Hidrológiai tájékoztató, 1975

Szablya Ferenc-Börzsönyi András: Beszámoló az 1974. évi Diplomaterv Pályázatról

előremutatóak. Különösen értékesek a talajvízállás-hő­mérséklet, és a talajvízállás-felszíni vízállás közötti kapcsolatok, valamint periódiálások tisztázása az adott esetben. Hakkel István (Budapesti Műszaki Egyetem, Vízgaz­dálkodási Tanszék) „öntöző- és belvízcsatorna-hálóza­tok tervezésének automatizálása számítógépek segítsé­gével, angol programozási nyelven, ODRA 1204 számí­tógép reprezentációjában" c. diplomatervét. A kidolgozott programok az új csatornák tervezése­kor (amikor azok nem egy régi, már meglevő csatorna nyomvonalán haladnak) a szelvényméretezésre, a szel­vények kitűzéséhez szükséges adatok meghatározására, és a földtömeg számítására közvetlenül használhatók. Az elkészített programok önálló eredményeknek tekint­hetők. A téma kidolgozása a pályázó alapos felkészült­ségét dicséri. Kovács Lajos (Budapesti Műszaki Egyetem, Vízépí­tési Tanszék) „Balatoni partvédőművek kiépítési ma­gasságának meghatározása" c. diplomatervét. A diplomamunka a balatoni partvédőművek az egyenlő biztonság elve alapján történő magassági mé­retezésére (jégmentes időszakban) módszert dolgozott ki, amely számszerű eredmények kimunkálására alkal­mas Balatonszemes környezetében, míg egyéb helyek­re (adathiány miatt) becslés elvégzésére használhatók fel. Űj megoldásnak tekinthető, hogy a szakirodalom­ban fellelhető ismeretekre támaszkodva, a partfal ter­vezett alakjának ismeretében a mértékadó szélirány és a partfal egymáshoz viszonyított helyzetét figyelembe véve, meghatározza a mértékadó hullám felfutási ma­gasságát is. A pályázó feladatán túlmenően foglalko­zott a kidolgozott módszer gyakorlati alkalmazhatósá­gának kiterjesztése érdekében szükséges további érté­kelésekkel, valamint a mértékadónak ítélt valószínű­ségi szintnek a part mögötti területek értéke szerinti változásával is. III. díjban részesíti: Goóts Yvette (Budapesti Műszaki Egyetem, Vízépí­tési Tanszék) „Déli autópályahíd kisminta vizsgálata" c. diplomatervét. A pályázó hidraulikai kisminta-kísérlet segítségével javaslatot dolgozott ki a Déli Összekötő Vasúti Híd pilléreinek bővítésére (amelyre építhető a déli autó­pálya átvezetése) olymódon, hogy az áramlási, horda­lékmozgási és jéglevonulási szempontból elfogadható kialakítású legyen. Munkájában újdonságnak tekint­hető, hogy a pillérekről leváló Kármán-féle örvény­sorok vizsgálata útján a veszélyeztetett alvízi meder­szakasz hosszát is meghatározta. A feladat terjedelme és a kidolgozás mélysége egyaránt a szakma szeretetét tanúsítja. Kemény Imre (Budapesti Műszaki Egyetem, Vízgaz­dálkodási Tanszék) „A villamosenergia-felhasználás kü­lönböző hatásfokú eleveniszapos szennyvíztisztítási el­járások alkalmazása esetén" c. diplomatervét. A diplomaterv témája és jellege szerint összehason­lító vizsgálat elvégzése volt a kitűzött cél. A pályázó igen nagyszámú, helyenként ellentmondó szakirodalmi adatfeldolgozása és kritikai értékelése alapján a ter­vezési gyakorlatban is felhasználható eredményeket adott. A téma kidolgozása a pályázó alapos elméleti felkészültségét, önálló mérnöki gondolkodását tanú­sítja. Költő Ferenc (Budapesti Műszaki Egyetem, Vízellá­tási Csatornázási Osztály) „A tározás szerepe Buda É-i részén tervezett lakótelepek csatornahálózatának példáján" c. diplomatervét. A diplomamunka a gyakorlatban közvetlenül haszno­sítható eredményeket adott. A terv, kellően alátá­masztva, igen hasznosan alkalmazza a különféle célú tározást a városi csapadékvíz elvezetésében. Ez jól tük­rözi a szigorló önálló mérnöki és gazdasági gondolko­dását is. Dicséretben és könyvjutalomban részesíti: Bulkai Tamás (Budapesti Műszaki Egyetem Vízellá­tási Csatornázási Osztály) „A Budapesti Vegyiművek Hidasi Bőrenyvgyára meglevő szennyvíztisztításának elemzése és az utótisztítás-tervezés"; Bukta Endre (Budapesti Műszaki Egyetem Vízgaz­dálkodási Tanszék) „Észak-Budapest szennyvíztisztí­tása"; Bozóky-Szeszich Ádám (Budapest Műszaki Egyetem Vízellátási Csatornázási Osztály) „Szenny- és csapadék­víz-elvezető csatornahálózat méretezése számítógép­pel"; Ivancsó Edit (Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, Földtan-Teleptani Tanszék) „A Bárna-patak völgyében létesítendő völgyzárógátas víztározó mérnökgeológiai vizsgálata"; Kiss László (Debreceni Agrártudományi Egyetem, Talajtani és Mikrobiológiai Tanszék) „A Berettyó­újfalui Állami Gazdaság adottságai és perspektivikus meliorációs feladatainak vizsgálata"; Tőkés János (Vegyipari Egyetem, Veszprém, Ásvány­olaj-Széntechnológia Tanszék) „Olajtartalmú szenny­vizek tisztítása vegyszeres flotációs kombinált mód­szerrel"; Buzetzky Győző (BME Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Tanszék) „Fülöpszállás-Szabadszállás környéki szikesek termé­szetvédelmi (ornitológiai) igényeket kielégítő vízrende­zése"; Hofer Alice (Budapesti Műszaki Egyetem, Vízgazdál­kodási Tanszék) „Gyakorlati hidrológiai előrejelzés a legkisebb négyzetek elve alapján számítógéppel"; Szabó László (BME Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Tanszék) „Déry­kert vízrendezése"; Domby Miklós (Budapesti Műszaki Egyetem, Építő és Anyagmozgató Gépek Tanszéke) „Keskenymarkolós réselőmarkoló tervezése". Dicséretben részesíti: Havas Ferenc (Budapesti Műszaki Egyetem, Vízellá­tási Csatornázási Osztály) „Felsőzsolca község vízellá­tási variánsai"; Hamza István (BME Vízépítési Tanszék) „Árhullá­mok hidraulikai jellemzőinek tanulmányazása"; Rózsa Ferenc (BME Vízépítési Tanszék) „Mederpillé­rek nélküli hídszűkületek duzzasztásának vizsgálata kis vízfolyásokon"; Szécsi Györgyi (BME Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja, Vízgazdálkodási Tanszék) „Baja város vízellá­tása" ; Szeremley Géza (Nehézipari Műszaki Egyetem, Mis­kolc, Földtani-Teleptani Tanszék) „A patárhegyi terü­let vízföldtana és vízvédelme"; Goda László (BME Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja, Mezőgazdasági Tanszék) „A Rinya patak komp­lex vízgazdálkodási és vízhasznosítási terve"; Csaba Irma (BME Vízgazdálkodási Tanszék) „DROP BY DROP típusú öntözőberendezések tervezése és hid­raulikai vizsgálata számítógéppel, valamint félstabil és teljesen beépített hálózatú öntözőberendezések össze­hasonlítása". * * * A Fővárosi Vízművek az I. díjat nyert Hunor György részére — miután a pályamunka komoly segítséget nyújt a vállalat fejlesztési célkitűzéseinek megvalósí­tásához — 500 Ft különdíjat biztosít. Budapest, 1975. január 13. Szablya Ferenc Börzsönyi András a Bíráló Bizottság elnöke a Bíráló Bizottság titkára 8* 115

Next

/
Oldalképek
Tartalom