1910–1918. évi országgyűlés Vásárhelyi Ferenc, szerk.: magyar Országgyűlés 1910–15. Budapest 1910.

Képviselőház - I. Magyarországi képviselők - Andrássy Sándor gróf - Andrits Tivadar - Angyal József

148 ANDRÁSSY SÁNDOR GRÓF. (Pártonkívüli 67-es. — Homonna kerület.) Született Pozsonyban, 1863. június 19-én. Főiskolai tanulmányait Budapesten végezte, ahol az államtudományi tudorságot is elnyerte. Közpályára íép^e, Zernplénmegye tiszteletbeli főjegyzője lett. Hosszabb tanulmányutakat tett a külföldön. A főrendiháznak örökös jogon tagja. Zemplénniegye közigazgatási bizottságának választolt tagja, a megye virilistája, a zemplénmegyei gazdasági egyesület elnöke. 1889-ben egybekelt Esterházy Marietta grófnővel A szabadelvüpártból 1904. november 18-án lépett ki. Jelenlegi kerületéi 1896 óta állandóan kép­viseli. Az 1906. április 30-iki választásokon két helyen, Homonnán és Olaszüszkán választották meg egyhangúlag alkotmánypárti programmal. Az alkotmánypárt feloszlása után pártokon kívül maradt és kerülete ismét egyhangúlag választotta meg. - ANDRITS TIVADAR. (Nemzeti munkapárt. — Mohács kerület.) Született 1860 február 15-én Szentendrén, Pestmegyében. Közép­iskolai tanulmányait a pécsi gimnáziumban, a jogot pedig Budapesten végezte, ugyanitt tett doktorátust. Jelenleg gyakorló-ügyvéd. Baranya vármegye közigazgatási bizottságának tagja; a mohácsi Kaszinónak igazgatója és több más egyletnek vezetője. Megválasztották Mohácson nemzeti munkapárti programmal. Két ellenféllel szemben először pót­választásba került, melyen 1456 szavazatot nyert Prakatur Tamás 924 szavazata ellenében. / l ANGYAL JÓZSEF. (Nemzeti munkapárti. — Rózsahegy kerület.) Született Rózsahegyen, 1842 június 19-én. Miután jogi tanul­mányait a budapesti egyetemen elvégezte, állami szolgálatba lépett, ahol pénzügyminiszteri fogalmazó, majd miniszteri titkár és osztály­tanácsos s végül 1892-ben miniszteri tanácsos s kincstári jogügyi "igazgató leit. Köztisztviselői munkálkodásának idején Ő Felsége a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Az 1898. évi február 1-én megtartott időközi választás alkalmával a rózsahegyi választókerület országgyűlési képviselőjévé választotta meg, amely kerület mandátumát az 1901 október havában megejtett választásoknál ismét elnyerte. A szabadelvű pártnak volt híve. Az 1906-iki választások alkalmával nem lépett fel s 1910-ig a politikától visszavonultan Rózsahegy város köz­ügyeinek szentelte munkásságát. Nagy része van abban, hogy Rózsa­hegy rendezett tanácsú várossá lett. Az 1910-iki választáson Bajor Mihály nemzetiségi jelölttel szemben nagy többséggel nyerte el újból Rózsahegy mandátumát. Angyal 1451, Bajor 805 szavazatot kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom