1922–1926. évi nemzetgyűlés Baján Gyula, szerk.: Parlamenti almanach 1922–1927. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Budapest, 1922.

VII. A kormány és a nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - Haller István

260 mányban a Huszár Károly által javasolt propaganda­minisztérium vezetését vállalta el. A minisztériumot nem szervezte meg, mert csak átmeneti alkulásnak tekintette. Működését a román cenzúra egyébként is lehetetlenné tette, mert egye len egy nyomtatványát sem engedé­lyezte, főképpen azért, mert az irredentizmust szolgáló alakulatnak tekintette hivatalát. Mindössze személyes agitációval fejtethetett ki propagandát a nemzeti, szoci­ális és keresztény eszmék érdekében. Az entente két ízben igyekezett különféle befolyás hatása alatt a Fried­rich-kormányí eltávolítani. Az első alkalommal József főherceg lemondása után, másodízben pedig a Clark­féle tárgyalások idején. A bemondott indokolás az volí, hogy a Friedrich-kormány nem támaszkodik az ország többségének szimpátiájára, hanem gyökértelen, önkényes és erőszakos alakulás. Haller Is.ván mindkét alkalom­mal olyan tömegeket mozgatott meg és memorandu­mokkal, deputációkkal és sürgönyökkel úgy elárasztotta az ententemissziókat, hogy kénytelenek voltak állás­pontjukat elsőízben teljesen feladni, Clark idejében pedig koncedálni, hogy a nemzet többsége kétségtelenül keresztény szellemű kormányzatot akar és ezért a kon­centrációs kabinetben az új irányzatot illeti a vezetés. Ennek értelmében Huszár Károly lett a miniszterelnök és kabinetjében Haller István a vallás- és közoktatás­ügyi miniszteri tárcát vállalta. Mint miniszter mindenek előtt egyszerűsítette a minisztérium ügyvitelét. Be­nyújtotta és keresztülvitte a numerus claususról szóló törvényjavaslatot, valamint a közgazdasági egyetemről szóló törvényt. Felemelte a tanítóképzést négyről hat évre. Kiadta az új középiskolai rendtartási s a közép­iskolai felvételi vizsgákról szóló rendeletet. Utódjára hagyta teljesen készen az iskolalátogatási kötelezettség szigorításáról, valamint a testnevelésről szóló javaslatot, amelyekből azóta törvény lett. Mint pártember nagy munkát fejtett ki az 1920-ik évi januári és júniusi választások idején, amelynek eredményeképpen a párt programmjával 86 képviselőt választottak meg. Elnöke volt gróf Teleki Pál kilépése után a Keresztény Nem­zeti Egyesülés pártjának gróf Andrássy Gyu'a belépé­séig és újra elnökké választották Andrássynak az októ­beri király-események miatt a pártból történt kilépése után. A választójogi javaslat tárgyalása alatt szembe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom