1927–1931. évi országgyűlés Szemerjai Dr. Deák Imre, szerk.: Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932. (Dr. Deák–féle) Budapest, 1927.

A képviselőház tagjai - Walko Lajos dr.

érdemeiért a Falu Szövetség ki is tüntette. A vidéki sajtónak is szorgalmas munkatársa s ugy magyar, mint német nyelvű cikkeivel igyekezett a németajkú lakosságot magyarérzésüvé tenni. 1924-ben vonult nyugalomba. Mint pártokon kivüli jelöl­tet tette képviselővé 1926 decemberben mosonszentjánosi kerület. WALKO LAJOS DR. Régi szepesi család sarja. Budapesten születelt 1880 októ ber 30-án. Budapesten az ág. ev. főgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, itt hallgatott jogot, valamint a leip­zigi és berlini egyetemeken. Külföldi tanulmányútjáról haza­jővén, jog- és államtudományi doktorátust tett. 1902 augusztus­ban mint a Leszámitoló- és Pénzváltó Bank Utkára kezdte meg közéleti tevékenységét s itt a bankban nemsokára cégvezető lett. Rendkívüli szorgalma tanúbizonysága, hogy ügyvédi okleve­let is szerzett. 1911-ben a pénzügyminisztériumba titkárrá neveztetett ki, ahol rendkívül gyorsan haladt, osztálytanácsos, 2 óv múlva miniszteri tanácsos s 1919 szeptemberben állam­titkár lett. A legnehezebb ügyek előadója volt s értékes, nagy képességeivel felebbvalói jóakaratát mindig elnyerte. 1921 januárban felmentették hivatalától, képességeit azonban ér­vényre kellett juttatni s nemsokára a külügyminisztériumhoz nevezték ki rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterré. E minőségében sokszor tárgyalt Parisban, Londonban, Rómá­ban az államadósságok rendezése tárgyában. Hegedűs Lóránt lemondása után 1921 szeptember 27-től államtitkári minőségben ő vezette a pénzügyminisztérium ügyeit s a rendkívül nehéz feladatot teljes sikerrel végezte 1921 december 3-ig, amikor Kállay Tibor pénzügyminiszterré neveztetvén ki, egyideig visz­szavonult. A rekonstruált Bethlen kabinetben 1922 június 16-án átvette a kereskedelemügyi tárca vezetését s 1926 októ­ber 10-ig állott ennek a minisztériumnak az élén. Igen sok kereskedelmi szerződés megkötésén Kívül, a nemzetközi keres­kedelmi statisztika létesítése, a védjegytörvény módosítása, a mérnöki rendtartás megalkotása, az éjjeli munka rendszabályo­zása munkásságának fő eredményei. Lers Vilmos br halála után 1922 március 27-én lett a bajai kerület képvi<e ője s ez a kerü­let választotta meg az 1926 decemberi választásokon is. A kül­ügyminisztériumot Scito*szky Tibor lemondása óta (1925 márc.) 351

Next

/
Oldalképek
Tartalom