1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - A képviselőház tagjai - Andrits Tivadar - Angyal József - Antal Géza

217 közreműködéséi a nagygyakorlatokon vezeti. Elnöke a Magvar Automobilklubnak, tiszteletbeli elnöke a Pannónia evezős­klubnak. Andrits Tivadar (Baranyamegye, Mohács kerület) 1860-ban Szentendrén született. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett, az egyetemet Budapesten végezte s itt szerzett tudori és ügyvédi oklevelet. Azóta ügyvéd Mohácson. Tevékenyen részt vesz a vármegye és a város kii/életében s tagja Baranya­megye törvényhatóságának és közigazgatási bizottságának s Mohács város képviselőtestületének. A mohácsi kaszinó igazga­tója. Az iooi-i általános képviselőválasztásoknál Fcrdinándy Béla Justh-párti jelölttel a kerület volt képviselőjével és Pia katur Tamás néppárti jelölttel küzdött; ez utóbbival került pótválasztásba. A nemzeti munkapárt híve. Tagja a könyv­tári bizottságnak. Angyal József (Liptómegye, Réwsahegy kerület) 1842. június 19-én született Rózsahegyen. Miután jogi tanul­mányait a budapesti egyetemen elvégezte, állami szolgálatba lépett; pénzügyminiszteri fogalmazóvá, majd miniszteri titkárra és osztálytanácsossá s végül 1892-ben miniszteri tanácsossá s kincstári jogügyi igazgatóvá nevezték ki, amely minőségben a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta. Az 1898. február i-én meg­tartott időközi választás alkalmával a rózsahegyi kerület országgyűlési képviselőjévé választotta meg. amely kerület mandátumát az 1901. október havában megejtett választásoknál másodízben nyerte el. Az 1905-i általános választások alkal­mával a rózsahegyi kerület újra képviselőjévé választotta. A szabadclvüpárt tagja volt. A következő két cikluson nem volt tagja a háznak. 1910-ben régi kerülete nemzeti munka­párti programmal újra megválasztotta. A képviselőház háznagya. Antal Géza (Pápa város). Felsögelléri Antal Géza 1866. március 17-én született latan. Tanulmányait a kegyesrendiek tatai algimnáziumában kezdte

Next

/
Oldalképek
Tartalom