1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.

Képviselőház - A) Magyarországi képviselők - Batthyány Zsigmond gróf

50 delmi hajózást üz. Az irodalmi téren többnyire tengerészeti és közgazdasági tanulmányokkal foglalkozik ; az utóbbi években politikai cikkeket is tett közzé. 1892-ben fiumei képviselő lett. A Házban a szabadelvű párt soraiban foglalt helyet, míg az egy­ház-politikai viták alkalmával a Szapáry-csoporthoz csatlako­zott. A rákövetkező választások alkalmával visszatért a szabad­elvű pártba. Az ezredéves kiállítás szervezésében mint a közleke­dési csoport alelnöke s a tengerészeti alcsoport elnöke vett részt. E kiállítás juryjének is tagja volt. Részt vett továbbá az 1896. év tavaszán az egyenes adó tárgyában tartott ankéten. Cs. és kir. kamarás. 1896-ban újra megválasztatott Fiume képviselőjévé. 1901. óta pedig a zurányi kerületet képviseli. Az 1901—6-i országgyűlésen a közhivatalnokok fizetésrendezésének kérdésé­ben, valamint a Rábaszabályozásról szóló törvényjavaslatnál emelt több ízben szót. Apponyi Albert gróffal és társaival együtt 1904. végén elhagyta a szabadelvű pártot és 1905. első napjaiban belépett a függetlenségi és 48-as pártba. A szövetkezett ellenzék vezérlő-bizottságának tagja lett. 1905-ben a felirati bizottság előadója volt. Ugyanez évben az Országos Vasutas-Szövetség elnökévé választották. Az 1905—6-i válság alatt önálló tör­vényjavaslatotdolgozott ki az általános választói jogról. A füg­getlenségi és 48-as párt alelnöke. A közgazdasági, a pénzügyi, a munkásügyi és az Erzsébet királyné-szoborbizottság tagja. Batthyány Zsigmond gróf, Vasmegye, Muraszombat kerület született 1856. október 29-én Zala-Szt-Gróton. Testvérbátyja Tivadar grófnak. Egy ideig a katonai pályán szolgált. Jelenleg szolgálaton kivüli honvédfőhadnagy. Vasmegyei csendlaki földbirtokos. 1904 óta a főrendiház örökös jogú tagja. Az 1905-i általános választások alkalmával választatott képviselővé disz­szidens programmal Teleki Sándor gróf szabadéivüpár­tival szemben. Utóbb belépett a függetlenségi és 48-as pártba és mint ennek tagja nyerte el 1906-ban ismét a muraszombati kerület mandátumát. A földmivelésügyi bizott­ság tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom