1931-1935. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési Almanach 1931–36. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Bp. 1931.

A képviselőház összetétele - Az országgyűlési képviselők életrajzi adatai - Dr. Csák Károly

111 demokrata párt községi frakciójának. Ügyszólván Nyugat-Európa minden államában megfordult s behatóan tanulmányozta a községi igazgatást. Hosszú ideig elnöke volt a Magántisztviselők Szövetsé­gének, melynek alapításában is résztvett. Egyideig a Magánalkal­mazott című lapot szerkesztette s több politikai dolgozat is jelent meg tollából. (Közalkalmazott vagy közalkalmazott 1917, A köz­ségi politikáról 1930.) 1925-ben a fővárosi közmunkák tanácsának is tagja lett. Elsőízben tagja az országgyűlésnek. Budapest l. kerü­letében jött be a szociáldemokrata párt listáján, s a képviselőház­ban főként a községi igazgatás és általában a községi politika kér­déseivel kíván foglalkozni. Tagja az állandó összeférhetlenségi és a közigazgatási bizottságnak. Dr Csák Károly (Alsólendva, egységespárt) 1869-ben született Toponáron, Somogy me­gyében. Római katolikus, nős, ügyvéd, Zala vármegye nyugalmazott tisztifőügyésze. A bu­dapesti tudományegyetemen szerezte meg a jogi és államtudományi doktori diplomát s 1892-ben, mint aljegyző Zala vármegye szolgá­latába lépett. 1900-ban a vármegye tisztifő­ügyésze lett. 1906-iban, amikor az alsólendvai kerület elsőízben választotta meg országgyűlési képviselővé, nyugalomba ment. Vármegyéje közéletében és társadalmi életében régóta élénk működést fejt ki, tevékenyen résztvesz minden jelentősebb társa­dalmi, politikai és gazdasági mozgalomban. 1898-tól 1910-ig a Zala­vármegye című politikai lap szerkesztője is volt, s mint országgyű­lési képviselő, a fővárosi napilapokban is élénk publicisztikai mű­ködést fejtett ki. örökös tagja Zala vármegye törvényhatósági bi­zottságának, tagja Zalaegerszeg képviselőtestületének. Választmányi tagja a zalaegerszegi ügyvédi kamarának. A múlt ciklusban a Ház egyik igen tevékeny tagja volt. Főként közigazgatási és szociális problémákkal foglalkozott, beszédeit minden oldalon elis­meréssel fogadták. A közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvény­javaslatnak ő volt az előadója s nagy szerepe volt a törvény előké­szítő munkálataiban is. Az utolsó évek úgy gazdasági, mint jogi szempontból egyik legkiemelkedőbb törvényalkotásának, a kartel­törvénynek előadói tisztét is ő töltötte be, s nagy elismerést keltett alapos felkészültségre valló előadói beszédével. A kormányzó érdemei elismeréséül 1929-<ben kormányfőtanácsossá nevezte ki. Régi kerü­lete választotta meg újból, most független kisgazdapárti jelölttel szemben. Tagja az igazságügyi bizottságnak, a közigazgatási és a mentelmi bizottságnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom