1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Főrendiház - XI. Az Ö Felsége által élethossziglan kinevezett és a főrendiház által élethossziglan megválasztott főrendiházi tagok - Latinovics János - Ludwigh Gyula

151 jutása mellett a nemzetközi forgalomban a magyar nemzeti irány is kifejezésre jusson. Állásában, a kamara élén minden aktuális gazdasági kérdéssel foglalkozott és sok esetben a kormánynak szakszerű emlékiratokat terjesztett be; a kamara uj házának fel­építése is az ő buzgalmának eredménye. Főrendiházi taggá 1905. február 9-én neveztetett ki. Budapest, VI., Nagy János-utcza 13. Latinovics János. A bácsmegyei Borsod községben 1843-ban született. Középisko­láit Bécsben, a jogot Budapesten végezte. 1868-ban ügyvédi oklevelét szerzett; 1870-től nyolcz esztendeig a kir. táblánál tanácsjegyző és 1878-tól 9 évig pedig a rigyiczai kerület szabad­elvüpárti képviselője volt. 1868-tól fogva a vörös-kereszt egylet osztályigazgatója; 1895-ben neveztetett ki a főrendiház tagjává, 1896-ban főrendiházi jegyző lett, s e tisztségét az utolsó cziklusig viselte. 1898-ban Ö Felsége a Lipót-rend lovagkeresztjével tün­tette ki. Budapest, IV. Mária Valéria-utcza 7. — Katymár, Bácsbodrogm. Ludwigh Gyula. Született Szepesbélán, 1841-ben. Atyja Ludvigh János, a kitűnő publiczista, a szabadságharcz alatt képviselő, majd kormánybiztos volt, aki a szabadságharcz leverése után Haynau által halálra itélve külföldre menekült. Belgiumban tanult, 1867-ben a vasútnál osztály mérnök lett, 1868-ban kiküldték a franczia és belga vas­utak tanulmányozása végett, 1872-ben vasúti felügyelővé nevez­tetett ki és e minőségében a törökországi vasutakat tanulmá­nyozta, 1881-ben a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium ut- és középitészeti, majd 1882-ben vasúti és hidépitészeti osz­tályának vezetője lett, 1883-ban pedig a magyar államvasutak igazgatósági tagjává. Az 1885-iki országos kiállításon rendezője volt a vasúti kiállítási csoportnak; 1887-ben miniszteri taná­csossá és az államvasutak elnökigazgatójává nevezte ki a király. 1893. óta főrendiházi tag. A Szent István-rend kiskeresztjének, a Lipót-rend lovagkeresztjének és a II. oszt. vaskorona-rendnek birtokosa, ezenkívül még sok külföldi rendjele van. A millennáris kiállításon a közlekedési csoport elnöke volt. Tagja a tarifa­bizottságnak, alelnöke a magyar vasúti és hajózási klubnak. Mér­nöki tudományáról külföldön is elismerőleg nyilatkoznak és az

Next

/
Oldalképek
Tartalom