölcsöző tevékenységet nemcsak, hogy ki nem fejtenek, hanem a közálla­potokra inkább nyomasztó és elszegényítő hatást gyakorolnak. Mert a nem verejtékes polgári munka árán egybegyült tőkék rendesen nem igen fogják a polgári vagvonosodás misszióiát gyarapítani, sőt a tőke ezen feladataitól egyenesen elvonatnak és beleöletnek a nagy bankok és nagy iparvállalatok po- zitióiba, hogy azok börzeszerü hatalmát a kisipar kárára és a mezőgazdaság meg­bénítására kiterjeszszék. Ha most azt az alapitási tevékenysé­get elemezzük, melynek képét a múlt év És valami négy öt vánkus, nagy duzzadt dunyha, meg egy száraz öregasszony, mintha csak a szél kavarta volna őket repültek szét a hómezőkön. Nagyot néztem, az öreg Cilik pedip el­kacagta magát. — No lássa tekintetes uram ! Ez a kosdi kúra. — Hát oszt mit gyógyitanak kigyelme- tek evvel! ? . . . — Megkövetem alásan úgy vagyunk vele, hogy mi a hizót csak akkor öljük le, mikor az első hó leesett. Nekünk a tor mindenünk . . . akkor él­vezzük ki magunkat . . . A sok zsíros eledeltől, a kinek gyengébb a gyomra a csömör hátába plántálja be magát. Mikor oszt se kenés se dagasztás nem használ, szánba tesszük a beteget, beépít­jük a dunnák közé és itt a bácskai domb aljában csinálunk egy tisztességes felfor­dulást, mely a legmakacsabb csömört is kiugrasztja az ember hátából. — Hm ! hát ez a procedura történt meg evvel a jó öregasszonynyal ? . . . — Igen is . . . lássa ez az én öreg anyósom, ki ötven esztendő óta, minden évben ezen az utón szabadul meg a disznó­ólé Tamás hetiben összeszedett csömörtől. Az öreg néni hálás tekintete, melylyel szeretett drága vején csüggött megpecsé­telte Czilik komám szavait. Én pedig el­gondoltam magamba, hogy nemcsak Vöris- hofenben laknak okos emberek, hanem Kosdon kik szinte megérdemlik, hogy rek­lámot csináljunk tudományuknak. •t« *•» * Vasárnap este a szállingózó hóban az örökké mókázó Péter bátyámmal sétálgat­tam a Deutsch-féle bolt előtt. A koromsötétben három fekete alak jött szemközt. Péter bátyám szokása ellenére nagyot köszönt. — Kik ezek ? ! — Hát nem ismered ? ezek a váci pomp fünebr emberei, — Hát Vácon ilyenek is vannak. Aztán kiket temetnek ezek,!! . . . — Amint jön. A múlt héten Ripp van Vinklét temették el ezek a jó emberek, holnap meg Szilvesztert temetik. — Utánuk vetettem aztán egy pillan­tást és a Kohn-féle kávéház fogyatékosán r í/.r tőkemozgalmában feltaláljuk, őszinte val­lomást kell tennünk, hogy ez a kép sem­miképen sem képe az egészséges kisipari és a józan mezőgazdaság; fejlődésnek, igy a valódi polgári élet izmosodásának. Az abban nyilatkozó irány tökéletesen egyoldalú és így nem gyakorolhat gyű-, mölcsöző hatást az általános gazdaságtan összes tényezőire. Mivel az egészséges fejlődés azt kí­vánja meg, hogy hatását egyenletesen éreztesse a gazdasági élet minden ágaiban. Midőn pedig szembeszökőleg előtérbe lép a mezőgazdaság válsága, midőn lép- ten-nyomon a kisipar pusztulásáról zeng a nóta, lehet-e akkor józanul az egész­séges fejlődésről még szót is emelnünk I Hogy tárgyilagosan itélkezkessünk ve­gyük mindenek előtt szemügyre a tőke mozgalmát az ország szivében, mint a hol a hitelszervezet az ipari és keres­kedelmi tevékenység oly kiemelkedő szék­pontja létezik, hogy az ország többi része alig-alig jöhet szóba mellette. A lefolyt évben Budapesten 31 uj rész-

Next

/
Oldalképek
Tartalom