1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Képviselőház - Függelék - Ráth György - Vásárhelyi Béla

FÜGGELÉK. .Mialatt e mű sajtó alatt volt, a következő két élethossziglani főrendiházi tag lett kinevezve : Ráth György született 1828-ban Budapesten. Jogi pályára lépve, vizsgái letétele után fogalmazó lett az udvari kanczelláriánál. Majd a birói pályára lépve, a pesti kir. itélő táblához biróvá neveztetett ki. Onnét a semmítőszékhez neveztetett ki biróvá, majd a budapesti kir. itélő táblán tanácselnökké lett, a hol a telekkönyvi tanácsot vezette, a mely minőségében a telekkönyvi ismeretek terjesztése körül nagy érdemeket szerzett. 1890-ben mint kir. itélő táblai tanácselnök a szent István-rend kiskeresztjét nyerte, nyolez évvel ezelőtt pedig ugyanazon állásában a Lipót-rend lovagkeresztjét. 1896-ban nyugdíjba lépett és rövid időre rá a főrendiház élet­hossziglani tagjává neveztetett ki. Nagy műkedvelő és a képzőművészetek terén nagy szakférfiú hírében áll. Műgyüjte­ményei igen értékesek. Az iparmúzeum elnöke. Az országos képző­művészeti tanács alelnöke. Vásárhelyi Béla született Makón Csanádmegyében. Atyja, Vasárhelyi János, a harminczas években Csanádmegye követe, utóbb első alispánja volt. Anyja, született Brüneck Júlia, ki testvérével, Vásárhelyi Albertnével és Bohus-Szögyényi Antóniával a szabadsagharcz levere­tése után az aradi vár foglyainak védangyala volt, egyike volt a legjelesebb honleányoknak. A középiskolát Aradon, az egyetemet

Next

/
Oldalképek
Tartalom