1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Felsőház - A Felsőház tagjainak életrajzi adatai - A törvényhatóságok által választott felsőházi tagok - Dr. Tarányi Ferenc

509­ügyi és üzemi bizottságban foglal helyet és főleg közoktatásügyi és szociális kérdésekkel foglalkozik. Tagja Fejér vármegye törvény­hatósági bizottságának is. Elnöke a Budapesti Vízművek üzemi választmányának. Igazgatósági tagja a Körös-Tisza-Marosi Ármen­tesítő és Belvízszabályozó Társulatnak. 1909-ben mozgalmat indított az Ipoly szabályozására, ami azonban a háború következtében abba­mairadt. A világháborúban 1914 novemberében szenvedett autóbal­eset következtében hónapokon keresztül súlyos beteg volt és utána 1918 áprilisáig helyi szolgálatot teljesített. Résztvett a hadbavonult katonákat segélyező Katolikus Karitász alapításában és vezetésében s a Hadigondozó Hivatalnak megszüntetéséig ingyenes jogi tanács­adója volt. 1919-ben kezdeményezte Budapesten a római katolikus, egyházközségek szervezését. Még a kommunizmus alatt megalapí­totta a belvárosban az első egyházközséget, annak első ügyvezető alelnöke volt és ma is társelnöke. Résztvett a Keresztény Nemzeti Liga alapításában, amelynek belvárosi osztályelnöke és országos választmányának tagja. A fővárosban 1901 óta folytat társadalmi tevé­kenységet. Az Egyetemi Hallgatók Szent Vince Egyesületének ügy­vezető titkára volt. A Budapesti Szent Vince Egyesület helyi ügyvezető tanácsának és Budapest-József városi Kisdedóvó Egyesületnek, amelyet tíz éven át vezetett, ma is örökös tiszteletbeli alelnöke. Résztvesz a Szent Imre Kör, a Szent Imre Főiskolai Internátus-Egyesület, a Szent Imre Szenátus és Középponti Katolikus Kör vezetésében, mint ezeknek igazgatósági tagja. Az Actio Catholica országos tanácsának és a Kato­likus Népszövetség kormányzótanácsának tagja. Belvárosi elnöke a Ke­resztény Községi Pártnak. A főváros törvényhatósági bizottsága küldötte be a felsőházba, ahol több törvényjavaslatnak előadója volt. Az 1931. évi képviselőválasztások során a budapesti déli választó­kerület részéről tagja lett az országgyűlés képviselőházának is, de mandátumáról lemondott és felsőházi tagságát tairtotta meg, amelyre már másodízben választotta meg Budapest székesfőváros törvény­Dr Tarányi Ferenc (Zala vármegye) 1878-ban született a zalamegyei Puszta­szentlászlón. Római katolikus, nős, nagybirtokos, nyugalmazott főispán. A középiskolát a buda­pesti kegyesrendi gimnáziumban és a Ferenc József-nevelőintézetben végezte, a jogot a bécsi, lipcsei, genfi és budapesti egyetemen hallgatta és az utóbbin avatták az államtudományok dok­torává. Elvégezte a magyaróvári gazdasági aka­démiát is. A Deák Ferenc nevét viselő hitbizo­mányi birtokán gazdálkodik és élénk részt vesz Zala vármegye közéletében. 1914-ben bevonult és Przemysl elestével hadifogságba került, ahonnan 1918-ban szökés útján szabadult. Itthon hatósága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom