Váczi Hirlap, 1889 (3. évfolyam, 1-77. szám)

1889-08-25 / 59. szám

* Szent István napja. Kedden ünnepeltük az első koronás király neve emlékét. Nemzeti ünnep, lobogó zászlókkal és ájtatos zsolozsmákkal! Széles e hazában, s ahol csak magyar van e világon, ünnep Szent István királynak, az első magyar ki­rálynak a napja. „Dicsőséges szent jobb kéz! Ez a zsolozsma hangzott az egyházakban, melyeknek szentje lett a nagy király. „Dicsőséges szent jobb kéz!“ énekelte a nemzet, melynek legdicsőbb neve, legfényesebb alakja volt és lesz Szent István ki­rály. Az idők vihara keresztül csapott ezer éven ezerszer a nemzet fölött. Járt itt dúló vész, ránk nehezült az Isten csapása nem egyszer. Pusztított bennünket pogány és keresztény, áskálódott elle­nünk saját vérünk, de se idegen hordák, se az áru­lók nem tudták aláásni azt a hatalmas épületet, melyet Szent István királyunk épitett. Magyaror­szág áll és él! Virul és fejlődik. Az ezredév végén, új ezernek kezdetén örömtől dobban a nemzet szive, mert új élet, új vér pezseg a nemzet ereiben s a harezok pusztitásai helyett a béke alkotásait látjuk lépten-nyomon. Ez első szent királyunk mü­ve. Ő volt a legjobb, a legbölcsebb, legnemesebb uralkodó. Éles szemei látták a jövendőt s ő a ma­gyar nemzet nagy épületét a kereszténységre ala­pította, mert tudta, hogy az európai nemzetek kö­zött elvész a magyar, ha megmarad Ázsiából ho­zott őspogány vallásában. És igaza volt! 0 a múlt­ból tanult s látta, hogy a szent kereszt vallása mikép döntötte meg a világbirói római császársá­got és hogy mint emelkedtek helyébé magasra a keresztény birodalmak. És igy támadt Pannónia bérczei között a négy folyam virágzó határán a keresztény Magyarország. így alakult meg az euró­pai áramlatok között a magyar nemzettest, örök időkre szóló vallási alapokra fektetve. A nemzet hálával adózott a nagy király emlékének. Az egy­ház méltán tette ünnepé Szent István király napját és az ország örömmel tartja meg a nemzeti ünnep­napot minden esztendőben. A budavári Szent Zsig- mond kápolnából Szent Istvánnak áldást hozó jobb kezét az ország főméltóságai ünnepi fénynyel, egy­házi pompával hordták körül azt a szent jobbott, melyet az idő megkímélt a nemzetnek örök bizta­tóul és örökös áldás gyanánt. Amig a szent a ki­rály kezét meg tudja őrizni a magyar, addig áldás lesz e nemzeten. Az áldó kéznek a hatása a nem­zeti fejlődésben meglátszik s az ezredév vége ne­künk hajnal, új rózsaszínben pírkadó hajnal, mely­nek egéről azt olvashatjuk le: „Magyarország van és lesz örökre!“ Lobogjon a nemzeti zászló, hangozzék fel a zsolozsma az égig! E nemzet ün­nepén meghallgatja a magyarok Istene imánkat, mikor azt mondjuk a költővel: „Isten áldd meg a magyart, a jó kedvvel, bőséggel!“ * Kiállítás. A pestpilis-soltkiskun-vármegyei és a kecskemét-vidéki gazdasági egyesületek által f. évi szeptember hó 21—24-dik napjain Buda­pesten, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szék­házában gyümölcs-, szőlő-, bor- és szesz kiál­lítás rendeztetik. Bejelentési ívvel szerkesztőségünk szívesen szolgál. * Áthelyezés. König Levin, irgalmas-rendi főgyógyszerész, csütörtökön Szakolczáról Váczra helyeztetett. Üdvözöljük a derék és humánus, va­lamint társadalmilag müveit főgyógyszerészt kö­rünkben, s kívánjuk neki, hogy otthonosan érezze magát köztünk. * A kir. Zeneakadémia igazgatósága a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztérium 26990/86. sz. rendelete alapján egy tankönyvül is használható s a magyar zene sajátságait is tárgyazó műre pályázatot hirdet. A nem sajátkezüleg irt s jeligés pályaművek az 1890. évi szeptember hó 30-ik napjának déli 12 órájáig a szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátva az orsz. m. kir. Zeneakadémia igazgatóságához (Budapest Andrássy-ut 67. sz.) küldendők. Elkésve érkezett pályaművek figye­lembe nem vétetnek. A pályaművek felett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium által szak­értőkből alakítandó pályabiróság fog dönteni. A pályadij 50 drb körmöczi arany. A pályanyertes mű kiadásának joga az orsz. m. kir. Zeneakadémia tulajdonába megy. * Halálozás. Kalentsik István jónevü váczi iparos, a váczi általános ipartársulat pénztárnoka tegnap (aug. 24-dikén) d. u. 2J/2 órakor rövid szen­vedés után meghalt. * Helyreigazítás. Lapunk augusztus 11-diki (57-dik) számában a Hírek rovatában Nagy Mó­zes esküvőjéről megjelent közleménybe hiba csú­szott: a vőlegény nem nazarénus, mint tévesen közöltük, honnan, amint újabban értesültünk uni­tárius vallásu. Dr. Csányi János felel ős szerkesztő és kiadó laptulajdonos. HIRDETÉSE K. Értesítés. Alulírott ezennel tudatom a n. é. közönséggel, hogy nagyobb kazán és gépjavítások miatt gőz- és kádfürdőm szeptember hó ÜO-ig zárva marad. Teljes tisztelettel Hónus Antal. gőzfürdő-tulajdonos. Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szt. István (Rókus) téren HFAKÁR-félc magtár mellett lévő telepemen száraz és kifogástalan jóméretfl TŰZIFÁMAT augusztus hó 4-től következő leszállított ár mellett áruba bocsájtom és pedig : I. oszt. tölgy hasábfa m. ölét 13 frt 40 krjával „ dorongfa cser hasábfa » dorongfa 20 a, n „ 14 „ ­„ 12 „ 20 dorongfa (cser s tölgy) „ 8 „ — hasábfa „ „ „ 9 „ — Szives megrendelések irodámban Fő-ut 156. sz. alatt, továbbá Blau Illiksa úrnál Fő-ut NT. sz. alatt és a fatelepen eszközölketök. Váczon, 1889. augusztus 1-én. Kiváló tisztelettel Rolieim Károly helyettese 4-io Biel József.-li-'|f-l-llll|iff|PiEk|MiMfiiiiiiiii!iiiiiiiiiniiiiiiiii;iinii!hiiii!iinii]iiiiiiiiii liiiiiiniiiiiiiiimi ...ininnmimiiiníni'iiimHiimiinirmiiiiiimiinnmiinimmiiiiiiiii.... inni..nninniii...niníimi]........nimmnnTiimniiini...nimm"!!!! :iiimíiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiiUiTTTÍTiíriiiiiiiiiiiiiiiii A V Á C Z I AZ 1889-90-IK TANÉVBEN HASZNÁLANDÓ TAN KÖNYVEK a legolcsóbb áron kaphatók: MAYER SÁNDOR KERESKEDÉSÉBEN VACZON, Kossuth-utcza (a posta épületében.) Ajánlom ezenkívül dúsan felszerelt W álló raktáromat. NÉVJEGYEK a leggyorsabban és Ízléses kiállításban készíttetnek könyvnyomdámban.-. ^.fKJL'llú'.l'.lllllll11111111111111111111'111111111111 mii in 11 nmnmi iiiiiiiiihiiiiui ni ni inininn Iliiíiííifi nininni nm É / Wd/iIIfiiífiir.1 VÁVÁV,*xy-',kíxixxTxxr xxrxxxrraixximxrrorx y.Tjí. í á ni ni iiiixitíihtiii xkhxi xx xxxtx i it x iitisiniiixiTimiirx nxiininnf ni»* * * »»»»»h»»a»ív »» »* .* r » * »»»»» »»»» »» * * -* ** ---■ ***** - »* ***** **» .«o, nm .Tu min uimunmmmn limmnmmiimimmmn' Vácz, 188!). Nyomatoll Mayer Sándor könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom