Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 11. 1649-1658 (Budapest, 1886)

24. fejezet: 1649-1657 - Törvények és okiratok

5. Az jó akarat is mi bennünk ő kikhez oly kész resolu­tióval megvolt azelőtt is, megvagyon mostan is, hogy ha az­előtt is abban nem frustráltattunk volna, az mint az ő klmek izenetit nekünk referálták, sőt irások is tartotta, tudniillik hogy útat nyitván, melyen megegyezhessünk ő kikkel, s tudósít­tatván arról, készek lettünk volni? közikben menni, de külöm­ben római császár birodalmán passusunk nem volt, hanemha azzal is fellőttünk volna, mely megakadékoztatott volna szán­dékunkban, Moldván is nem lehetett, mind azért, hogy akkor azokhoz sem bízhattunk, mind pedig hogy az hadak nyomán hadaink is el nem mehettek volna, de nem is tudósíttatunk ő kiktől, azonban csak meghallánk. megbékéllettenek. Mostan is azért az mi ő kikről való jó akaratunk megváltozás nélkül vagyon fenn, kiről akartuk ujobban mi is bizonyossá tenni ő kiket, csak hogy az mint ezelőtt is megizentiik ő kiknek, igvekeztenek légyen az ily nagy dologban való derekas funda­mentumoknak megszerzésében, kiről ezideig semmit sem ért­hetőnk, mely kiváltképen áll az portán és tatár khámon. Az portán azért, még ha annak akaratja ellen is indúlnánk, mind dependentiánk levén onnan, s mind pedig torkokban lakásunk, valamikor akarnának, akkor impediálhatnának, az mint közel való példa, mint revocálák idvezült atyánkat szinte Morvából, az szerencsének virágzó állapotjából. — Az tatár khánnal azért, mert nem levén olyan assecurati ónk, mint ő kiknek anélkül hogy egyveledhetnénk azon nemzetség közében, akárki is megitílheti; ezekről azért szükségképen kelle mind érte­nünk. mit efficiáltak igíretek szerént, s mind pedig ő kiket tudósítanunk. 6. Az mi pedig az fundamentumnak mediumit illeti, az ez volna, hogy az tatár clián hitlevelet küldjön, hogy minde­nekben velünk egyet fog érteni, nálunk nélkül az ellenséggel nem tractál, végez, és teljes erejével dolgainkat előmozdí­tani igyekezik, s minden ellenségeink ellen megoltalmaz or­szágunkkal együtt. Az portáról is assecuratio kívántatnék, hogy dolgainkban meg nem akadékoztatnak. Ha valahon­nan országunkra ellenség igyekeznék, az ellen oltalmazna. — XB. Hogy ha pedig az porta nemcsak nem assecurálua, hanem inkább impediálni akarna, az ellen is tatár khán oltal­mazni tartozzék. 7. Adjuk azt is ő kiknek értésekre, hogy az mikor ő kikhez, ugyanakkor decernáltak követséget mi hozzánk is küldeni, ki ha meg nem változott azután, el is fog érkezni, mivel azt még nem tudjuk, mindazáltal elhisszük ezen mostan fennálló materiáról; arról mindazáltal ő kiket bizonyosokká tesszük, hogy minket ellenek való dologra nem indíthatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom