1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Főrendiház - IX. Grófok - Pejacsevich Pál - Pongrácz Frigyes - Schönborn-Buchheim Frigyes Károly

97 rend nagykeresztjének, továbbá több más külföldi rendjelnek. Császári és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos. Szolgálaton kivüli őrnagy. Tagja a Magyar földhitelintézet fel­ügyelőbizottságának. Neje Czernin Mária grófnő, csillagkeresztes és palotahölgy. Budapest, IV., Angol királynő-szálloda. — Wien, Wickenburg-Qasse 4. Pejacsevich Pál. Született 1813. október 9-én. A katonai pályát választván, kapi­tányi rangig vitte, de később megvált a hadsereg kötelékéből. A podgoráczi uradalom tulajdonosa Slavoniában. Neje, született Prandau bárónő, 1882-ben meghalt, s azóta többnyire Budapesten tartózkodik. Tagja a horvát országgyűlésnek. Budapest, VI., Andrássy-ut 46. — Podgoracz. Pejacsevich Tódor, horvát bán. (L. Főrendiház V. fejezet.) Pongrácz Frigyes. Született Nedeczen, 1850. május 22-én. Jogot Budapesten és Bécsben hallgatott. Államszolgálatba lépve, gyorsan haladt előre. Közös pénzügyminiszteri osztályfőnöksége alatt nagy szerepet játszott a delegáczió ülésein. 1898-ban a Lipót-rend lovagkereszt­jével tüntettetett ki. 1901-ben megvált állásától, s ez alkalommal a titkos tanácsosi méltóságot kapta. Császári és királyi kamarás. Pozsonymegyei nagybirtokos. Neje Batthyány Antónia grófnő, csillagkeresztes hölgy. Nagyszarvas, Pozsonym. Schönborn-Buchheim Frigyes Károly. Született Bécsben, 1869. február 23-án, mint néhai Schönborn Ervin gróf fia. A család már 1729-ben magyar honosságot nyert, az 1741 : LXIX. t.-czikk szerint pedig az indigenátus mindkét ágra kiterjesztetett. 1840-ben az első Schönborn Frigyes gróf a bereg­megyei örökös főispáni méltósággal ruháztatott fel, s azóta Fri­gyes Károly gróf egyenes ősei sorra viselték e méltóságot. — Ifjúkorát Bécsben és szüleinek alsóausztriai kastélyában töltötte. Itt végezte középiskoláit is mint magántanuló, vizsgálatait pedig 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom