1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - A képviselőház tagjai - Apponyi Albert gróf

218 s a pápai református kollégiumban folytatta. A teológiai akadémia három első évfolyamát szintén Pápán hallgatta, ezután külföldre ment. Három évet töltött Utrechtben Hollan­diában, egy semestert Berlinben, hospitált ezenkívül a tübingeni, heidelbergi és bonni egyetemeken. 1888-ban a pápai főgim­náziumhoz választották tanárrá, mely állását 1898-ban teoló­giai akadémiai tanársággal cserélte fel. Bölcsészettudori vizs­gáját a bécsi egyetemen tette le logikai tárgyú dolgozatával. 1888-ban német nyelven megírta a XIX. századbeli holland bölcsészet történetét és azóta számos munkája és értekezése jelent meg magyar, német és holland nyelven a bölcsészeti és teológiai tudományok köréből. Elnöke a dunántúli református egyházkerület és pápai főiskola gazdasági ügyei intézésére választott tanácsnak. Alelnöke az országos református tanár­egyesületnek. Tagja az országos közoktatási tanácsnak. Vesz­prémmegye törvényhatósági bizottságának s állandó választ­mányának két évtized óta tagja. Ugyancsak két évtized óta tagja Pápa város képviselőtestületének, melynek tárgyalásaiban tevékenyen részt vesz. A város pénzügyi bizottságának másfél évtizeden keresztül előadója, lilénkén részt vett a társadalmi mozgalmakban, különösen a közjótékonyság és szegényügy terén. Igazgaté-sági, majd felügyelő bizottsági tagja a pápai takarékpénztárnak. Alapítója és elnöke a pápai kertészeti egyesületnek. Közgazdasági kérdésekkel behatóbban foglalko­zott, az államszámviteltanból oklevelet szerzett s számos közgazdasági cikket irt. 1905-ben fél évig az amerikai Egyesült­Államokban járt, tanulmányozva a kivándorolt magyarok viszonyait. Tanulmányai eredményéről a magyar közgazdasági társaság nyilvános gyűlésén számolt be s egyúttal »Tanulmá­nyok« címen négy értekezését adta ki 1908-ban. Az 1910-i általános választások alkalmával Pápa város nemzeti munka­párti programmal a kerület addigi képviselőjével, Hoitsy Pál Kossuthpái tival szemben képviselővé választotta A közok­tatásügyi bizottság tagja. Apponyi Albert gróf (Jászberény város) 184b. május 29-én Bécsben született ; fia néhai György gróf volt magyar királyi udvari kancellárnak. Nevelését az apai háznál

Next

/
Oldalképek
Tartalom