1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Szederkényi Nándor - Szeless József

387 Szederkényi Nándor, Kger város 18o8-ban született Egerben, itt végezte iskoláit is, míg a jogot a hatvanas evek elején Budapesten hallgatta; ugyanekkor hírlap­írással foglalkozott. 1862-ben a »Mátra« czímű politikai lapot alapította. Az alkotmány helyreállítása után Hevesmegye jegyző­jévé választotta, 1869-ben azonban, a királybiztosság idejében, fölfüggesztetett állásától és egy évig állott felségsértési vizsgálat alatt az ismert hevesmegyei határozat folytán, melyben a megye az ország teljes függetlenségének visszaállítását követelte. 1871­ben párbajba keveredett, ellenfele elesett s ismét egy évig vizs­gálat alatt állott s három havi fogságát ki is töltötte. 1872-ben a mohácsi kerületben léptette fel a 48-as part, de kisebbségben maradt. 1873-ban a dunapataji kerület megválasztotta. 1874-ben átvette pártja közlönyének, a »Magyar l!jság«-nak szerkesztését s két évig szerkesztette, a mikor fusionálva a párt másik közlö­nyével, az »Egyetértés«-sel, a szerkesztéstől visszalépett. 1878-ban szülővárosa mandátumát nyerte el, a melynek közel két évtizeden át, egészen 1896-ig, birtokában volt, a mikor Lukács László pénzügy­miniszterrel szemben kisebbségben maradt. A jelenlegi cyclusra azonban újra megválasztatott. Az Ugron-párt elnöke, a mely párt most hivatalosan a »Szederkényi Nándor elnöklete alatt álló füg­getlenségi 48-as part« nevet viseli. A pénzügyi bizottság tagja. Szeless József, Kecskemét város, II. kerület született 1846-ban Kecskeméten. Középiskolai tanulmányait Kecs­keméten, a jogot pedig Budapesten végezte. Tanulmányai befejez­tével jogakadémiai tanár volt 1870-től— 1880-ig, amidőn takarék­pénztári igazgató lett. R mellett azonban mint akadémiai magán­tanár működött. 1869-ben lett honvédhuszár-hadnagy és a tarta­lékban folyton előléptetve, őrnagyságig vitte fel. A kecskeméti törvényhatósági és közigazgatási bizottság tagja. A református egyházközség presbytere és egyházmegyei tanácsbiró. Az 1901-iki általános választások alkalmával Kecskemét város II. kerülete szabadelvű párti programmal képviselővé választotta. Tagja a közgazdasági bizottságnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom