1910–1918. évi országgyűlés Vásárhelyi Ferenc, szerk.: magyar Országgyűlés 1910–15. Budapest 1910.

Képviselőház - I. Magyarországi képviselők - Antal Géza - Apponyi Albert gróf

149 ANTAL GÉZA. (Nemzeti munkapárti. — Pápa városi kerület.) Felsogelléri Antal Géza dr. született Tatán, Komárom megyében, 1868 március 17-én. Tanulmányait Tatán a kegyesrendiek algimnáziu­mában kezdte s a pápai ref. kollégiumban folytatta. A theol. akadémia három első évfolyamát szintén Pápán hallgatta, ezután külföldre ment, három évet töltött Utrechíben, Hollandiában, egy semestert Berlinben, valamint a tübingeni, heidelbergi és bonni egyetemeken. 1888-ban a pápai főgimnáziumhoz választatott tanárrá, mely állását 1898-ban theol. akadémiai tanársággal cserélte fel. Bölcsészettudori vizsgáját a bécsi egyetemen tette le logikai tárgyú dolgozatával. 1888-ban német nyelven megírta a XIX. századbeli holland bölcsészettörténetet s azóta számos munkája s értekezése jelent meg magyar, német és holland nyelven a bölcsészeti és theol. tudományok köréből. Elnöke a dunán­túli ref. egyházkerület és pápai főiskola gazdasági ügyei intézésére választott tanácsnak. Alelnöke az Orsz. ref. tanáregyesületnek. Tagja az Orsz. közoktatási tanácsnak. Veszprémvármegye törvényhatósági bizottságának s állandó választmányának két évtized óta tagja. Ugyan­csak két évtized óta tagja Pápa város képviselőtestületének, melynek tárgyalásaiban tevékeny részt vett. A város pénzügyi bizottságának másfél évtizeden keresztül előadója. Élénk részt vett a társadalmi mozgalmakban, különösen a közjótékonysági és szegényügy terén. Igazgatósági, majd felügyelő bizottsági tagja a pápai takarékpénztárnak; alapítója és elnöke a kertészeti egyesületnek. Közgazdasági kérdésekkel behatóbban foglalkozott, az államszámviteltanból oklevelet szerzett s számos közgazdasági cikket irt. 1905-ben félévig az amerikai egyesült államokban járt, tanulmányozva a kivándorolt magyarok viszonyait. Tanulmányai eredményéről a magyar közgazdasági társaság egy nyil­vános gyűlésén számolt be s adta ki egyúttal „Tanulmányok" cimü négy értekezését 1908-ban. Az 191Ü~iki általános választáson Hoitsy Pállal szemben nyerte el a kerület mandátumát. Antal 558, Hojtsy 448 szavazatot nyert. APPONYI ALBERT GRÓF. (48-as Kossuth-párti. — Jászberény kerület.) Született Bécsben, 1846 május 29-én; atyja György gróf udvari kancellár volt. A jogot Bécsben és Budapesten hallgatta. 1868-ban külföldre utazván, Német- és Franciaországban nemzetgazdasági és politikai tanulmányokat folytatott. 1870-ben hazatérvén, 1872-ben szentendrei képviselő lett. Szónoki tehetsége mindjárt első szereplésekor kitűnt a gyámtörvény tárgyalása alkalmával; ez időben leginkább kül­politikai, kereskedelmi és közgazdasági ügyekkel foglalkozott. A Seny­nyey-pártnak volt tagja, annak megszűntével mérsékelt ellenzéki lett, mikor pedig ezen párt 1887-ben a nemzetipárt nevet vette fel, 67-es alapon, de lelkében keresve a nemzeti állam kialakulásának feltételeit, vezéri székből hirdette a nemzeti követeléseket. A polgári házasság behozatalát kezdeményező lépésekre az ő egyik nagy beszéde adta meg az impulzust, azonban mikor ezen törvényjavaslatot benyújtotta a

Next

/
Oldalképek
Tartalom