1905-1906. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1905–1910. Budapest, 1905.

Képviselőház - Magyarországiak - Hock János - Hodossy Imre

285 Hock János, Kecskemét város, I. kerület 1859-ben Devecserben, Veszprémmegyében született; középiskolai tanulmányait Pápán a bencéseknél, majd az ottani ref. kollégium­ban végezte ; azután theologiát hallgatott Veszprémben s még mint theologus »Költemények« cím alatt versgyűjteményt adott ki. 1882-ben befejezvén theologiai tanulmányait, (jogánfára (Zala­megyében) káplánná neveztetett ki, ahol egy esztendeig működött. 1883-ban Kaposvárra helyeztetett át káplánná s nemsokára a megye a kaposvári gimnáziumhoz hittanárrá nevezte ki. 1885-ben »Hervadt levelek« cím alatt beszélygyüjteményt irt és adott ki. Lelkészi és irodalmi tevékenysége mellett élénken részt vett a közügyekben is. 1887-ben Somogymegye szili kerülete szabadelvűpárti pro­grammal képviselővé választotta. Az 1887.-Í országgyűlés folyama alatt átment a nemzeti párthoz. Mint ennek híve választatott meg 1892-ben Csongrádon ; 1896-ban Mezőkövesden nyert mandá­tumot. Az utolsó fúzió alkalmával belépett a szabadelvű pártba. 1899-ben Budapest-kőbányai plébánossá választották meg. Mint a Nemzeti Szalon elnöke jelentékeny szerepet vitt a képzőművészetek népszerűsítése terén. Erről az állásáról 1901-ben mondott le. Az 1901.-i általános választások alkalmával a fővárosi IX— X. kerü­letben jelölték szabadelvű programmal. Bótválasztás vált szük­ségessé, amelyből ő került ki győztesen a szintén szabadelvűpárti Springer Ferenccel szemben. A Khuen-kormány megalakulása után kilépett a szabadelvű pártból és Bánffy báró zászlóbontása után uz új-párthoz csatlakozott, amelynek érdekében nagy agilitást fejtett ki. Híres hitszónok és nagy elterjedtségű imakönyv szer­zője. A képviselőháznak is legjobb szónokai közé tartozik. Az 1905.-i altalános választások alkalmával Kecskemét város alsó kerülete választotta meg képviselőjévé. A szövetkezett ellenzék vezérlő-bizottságának tagja. Hodossy Imre, Sárosmegye, Kisszeben kerület 1840-ben született Sárosmegyében. Jogi pályára készült s mint ügyvéd telepedott le Budapesten. 1869-ben lett képviselő, azóta mint Sárosmegye kisszebeni kerületének képviselője folyton tagja 8 parlamentnek. Az egykori Deák-pártnak szabadelvű árnyalatához

Next

/
Oldalképek
Tartalom