1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Képviselőház - Az Országgyűlési képviselők életrajzi adatai - Jurcsek Béla

215 terni hallgatók egyesületi mozgalmaiban s egyik vezetője volt a húszas évek egyetemi ifjúságának. 1920-ban a székely egyetemi hall­gatók egyesületének elnöke, az Erdélyi Férfiak Egyesületének pedig választmányi tagja, majd rövid ideig ügyvezető elnöke volt. Részt­vett a Magyar Nemzetpolitikai Társaság megalapításában, melynek jelenleg is elnöke. Az ügyvédi diploma megszerzése után tovább foly­tatta különféle társadalmi egyesületekben, főleg a Nemzetpolitikai Társaságban tevékeny működését, sok előadást tartott és szaklapok­ban főleg földbirtokpolitikai és szociális kérdésekről számos cikket írt. Széleskörű társadalmi és egyesületi működése révén, mint alel­nök és választmányi tag, igen sok társadalmi egyesületben visel vezető tisztséget. A Nemzeti Közművelődési Alapítvány jogtaná­csosa. Az aktív politikai életbe a mostani választáson kapcsolódott be, A devecseri kerület négy ellenjelölttel szemben több ezer szótöbb­séggel választotta meg. Jurcsek Béla (Sárbogárd, Magyar Élet Pártja) 1893-ban született Tiszatarjánban, Borsod vármegyében. Római katolikus, nős, földbirtokos. A középiskoláit Nagykárolyban, a gazdasági akadémiát Debrecenben végezte s több ízben járt külföldön mezőgazdasági tanulmányúton. Német­országban alkalmaztatást is vállalt. 1914-ben átvette családi birtokának késelését. Fejér vár­megye törvényhatóságának 1916 óta megszakítás nélkül tagja s résztvesz a megye minden gazda­sági és társadalmi megmozdulásában. A háború után több ízben járt Németországban, Ausztriában és Olaszországban politikai tanulmányúton. Elnöke a Revíziós Liga sárbogárdi csoportjá­nak, amelyet ő alakított meg, továbbá a Társadalmi Egyesületek Szö­vetsége helyi csoportjának is. Az 1935-ös választáson a Nemzeti Egy­ség Pártja programjával a sárbogárdi kerület küldte be a képviselő­házba. Már korábban kivette részét a párt vidéki szervezkedési moz­galmaiban s elnöke volt a párt sárbogárdi kerületi szervezetének. Az elmúlt ciklusban főként mezőgazdasági és szociálpolitikai kérdések­ben szólalt fel, nagy figyelmet keltettek különösen a földbirtokpolitikai kérdésekben elhangzott felszólalásai. Jelentős szerepet vitt a párt életé­ben. Tagja volt a pártban a zsidókérdés tanulmányozására kiküldött külön bizottságának, a második zsidótörvény tárgyalásakor pedig a törvényhozás két háza között felmerült ellentétek kiküszöbölésére alakult egyesített bizottságnak is. A sárbogárdi kerület most másod­ízben választotta meg képviselőjévé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom