Petőfi gyüjtemény - B sorozat / 47-es doboz

I 4 Kedd-i Nemzedék V '• $- "v ' 1921 január 11. — (Bulgária és Jugoszlávia között megindul a vasúti forgalom.) Becsből jelentik: A szerb horvát- •szlovén királyság bécsi követsége jelenti: Minthogy Bulgária hozzájárulta szerb-horvát-szlovén tulajdon-, ba átment, de eddig visszatartott vasúti anyag kiadá- jSához. a két állam között ismét megindul a vasúti forgalom. i — (Konrád bajor herceg házassága Ilona !sza- fVojai hercegnővel.) Rómából jelentik: Konrád bajor therceg, Auguszta királyi hercegnő testvér- ‘öccse, szombaton házasságot kötött a szavojai hercegi család kastélyában Ilona szavojai her­cegnővel. Az ünnepségén jelen volt Viktor Emánuel király, Elena királyné, az anyaki­rályné, a savojai ház valamennyi tagja és lKonrád herceg családja és rokonsága. A pol- j [gári esküvőn Giolitti miniszterelnök vezette a' Jegyzőkönyvet, az anyakönyvvezető teendőit ipedig a szenátus egyik alelnöke végezte. Az egyházi szertartást Richelmy bíboros végezte. Konrád herceg Bajorországban fog letelepedni, — (Olaszország megkíméli a kisebb német ma- < gánvagyont.) Rómából jelentik: A hivatalos lap ren- J 'leletet közöl, amely szerint az olasz nemzet t b német kormány kívánságára és a német nem- j zet iránt érzett jóindulatból lemond a versail- i lesi szerződésben biztosított jogáról, amelynek \ alapján Olaszországban található kisebb né­met vagyonokat lefoglalhat. Az olasz kormány j »abban állapodott meg, hogy az 50.000 líránál 'kisebb német vagyont nem foglalja le. — (A gonosz tett átka.) Parisból jelentik: Pam Louis újabb cikket irt a Humanité-ba Ausztria érdekében. A világ lelkiismeretére appellál és 'kéri, hogy segítsen Ausztrián. Részletesen ki­fejti, amit csak Franciaországban nem akar­nak még most sem észrevenni, hogy Ausztria 'nyomorúságának oka a dunai államok felda­rabolása. — (Már csak száznegyvenegy kommunistaoör vár elintézésre.) A vörös uralom bukása óta össze­gen 17.721 bolsevista bűnügyben indult meg az eljárás. Ebből 17.221 ügyet teljesen befejeztek. 13.909 ügyben szüntették meg az eljárást és ■1933 esetben tették át az ügyet más hatósághoz. Az ügyészség 1379 ügyben adott vádindit- ványt, melynek folytán a bíróság 1026 bűnügy­ben hozott marasztaló, 92 bűnügyben pedig felmentő Ítéletei. Miután 120 esetben a tö f­,vényszék megszüntette az eljárást ezidöszerifyt inár csak 141 bűnügy vár elintézésre. A rendőr­ségen pedig még körülbelül 500 kommunista bűnügyben nyomoznak. A folyamatban volt bűnügyekben összesen 29.069 személy ellen tét tele feljelentést, a bíróság ebből mindössze 1265 vádlottat Ítélt el. Negyvenöt halálra Ítélt kö­zül. harminchetet kivégeztek. A kormányzó eddig négy halálraítéltnek kegyelmezett a többi kegyelmi kérése, — ktéerretbaik a népbiztosoké is — még elintézésre vár. A sza­badságvesztésre ítéltek közül még 745-en töltik a rájuk szabott büntetést, á többi részben már kiszabadult, részben pedig félbeszakította bün­tetését az igazságügyminíszter rendelkezésére. — (Gyászrovat.) Krompaszky Ede nyug. ezre­des január 8-áa rövid szenvedés után Budapesten el­hunyt. Temetése 11-én délután 3 órakor lesz a Kere- pesi-uti temető halottasházából. Álsómáíyásfalvi Mattyasovszky Mátyás báró ka­marás. nyug. „ájtábornagy, hosszas szenvedés után e bőnap 9-én Pozsonyban meghalt. Elhunytat kiterjedt előkelő rokonság, köztük Mattyasovszky Zoltán báró hnszárezredes édesatyját, Mattyasovszky György h. államtitkár, volt főkapitány unokabatyját gyászolja. Breslmayer Román volt nagyiparos, háztulajdo­nos szeretett felesége, Breslmayer Romáimé életének 63-ik évében hirtelen támadt tüdőgyulladásban el­hunyt. Temetése ] 1-én délután 3- órakor lesz a Kc- repesi-uíi temető halottasházáből. Nagyszámú előkelő rokonság gyásZolia. : í — (Lenin és a pénz.) Lenin tudvalévőén harag­szik a pénzre és az a becsvágya, hogy azokkal a legendás összegekkel, melyeket szétszór Szovjet- országában, végiegesen lejárassa és hirbehozza a váltópénzt. Mint olvassuk, a bolsevik! sajtó kiemeli, hogy ez nem könnyít feladat és csak fokozatosan vihető ki. A vasutasoknál és hivatalnokoknál kezdte mez Lenin a forradalmi újítást,, mert ők semmit sem termelnek. így nmeden csereeszköz, melyet munká­jukért adhatnának. A vasutasok fizetésül vasútjegyet kapnak, mellyel kenyeret, sót, húst vásárolhatnak azoktól, akik utazni akarnak. Á polgári uralom alatt, a vasutasokat egyszerűen bankjegyekkel fizetik. — Melyik a kényelmesebb rendszer? — („Magyarország talizmánja".) Magyarország talizmánja' elnevezéssel a VődőlIgák Szövetsége művészi érmet készíttetett. A belügyminiszter megengedte, hogy az érmeket 20 korona eladási árou a? ország egész .területén árusítják. * Magántanulóknak ajánljuk Bangó tanintézetet, VI, Andrássy-nt 20. Keresztény cég. Telefon: 130—11. x „Bélyegvilág“ a legjobb bélyeggyűjtő szak­újság. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. Jászai, Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6. x Olcsó cipőfelsőrész Hosvaynál, Molnár-utca 11. x Nyersbőröket, rókát, nyulat stb. legmagasabb árban veszek, Evetovics szűcs, Erzsébet-tér 8. I. ein. A pénzügyminiszter Bécsben Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter Valkó államtitkár és Paul Iván dr. pénzügyminiszteri titkár társaságában tegnap Bécsbe utazott. Uta­zásának célja az Osztrák-Magyar Bank likvi­dálásával kapcsolatos pénzügyi kérdések letár- gyalása. Érintkezésbe lép Gratz Gusztáv bécsi követtel is, aki a nyugatmagyarországi kérdés­ben folytat most „tárgyalásokat • T . t , 'l I I ! V 1 ' ' SZÍNHÁZ, művészet Szabolcsba Mihály kapta a Petőfí-Társaság nagydiját Csak hat tagsági helyet töltenek be ez évben a társaságban. — Az Uj Nemzedék tudósitójától. — Vasárnap délelőtt tartotta a Petőf-Tár sáság ez évben első felolvasó ülését az Akadémián. A termet zsúfolásig megtöltő közönség előtt Pékár Gyula elnök nyitotta meg a gyűlést. Hangoz­tatta. hogy egy fájdalmaktól terhes évtől bú­csúzva, mindnyájunk szivében visszhangot kell keltenie Petőfi ama költeményének, melyben a haldokló évet idézi fel; ,,Bucsu 1844-től“. Ne­künk is az elmúlt év csak fájdalmát, csak sebet és örökös ,.Nem“-et hozott, vájjon e „nem“ után kap-e éltető igent is a mái nemzedék? A' Petőfi- Társaság „nemzeti dogmája ez évben „is a Tcultur- ellenállás, az irodalmi irredenta lesz. A jövő év utolsó pillanata lesz 100 éves évfordulója Petőfi születésiének, addig is minden szívben ki kell gyújtani a Petőfí-kultuszt. bogy a magyarságnak ezt az egész világot beragyogó szellemét méltóan ünnepelhessük meg. Viharba tűnt . el. viharban jöjjön vissza, de akkor mar ne legyünk' megcson­kított föld, .hanem’ boldog, nagy...Magyarország! A lelkes elnöki megnyitó után .'Szá-pay, Gyula . főtitkár olvastatta fel jelentését, néhány nagy­lelkű adományról. Sopron városa 10.000. a kul­tuszminisztérium 3000, Rákosi Jenő, Jászai Mari, i Pékár Gyuláné, Szávay. Zoltánná 1000—1000 ko- ; rónát adományoztak a Társaságnak. Majd Sas'} Ede olvasott fel -verseiből, melyek közül a Min-f den balzsam arany vedre igaz költői alkotás, Zichy Géza gróf emlékeiből olvasott fel kedvesen és szellemesen, Lampérfh Géza öt irredenta verse nagy hatást ért el, valamint Szemére György novellája is. Végül a titkár mutatta be a Bu- lyovszky-pálvázat két díjnyertes, székely ballada- motívumokkal teleszőtt költeményét. A szerző, Ve ér Imre sok tapsot kapott. A felolvasó ülés után zárt gyűlés követke­zett, amelynek legfontosabb mozzanatai az 5000 koronás Petőfi nagy díj kiadása volt. A döntő bizottság tagjai Herczeg Ferenc, Ferenczy Zol­tán, Vójnovits Géza, Jakab Ödön és- Császár Ele­mér voltak, a jelentést Császár Elemér terjesz­tette elő. a Társaság egyhangúlag elfogadta. Esze­rint a nagydijat Szabolcsba Mihály, a jelenleg is megszállott területen tartózkodó papköltő kapta. •A Társaság ez évben hat tagsági helyet tölt be, tagajánlásokát március 1-ig fogad el s felolvasó üléseit minden hónap második yasümanján tartja. * (Környey Béla nyilatkozata.) Az Uj Nemzedék közölte Környey Bélának, az Operaház kitűnő művészének két, nyilatkozatát. Környey most igazgatósága kívánságára következő nyilatko­zat közlését kéri: „Az Uj Nemzedékben néhány nappal ezelőtt megjelent közléssel szemben az igazgatóság kívánságára kijelenteni, hogy a M. kir. Ope­raház igazgatóságának velem szemben köve­tett magatartását a nyilvánosság előtt bírálat tárgyává tenni nem óhajtom. Az igazgatóság ős köztem ez, ügyből kifolyólag felmerült dif­ferenciák ezzel elintéződtek.” Az elnéző művész és igazgatósága között ezek szerint elsimultak az ellentétek, ami azon­ban nem befolyásolhatja az operai viszonyok­ról és a színház színvonalának rohamos sülye- cléséről kialakult véleményünket, * (Hangverseny.) Dohnányi Ernő szombati Beetlioven-esfjét- ritka művészi eseménnyé avatta a Diabelli- variációk nagyvonalú m égj átsz.4sa. Ugyan Dohnányi elmélyedése a virtuóz-részek csillogásának olykor fátyolt borított, mégis sehol sem nyílott' oly gazdag alkalom a nagy művész tüneményes pianista-képes,ségei megcsodálására, mint ebben az Örökszép monstre-szerzeménybeü. Beethoven egy-egy fiatalkori szonátája vezette, il­letőleg zárta be a műsort. — Kovach Margit teg­nap a Zeneakadémiában dal-matinét -tartott. Kel­lemesen csengő hangja pompásan érvényesült, az előadott' számokban. Zongorán Innocent .Máté ki­sérte "hangjegy nélkül, simulekoiiyán,. biztos íz­léssel. — A Katolikus leányok országos szövetsége vasárnap este a Katolikus Kör termében hang­versenyt rendezett. A változatos miisor keretében Somló Sári mint-szavaló és szerző aratott tapso­kat, Szappanos Gerő ügyesen tárogatózott, Toronyi Gyula és K. Wakatsch Margit- magyar dalokkal,- Kát z Endre hatásos . hegedű játékával,: Szotyori Nagy Jolán pedig finom, Ízlésesen előadott' ' zon­gora-számokkal fokozta az est'sikerét. A hangver­seny .fénypontja Haris-Ysaye ' Carry éneke ' volt/ aki atyjára, a nagy belga hegedűsre ' emlékeztető művészi átérzéssel - adott elő pár német..és francia" dalt. * (Monstre dalosünnep a „Hádröa“ javára.)' A ] Magyar Dalosszövetség vasárnap délután /nagyszabású hangversenyt rendezett a íViga- /dóban a Hadiözvegyek, rokkantak és hadiár­vák nemaéti szövetsége javára. Az 500 tágból álló, hatalmas énekkar szebbnél-szebb magyar .szerzeményeket adott elő, zajos tapsokat váltva :ki a nagytermet- zsúfolásig megtöltő előkelő közönségből. A hangversenyt végighallgatta Horthy Miklós kormányzó is és Müller Károly karnagynak, valamint az énekszámok közt sze­replő Antalify László félkezü zongoraművész­nek a legteljesebb elismerését fejezte ki. Ai szépen sikerült hangverseny jelentékeny ősz- szeget juttatott a hádiárvák és; özvegyek se­gélyezésének nemes céljára. * (Dalest.) O. Korítsánszky Rózsi már tavalyi; bemutatkozásával helyet viyott ki magának* komolyan számbavehető énekesnőink sorában,1 Lágy, színes hangja, tiszta, természetes szöveg- kiejtése, átérzett finom előadása tegnap is szép' sikert szerzett számára. A termet zsúfolásig megtöltő közönség a változatos műsor1 (Beethoven, Schubert, Wagner, Strauss, Sebre-; eher, Goldmark) minden számát, s különösen! a befejezőképen előadott Kaesóh, Bródy és Dienzl dalokat tapssal jutalmazta.. Ráadás ia- volt bőven. (Sp.) • ’ ; j! * (Wildgans — a Burgszinház Igazgatója.) Bécs­itől jelentik: Wildgans Antalt, a kiváló költőt fogják kinevezni a Burg-szinbáz igazgatójává'« Heine Albert eddigi igazgató niint színész éa rendező tovább is megmarad a színháznál. Aj * (Az Offenbach ötvenedik előadása.) Tíz nap­pal előre eladott táblás, házak mellett, állandó1 t ünneplések között, jövő csütörtökön, e . hónap 13-án ünnepli ,a színház az Offenbach ötvené/ dik előadását. Az a- páratlan érdeklődés, amely a darabot kiséri, azt a reményt kelti, hogy > a? jubileumok -egész sora következik. Jövő vaääi’- nap délután fél 3 órakor, mérsékelt helyárraji a János vitéz kerül színre.' • / * (Hatszor tűzte ki az. igazgatóság) a „ Peetí Gjyntet a Magyar Színház jövő heti játékrend- jére, melynek minden előadására elővételben' kel el, az: összes jegy. Szombaton, e hónap, I5-én P. Márkus Emilia felléptével a Névtelent asszony, jövő vasárnap délután pedig Góthék* kai 2( órakor rendes helyárral a Fedorát adják,' ,f * (Á George Bandin eleven sikere), amelyet teli és lelkes házak sorozata fejez ki, p, művészi korok élénk megbeszélésének tárgya. A Belvá­rosi Színház előadása Moliere remekének igazi! feltámadása, abban a formában, amelyben ere­detileg szilire került: balett, zene és, táncok: színes keretében. Csütörtök este és vasárnap délután a Lányom, Földes Imre kitűnő Vigjá­téka kerül színre. ... (ij *. („A buta ember“, Színes Béla háromieivoná- sos vigjátéka) a Belvárosi Színház legközelebbi uj dpnságu, 17-én, hétfőn kerül bemutatásra. A’> fiatal és népszerű. humoristának, -kinek' kisebb munkáival színpadon is jelentős sikerei vol­tak már, ez az első egész estét betöltő darabjait A vígjáték főszerepeit: Ilosvay. Rózsi, Titkos Ilona, K. Harmos Ilona, Z. Molnár, Pethea, Bánócsy, Bérezy és SzegJieő játsszák. * (A Revü-Szinházban a jövő héten is) -mindéit este a nagysikerű Szilvesztert játsszák, a be­mutató kitűnő szereposztásában. Jövő . vasár-- nap délután a Nebántsvirág kerül színre Honthy Hannával a 'címszerepben, fél 3 órai kezdettel, mérsékelt betyárral/ * (Az Andrássy-utl Színház bemutatója.) Ked­den, január 11-én kerül bemutatásra az An- drássy-nti Színház gazdag és változatos uj mü-i sora. Négy, darab és - két tréfa, kerül szirireni Bónyi Adorján, finom és hatásos egyíelvoná-b Rosa, a Testvérek, Nagy Endre groteszk vig­játéka a Férjem Pakson van,, Uray Dezső Szakítsunk cimü és Bus Fekete László Szana­tórium eimii bohózatai, továbbá Zágon István és Kabos Gyula tréfái, azonkívül nagyon sike­rült magánszámok, melyeket Kökény Ilona, Ürmössy Anikó, Borosa Géza és Babrik János’ adnak elő. akikhez mint külön érdekesség csat- i lakozik Nádor Jenő, a Király-szinház mű­vésze. , • • ,j *-(Az Offenbach jegyei.) Az Offenbach előadá­sok iránt oly rendkívüli az érdeklődés, hogy az e hétre szóló összes jesrvék elővételben elkeltek. ,A pénztár ennélfogva tegnaptól kezdve' jövő bét ; vasárnapjáig, e hónap 23-ig bezárólag, szóló jegye-; -kc-t árusítja. 1 . * (A Vígszínházban) a Hattyú e heti előadásaira ? minden jegy elkelt. Most- már a január 18—25-iki 'előadásokra árusítják a 'jegyeket. Szombat este, megismétlik a Loute-ot. Szombat délután, gyermek- előadásul a „Maszatős Pali“ körül - színre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom