1887–1892. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Új országgyülési almanach 1887–1892. Budapest, 1888.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Tulok Benő - Udvary Ferencz - Ugron Ákos - Ugron Gábor

326 sajtó alá. A magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének egyik alelnöke. A közlekedési bizottság tagja. Tulok Benő, Vasmegye, Sárvár kerület 1851-ben Rába-Medgyesen, Vasmegyében született. Középisko­lai tanulmányait a szombathelyi gymnasiumban végezte, a jogot a pozsonyi jogakadémiában hallgatta. 1877-ben ügyvédi oklevelet nyert, de még ugyanazon, év deczember havában az általános tisztújításkor szolgabiróvá választatott meg. 1882-ben újból az ügyvédi pályára lépett s Szombathelyen telepedett le. 1884 óta képviseli Vasmegye sárvári kerületét függetlenségipárti pro­grammal. Udvary Ferencz, Vasmegye, Körmend kerület 1840. február 5-én születt Körmenden, a hol mint fiatal ember alapította az önsegélyző-egyletet, a melyből lassan a Vas-Zala­megyei első takarékpénztár fejlődött. Udvary ennek a vezérigaz­gatója ; a magyar pénzintézetek és részvényvállalatok országos nyugdíjegyesületének alelnöke. A függetlenségi párt elveit vallja. Ugron Ákos, Vasmegye, Kis-Czell kerület 1849-bea született. Jogi tanulmányait Budapesten befejezve, tör­vényszéki jegyző lett, míg 1878-ban Oláhfaluban képviselővé választatott. Akkor a mérsékelt ellenzékhez csatlakozott. Az utolsó cyklusban a kézdivásárhelyi kerületet képviselte függetlenségi programmal ; öcscse (labornak. A kérvényi bizottságnak tagja. V Ugron Gábor, Kecskemét város, I. kerület 1847-ben Udvarhelyszék, Szombatfalva községében született. Isko­láit Székely-Udvarhelyen, a jogi tanulmányokat pedig a budapesti és bécsi egyetemen végezte. Mint jogász Budapesten Bartha Miklóssal »Ördögborda« czímű humorisztikus ellenzéki lapot szerkesztett. A birói és állami vizsgákat letévén, 1869-ben egy­éves önkéntes lőn a József főherczeg nevét viselő gyalogezredben. Azután Budapesten és szülőhelyén tanulmányokkal és az irodalom-

Next

/
Oldalképek
Tartalom