1922–1926. évi nemzetgyűlés Lengyel László, Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyűlési Almanach 1922–1927. Budapest, 1922.

A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - Hegedüs György dr. - Hegyeshalmy Lajos dr.

80 rület egységespárti programmal 744 abszolút szótöbbséggel juttatta mandátumhoz dr. Szentimrey Ákos, a kerület régi nemzetgyűlési képviselője, egységespárti és dr. Jeszenszky Géza Andrássy—Friedrich-párti jelöltekkel szemben. Hegedűs György dr. (Letonyei kerület.) 188")-ban született Nagykanizsa]]. Középiskoláit Nagy­kanizsán, a piaristák gimnáziumában végezte. Egyetemi ta­nulmányait a budapesti egyetemen folytatta, ahol jog- és államtudományi doktori diplomát szerzett s rövid ideig a Magyarország szerkesztőségének volt tagja. Budapesten kapta 1913-ban az ügyvédi oklevelet. Nagykanizsán ügyvédi praxist folytat. A Nagykanizsán megjelenő Zalai Közlöny cimii napilapnak főszerkesztője. A világháborúban többször súlyo­san megsebesült, több kitüntetést kapott; a lapok többször megemlékeztek harctéri magatartásáról. A proletárdiktatúra alatt kétszer letartóztatták, mert ellenforradalmas szervez­kedésben vett részt. Amikor Budapestre akarták hozni, a Nagykanizsán összegyűlt kisgazdák a fogházból kiszabadí­tották s igy Jugoszláviába menekülhetett. A szegedi kor­mány kinevezte Nagykanizsa és a kanizsai járásra telj­hatalmú kormánybiztosnak. A zalamegyei kisgazdapártot már a forradalom alatt tevékenyen szervezte. A letenyei választókerület a kisgazdapárt programmjával küldte az első nemzetgyűlésbe. A kisgazdapártból azonban nemsokára —1921 májusban — kilépett, mert szerinte a párt a gazdasági kérdé­sekben lanyha, a keresztény kérdésben pedig liberális maga­tartást tanúsított. Erősen szélsőséges^ irányú felszólalásai, amelyeket a keresztény irányzat érvényesítése és az ÉME védelmében mondott gyakran vihart keltettek. Az ÉME egyik elnöke. A mostani választások alkalmával kormány­támogató vártonkivüli programmal a letenyei kerületben lépett fel, ahol Terbócz Imre egységes párti jelölttel szem­ben erős küzdelem után 158 (1705—1547) szótöbbséggel meg­választották. Hegyesliíihiiy Lajos dr. (Győr, I. kerület.) Budapesten született 1802-ben. Középiskolai tanulmá­nyait a budapesti mintaginmáziumban, főiskolai tanulmá­nyait a budapesti tudományegyetemen végezte. Az állam­tudományok doktora. 1881-1882-ben a budapesti hadtest­tüzérezrednél mint egyévi önkéntes katonai szolgálatot tel­jesített. Tanulmányainak befejezése után a Magyar Országos Bank vezértitkárságában nyert alkalmazást, majd állami szolgálatba lépett s előbb a Postatakarékpénztáimoz, onnan pedig az Országos Statisztikai Hivatalhoz került. Innen ren­deltek be 1896-ban a kereskedelmi minisztériumba, ahol

Next

/
Oldalképek
Tartalom