1927–1931. évi országgyűlés Szemerjai Dr. Deák Imre, szerk.: Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932. (Dr. Deák–féle) Budapest, 1927.

Országgyülési pótképviselők - I. Budapest - A) Budai kerület - Szociáldemokrata Párt - Büchler József - Pásztor Imre

KADNÁR KÁROLY. Sopronban 1864-ben született. Szülővárosában végezte középiskoláit s mint forgalmi gyakornok lépett 1886-ban a Déli vaspályatársaság szolgálatába. Tizenkilenc esztendőt töltött a vonalon, úgyszólván a vasút egész hálózatát személyes tapasz­talataival ismerte meg. 1905-ben került a budapesti üzletigazga­tósághoz, hol hamarosan felügyelő, alosztályvezető, majd a fő­osztály főnökhelyettese lett. Erdemeiért megkapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét is. Mint igazgatóhelyettes vonult nyugalomba s azóta a budai társadalmi életben szerepel. Mint az egységespárt hi-e lett 1926 decemberi képviselőválasztáso­kon a budai kerület pótképviselője. SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT: BÜCHLER JÓZSEF. 1886-ban, Borsod-Nádasdon született. Négy középiskolát végzett Miskolcon s azután nyomdászinas Jett. Hosszú ideig dolgozott külföldön. Telve tapasztalatokkal lett egy salgótarjáni gyár tisztviselője és itt 1906-ban ő szervezte meg az első ma­gyarországi tísztviselősztrájkot. Nem maradhatott vidéken, Buda­pesten az Általános Munkásbetegsegélyző Pénztár szolgálatába lépett 1918 októbertől 1920-ig a Szociáldemokrata Párt titkára volt, ekkor külföldre menekült s két évig élt Wienben és Po­zsonyban. 1922 január havában tért vissza újra, titkára lett a pártnak s maradt is 1927 január haváig. Tagja jelenleg a fővá­rosi közmunkatanácsnak és a budapesti törvényhatósági bizott­ság szociáldemokrata csoportjának titkárja. 1926 decemberben a budai kerület szociáldemokrata listáján pótképviselő lett. PÁSZTOR IMRE. Született Micskén (Biharm.) 1880 december 22-én. Négy középiskolát végzett Nagyváradon, mely után Budapesten a lakatosmesterséget tanulta. Katonai szolgálata letöltése után 1905-ben külföldre ment és az Amerikai Egyesült Államokban 29* 451

Next

/
Oldalképek
Tartalom