1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

Képviselőház - A) Magyarországi képviselők - Batthyány Tivadar gróf

55 lasztották képviselővé a bodajki kerületben, amely 1906-ban egyhangúlag újra megválasztotta. Valóságos belső titkos taná­csos és a főrendiház örökösjogú tagja. Társadalmi és jótékony­sági téren is élénken működik. Az 1905—6-i válság során meg­indult tulipánkert-mozgalom egyik vezetője s az országos Tuli­pánkert-Szövetség elnöke. Az 1906-ban alakult Országos Ipar­pártolási Szövetség szintén elnökévé választotta. A pénzügyi, az Erzsébet királyné-szobor- s az összeférhetlenségi állandó bi­zottság tagja, Batthyány Tivadar gróf, Mosonmegye, Zurány kerület 1859. február 23-án Zala-Szt.-Gróton született mint Zsigmond grófnak és Erdődy Johanna grófnőnek fia. Középiskoláit Kalo­csán és Fiúméban végezve, belépett a fiumei tengerészeti akadé­miába. 1899-ben tengerészeti hadapróddá neveztetvén ki, rövid idő múlva tanulmányútra kelt a »Dandolo« hajón Afrikába és Amerikába, később Kis-Ázsiába utazott a »Habsburg« páncélos hajón. 1879-ben letévén a tengerészeti vizsgát, egy ideig az »Andreas Hofer« nevű yachton szolgált, mely Rodich bárónak, Dalmácia helytartójának rendelkezése alatt állott. 1880-ban Sterneck báró tengernagynak segédtisztje, majd oktató-tiszt volt a »Novara« hadihaj ón. 1881-ben tette le Fiúméban a hosszú járatú kereskedelmi tengerészkapitányi vizsgát. 1882-ben a fiumei ki­kötőraktárak főfelügyelőjévé neveztetett ki. Széchenyi gróf keres­kedelemügyi miniszter a központban tengerészeti osztályt óhajt­ván szervezni, e célra Batthyány Tivadar grófot hívta meg mi­niszteri titkári címmel, egyúttal kinevezvén őt az »Adria« igaz­gatósági tagjává, később ugyané vállalathoz kormánybiztossá. 1884-ben a római nemzetközi egészségügyi kongresszuson, me­lyen a magyar kormányt képviselte, nyelvismereteire való tekin­tettel ő reá bízták a titkári iroda vezetését. Az 1885-i budapesti országos kiállításon a tengerészeti ügyek biráló bizottságában előadóként szerepelt. 1890-ben megvált az államszolgálattól és az »Adria«-társulatnál viselt állásától is. Midőn a minisztériumot odahagyta, iV 2 évig tanulmányainak és családjának élt. 1886-ban Batthyány József gróf leányát nőül vette ; azóta tengeri keres­kedéssel foglalkozik és az egyedüli magyar mágnás, aki a tengeri kereskedelmi hajótulajdonosok közé tartozik és tengeri kereske.

Next

/
Oldalképek
Tartalom