1910–1918. évi országgyűlés Vásárhelyi Ferenc, szerk.: magyar Országgyűlés 1910–15. Budapest 1910.

Képviselőház - I. Magyarországi képviselők - Teleky Ferenc gróf - Teleki József gróf - Teleki Samu gróf

286 TELEKY FERENC GRÓF. (Nemzeti munkapárti. — Teke kerület.) Született 1870. szeptember 9-én Paszmoson, Kolozsmegyében. Középiskolai tanulmányait a bécsi Therésiánumban, a jogot pedig Bécsben és Kolozsvárt végezte. 1896-ban nősült, feleségül vette báró Bánffy Annát, Bánffy Ernő báró és Esterházy Cecília grófnő leányát. Kolozsmegye megyei életében élénk részt vett; a megyei közigazga­tási bizottságának tagja és elnöke az „Erdélyi Pártfogó (Patronage) Egyesületnek". A tekéi kerület nemzeti munkapárti programmal egyhan­gúlag képviselőjévé választolta. TELEKI JÓZSEF GRÓF. (Nemzeti munkapárti. — Érsekújvár kerület.) . Született a pestrnegyei Gyomron, 1859. szeptember 2-án. Közép­iskolai tanulmányait mint magántanuló a szülei háznál és a budapesti református gimnáziumban végezte. Jogi tanulmányait Lipcsében, Ber­linben és a budapesti egyetemen fejezte be, ahol az államtudományok doktorává avattatv>tt. Előbb a pesti felső járás tiszteletbeli főszolgabi­rája, majd később a főrendiház jegyzője lett. 1887-ben szabadelvű párti programmal a fülöpszállási, 1892-ben pedig a makói választóke­rület képviselője lett. 1896-ban az ellenzéki jelölttel szemben kisebb­ségben maradt s újból elfoglalta helyét a főrendiházban. Szolgálaton kívüli viszonyú honv. huszárhadnagy. 1910-ben az érsekújvári kerület egyhangúlag választotta képviselőjévé. TELEKI SAMU GRÓF. (Nemzeti munkapárti. — Gernyeszeg kerület.) Teleki Sámuel grófnak, az ismert erdélyi kancellárnak és a ma­rosvásárhelyi Teleki-könyvtár alapítójának dédunokája; született Sá­romberken, 1845-ben. A középiskoláit Debrecenben elvégezve, a kato­nai pályára lépett. A honvédség újjászervezésekor honvédhuszártiszt ett s a honvédség tartalékállományában jelenleg is alezredesi rangot visel. Nagyterjedelmü birtokai Erdélyben és Máramarosmegyében van­nak. Igen hires vadász s vadászkalandjai általánosan ismeretesek. Néhai Rudolf trónörökös egy erdélyi vadászat alkalmával ismerte meg a grófot, aki azután később állandó kisérője volt ugy vadászatainak, mint külföldi utazásainak tartama alatt. Afrikai útleírásai több nyelven is megjelen­tek. 1881-ben a gernyeszegi választókerület országgyűlési képviselő­jévé választotta s azóta a kerületet több izben is képviselte, de párt­kötelékbe sohasem lépett. Az 1905-iki választások alkalmával nem vállalt mandátumot, hanem ismét elfoglalta örökösjogu helyét a fő­rendiházban. 1910-ben a gernyeszegi kerületben lépett fel és 414 szó­val 363 ellen győzött Farkas Alberttel szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom