1920–1922. évi nemzetgyűlés Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyülési almanach 1920–1922. Budapest, 1921.

A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - Gunda Jenő - Gyömörey György

5G Gunda Jenő. (Szirák.) Érsekújváron született 1886-ban. Atyja kisiparos volt. Középiskoláit Érsekújváron és Pozsonyban végezte. A teológiát 1 Esztergomban tanulta. Felszentelt áldozár. Mint káplán műkö­dött a hontmegyei Drégelypalánkon, majd Érsekújváron, ahol később átvette a „Kis Magyar Alföld" szerkesztését, mely Gunda Jenő szerkesztésében „Érsekújvár" cimmel jelent meg. A há­ború alatt került a fővárosba hitoktatónak, itt letette a hit­tanári vizsgát és a Rákóczi-kollégium prefektusa lett. Jelenleg az egyetemi nőihallgatók kollégiuma Marianumának lelkésze. 1916—1918-ig a központi Zita-kör vezetője volt és igy igen alapos ismerője és vizsgálója a cselédkérdésnek. Sokat irt a keresztényszocialista lapokba és jelenleg is munkatársa a „Nép" cimü lapnak. Központi párttitkára a Keresztény Nemzeti Egyesü­lésnek. A kommün alatt a Jézus Szent Szive templomának lelkésze volt és mint ilyen folytonos zaklatásoknak volt kitéve a vörösök részéről. A nemzetgyűlésbe a sziráki választókerület küldötte kereszténypárti programmal. A vízügyi, közlekedési \ \és nahlóbirálóbizottság tagja. Gyömörey György. (Celldömölk.) Mérnök, földbirtokos, ny. miniszteri tanácsos. 1873-ban szü­letett Sümegen. Középiskoláit Nagykanizsán, a műegyetemet­Budapesten végezte és tanulmányainak kiegészítése céljából a charlottenburgi műegyetemet is hallgatta. Mint fiatal mérnök előbb a budapesti műegyetemen volt egy évig asszisztens a gép­szerkezettani tanszéken, majd a Danubius hajóépitőgyár, később a tylagyar Államvasutak Gépgyárának mérnöke lett. A Magyar Államvasutak vontatási szolgálatában volt alkalmazva 12 évig s a háboru alatt a Vasúti és Hajózási főfelügyelőség vasúti osz­tályának vezetője lett. Birtoka van a zalamegyei Ugon és egy nagyobb birtokot bérel Celldömölkön. A nemzetgyűlésbe a celldömölki kerület küldte Keresztény Nemzeti Egyesülés párti programmal. A pártból nem sokkal a nemzetgyűlés megalakulása után kilépett s a disszidensekhez csatlakozott. Elnöke a közle-. kedési, tagja a közgazdasági, földmivelésügyi és zárszámadás­vizsgáló bizottságnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom