1910–1918. évi országgyűlés Vásárhelyi Ferenc, szerk.: magyar Országgyűlés 1910–15. Budapest 1910.

Képviselőház - I. Magyarországi képviselők - Thaly Ferenc - Thuróczy Vilmos - Tisza István gróf

287 THALY FERENC. (48-as Justh-párti. — Nagyigmánd kerület.) Jersey szigetén, Angolországban született 1862. augusztus 5-én. A gimnáziumot Komáromban és Budapesten, egyetemi tanulmányait pedig ugyancsak Budapesten, 1884-ben végezte. Tanulmányai befe­jezte óta gazdálkodással foglalkozik. Tagja Komárom vármegye tör­vényhatósági bizottságának s mint ilyen, tevékeny részt vesz a megyei és a politikai életben. A képviselőháznak 1896-ban elsőizben, 1901-ben pedig másodízben lett tagja a nagyigmándi kerület mandátumával. Az 1905-iki ciklusban nem volt képviselő, mig 1906-ban és idén ismét régi kerületében választatott meg. THURÓCZY VILMOS. (Nemzeti munkapárti. — Nyitra kerület.) Született 1843-ban Alsőköröskény községben. Iskoláit Nagy­szombatban, Esztergomban és Nyitrán végezte. Jogi tanulmányait pedig a budapesti egyetemen végezte. 1865-ben megyei tiszteletbeli aljegyző, majd 1867-ben elnyervén az ügyvédi oklevelet, tiszteletbeli megyei ügyész, 1869~ben a központi felsöjárás főbírája lett. A törvény­kezés rendezésekor 1872-ben nyitrai kir. járásbirónak, 1876-ban pedig a nyitrai kir. törvényszék elnökévé neveztetett ki. 1890-ben Nyitra vármegye főispánja lett, mely tisztséget két évi megszakítással 14 éven át viselte egészen a volt szabadeivüpárt feloszlásáig, 1906-ig, amikor birtokára vonult. A mostani választásokon a nyitrai kerületben ország­gyűlési képviselővé választatott. 1890-ben a Vágjobbparti ármentesitő társulathoz kormánybiztossá neveztetett ki, mely tisztséget 7 éven át viselte. 1898-ban a tiz vármegyére kiterjedő felvidéki magyar köz­művelődési egyesület elnökévé választotta meg és mint ilyen nyolc éven át működött. 1895-ben cs. és kir. kamarássá, 1905-ben valóságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki. 1901-ben a Lipót-rend lovagja lett. Az 1910-iki választáson a nyitrai kerületben ellenjelölt nélkül állott. TISZA ISTVÁN GRÓF. (Nemzeti munkapárti. — Arad kerület.) 1865 április 22-én született Budapesten, legidősebb fia néhai Tisza Kálmánnak, Magyarország volt miniszterelnökének. A felső gimnáziumi tanulmányait Debrecenben, egyetemi tanulmányait Berlinben, Heidel­bergben és Budapesten végezte. Az önkéntesi éve után Biharmegyében telepedett meg s tevékeny részt vett a megye gazdasági és politikai életében. 1886—1892-ig a vízaknai kerületet képviselte. 1892-ben az újbányái, 1896-ban az ugrai kerület mandátumát nyerte el. Elnöke és választmányi tagja volt több pénzintézetnek és iparvállalatnak, az összeférhetetlenségi törvény tárgyalása előtt azonban, nehogy ez állások követendő magatartásában feszélyezzék, valamennyiről lemondott. Az

Next

/
Oldalképek
Tartalom