1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Felsőház - A Felsőház tagjainak életrajzi adatai - Az örökösjogú főrendi családok képviselői - Báró Inkey Pál - Gróf Jankovich-Bésán József

451 Báró Inkey Pál 1876^ban született Iharosberényben. Római katolikus, nős, földbirtokos. A budapesti tudo­mányegyetemen jogtudományi államvizsgát tett, azután a magyaróvári Gazdasági Akadémiára iratkozott be. Tanulmányainak befejeztével bir­tokára ment gazdálkodni és az ország egyik leg­régibb tógazdaságát vezeti. A tejgazdaság kér­dését is behatóan tanulmányozta. Hosszú éveken át elnöke volt az Országos Halászati Egyesület­nek, alelnöke az OMGE tejgazdasági bizottságá­nak. Mint Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, élénk részt vesz a megye életében. A háború előtt tagja volt a fő­rendiháznak,, de inkább csak gazdasági kérdések érdekelték. 'Szakkér­désekben széleskörű publicisztikai tevékenységet folytatott, tejgazda­sági kérdésekről számos cikke jelent meg a fővárosi ilapokban és a Köztelekben. Társelnöke a Molnárok Szövetségének, tagja az OMGE­nek, a Halászati Egyesületnek s az Országos Erdészeti Egyesületnek, amelynek hosszú ideig szintén alelnöke volt. Az 1931. évi általános választáson a csurgói kerület küldötte be a képviselőházba párton­kívüli programmal, nagy szótöbbséggel, de 1935-ben kisebbségben maradt. 1939-ben gróf Zelanka-Zelenski Róbert halála után hívták be a felsőházba, mint az örökös jogú főrendi családok részéről meg­választott póttagot. Gróf Jankovich-Bésán József 1896-ban született Gesztiben. Somogy vár_ megyében. Római katolikus, nős, nagybirtokos. Középiskolai tanulmányait részben a bécsi Theresianumban, részben Magyarországon vé­gezte és 1914 őszén a hallei egyetem hallgatója lett. 1915 februárjában bevonult a volt 7. közös huszárezredhez és az összeomlásig teljesített szolgálatot. 1918 májusában megsebesült és a forradalom kitörésekor leszerelt. A bolseviz­mus idején Jugoszláviában tartózkodott. A kommün bukása után hosszabb ideig a nemzeti hadseregben telje­sített szolgálatot, majd visszavonult birtokaira gazdálkodni. Somogy vármegye életében tekintélyes szerepet tölt be és a gazdasági egye­sületek életében is tevékenykedik, de az ország politikai élettől sokáig távoltartotta magát. Az örökösjogú főrendi családoík válasz­tották meg és gróf S'zapáry Frigyes halála után, 1935 májusában került be a felsőházba. Több gazdasági és társadalmi egyesületben visel vezető tisztséget. 29'

Next

/
Oldalképek
Tartalom