1931-1935. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési Almanach 1931–36. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Bp. 1931.

A képviselőház összetétele - Az országgyűlési képviselők életrajzi adatai - Buday Dezső - Büchler József

110 Buday Dezső (Budapest III, keresztény gazdasági párt) 1868-ban született Aradon. Református, nős, kormányfőtanácsos, mérnök. Főiskolai tanulmányait a budapesti Műegyetemen vé­gezte. 1889-ben szerezte meg a mérnöki okle­velet. Mint mérnök főként vízszabályozási kérdésekkel foglalkozott, mint ármentesítő és belvízmérnök 1890-től 1910-ig a Tisza szabá­lyozásánál, 1910-től pedig a Duna szabályozá­sánál dolgozott. A Tisza szabályozása idején Torontál vármegye törvényhatósági bizottsá­gának tagja volt s a Nagy becskereken s Sze­geden megjelenő lapokban élénk publicisztikai működést fejtett ki. Számos cikke jelent meg a Vízügyi Közlönyben és a Mérnök és Épí­tész-Egyesület kiadványában az ármentesítés kérdéseiről, a partbiz­tosításról és a védgátzsilipekről. A kommün bukása óta tagja a fő­város törvényhatósági bizottságának, amelynek életében tekintélyes szerepet játszik. A keresztény községi párt vezérkarához tartozik. A Budapesti Székesfővárosi Közlekedésügyi Részvénytársaság átvéte­lénél jelentős szerepe volt s nagy érdemeket szerzett a villamos köz­úti vasutak átszervezése és modern alapokra fektetése terén. A vál­lalatnál viselt igazgatósági tagságról lemondott, amikor a főváros törvényhatósági tanácsának tagja, a közlekedésügyi bizottságnak pe­dig alelnöke lett. A második nemzetgyűlés idején Ernszt Sándor lemodása után mint pótképviselő kapott a főváros déli kerületében mandátumot. Az első országgyűlésben is Budapest déli kerületének egyik képviselője volt, s főként a bizottságokban fejtett ki értékes munkásságot. Helyettes elnöke a közigazgatási bizottságnak, tagja a pénzügyi bizottságnak és a kivándorlási tanácsnak. Büchler József (Budapest I, szociáldemokrata párt) 1886-ban született Borsodnádasdon, nős, izraelita, párttitkár. Édesapja magántisztviselő volt. A gimnázium négy osztályának elvég­zése után a nyomdászmesterséget tanulta Miskolcon, majd a munkásmozgalomba kap­csolódott. 1906-ban került a fővárosba, s 1920-ig mint a betegsegélyző pénztár titkára működött. Az emigrációból 1922-ben jött haza, s azóta mint párttitkár irányító szerepet visz a munkásmozgalomban. A főváros törvény­hatósági bizottságának 1925, a törvényható­sági tanácsnak 1930 óta tagja, s ezidőszerint vezetője a szociál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom