1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Horváth Ádám - Horváth-Tholdy Lajos gróf

258 gatta. Maid bírói gyakorlatra lepett s 1861-ben, midőn a királyi tábla újra alkotmányosan szervezve lón, ugyanoda fogalmazónak neveztetett ki. Ugyanezen évben megnyervén az ügyvédi oklevelet, Szolnok városa részéről az ottani torvényszékhez jogtanácsossá választatott meg, mely állásáról a provisorium beköszöntével le­mondott. Ezután mint Önálló ügyvéd kezdett működni s a város érdekeinek és a nevelésügy előmozdítása körül szerzett érdemeiért a katholikus autonómiai gyűlésbe képviselővé, 1872-ben pedig országgyűlési képviselővé választatott. 1881-től kezdve 1892-ig az esztergomi kerületet képviselte. 1892-ben a szepsi kerületben választatott meg. A nemzeti part elnöke. A főváros törvényható­sági bizottságának tagja. A ház pénzügyi bizottságának több országgyűlésen át tagja volt. Horváth Ádám, Kecskemét város, II. kerület 1801. november 18-án Kecskeméten született. A gymnasiumot Kecskeméten és Nagy-Kőrösön, a jogi tanfolyamot ^pedig Kecs­keméten és Budapesten végezte. 1884-ben a jogtudori diplomát elnyervén, miután egy ideig a fővárosban volt joggyakornok, a kecskeméti jogakadémia rendes tanárává választatott meg ; e minőségben jogtörténetet és egyházjogot adott elő. Kevéssel tanári székének elfoglalása után a kecskeméti függetlenségi és 48-as párt elnökévé választotta, mely állásban többek segítségével a pártot újjászervezte. 188ö\ május 31-én egy párbajban életveszélyesen keresztüllőtték ; felgyógyulása után nagy ovatiókban részesült. 1887-ben a fenti kerület a képviselőházba küldötte, melynek kor­jegyzőjeként szerepelt és a melyben azóta ugyanazon kerületet képviseli. 1806-ban Kossuth Ferencz, egyik ellenjelöltje, vissza­lépvén, a pótválasztás alkalmával ő lett képviselőnek kihirdetve. Horváth-Tholdy Lajos gróf, Szebenmegye, Szászsebes kerület 1834-ben Kolozsvárott született. 1840-ben a bécsi Theresianumba lépett, a hol udvari apróddá neveztetett ki, 1848-ban pedig a bécs-újhelyi katonai akadémia növendéke lőn. 1851-ben mint hadapród egy vértes-ezredbe lépett, szolgált ezután különféle

Next

/
Oldalképek
Tartalom